artykuł nr 1

Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2011 r.

Kodrąb, dn. 27.06.2011 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kodrąb
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji Nr 6220.1.2011 z dnia 24.06.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie biogazowni rolniczo-utylizacyjnej o mocy 1,25 MW energii elektrycznej i 1,25 MW energii cieplnej wraz z linią do produkcji granulatu biomasowego, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 187 w obrębie Żęcin – Zalesie, gm. Kodrąb.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.
 
Otrzymują:
1. Pani Elżbieta Jagucka
Sołtys Sołectwa Żęcin – Zalesie
2. Pan Sławomir Filikowski …………………………………………….
Sołtys Sołectwa Lipowczyce
3. BIP Gminy Kodrąb
4. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
5. a/a

artykuł nr 2

Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2011 r.

 
Nr 6220/O/2/2011 Kodrąb, dn. 15.06.2011 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kodrąb
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanym zawiadomieniu Nr 6220.Z.2.2011 z dnia 15.06.2011 r. w sprawie zebrania dowodów
i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie biogazowni rolniczo-utylizacyjnej o mocy 1,25 MW energii elektrycznej i 1,25 MW energii cieplnej wraz z linią do produkcji granulatu biomasowego, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 187 w obrębie Żęcin – Zalesie, gm. Kodrąb.
   W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.
 
Otrzymują:
1. Pani Elżbieta Jagucka
Sołtys Sołectwa Żęcin – Zalesie
2. Pan Sławomir Filikowski …………………………………………….
Sołtys Sołectwa Lipowczyce
3. BIP Gminy Kodrąb
4. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
5. a/a
 

artykuł nr 3

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2011 r

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY KODRĄB
z dnia 30 marca 2011 r.
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po przedłożeniu w dniu 16.03.2011 r. raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Firmę ENERBIO Sp. z o.o., ul. Kubusia Puchatka 5/12, 83-110 Tczew, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania w zakresie planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni rolniczo-utylizacyjnej o mocy 1,25 MW energii elektrycznej i 1,25 MW energii cieplnej wraz z linią do produkcji granulatu biomasowego, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 187 w obrębie Żęcin – Zalesie, gm. Kodrąb.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków oraz wydania decyzji w ww. sprawie jest Wójt Gminy Kodrąb. Organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, a organem opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku. 
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kodrąb pok. 21 w godz. 8.00 – 15.00 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Otrzymują:
1. Pani Elżbieta Jagucka
Sołtys sołectwa Żęcin – Zalesie
2. Pan Sławomir Filikowski …………………………………………….
Sołtys sołectwa Lipowczyce
3. BIP Gminy Kodrąb
4. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
5. a/a
 

 

artykuł nr 4

Obwieszczenie z dnia 29.03.2011r


  Kodrąb, dn. 29.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kodrąb


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym postanowieniu Nr 6220/2/P/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w zakresie planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni rolniczo-utylizacyjnej o mocy 1,25 MW energii elektrycznej i 1,25 MW energii cieplnej wraz z linią do produkcji granulatu biomasowego, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 187 w obrębie Żęcin – Zalesie, gm. Kodrąb.
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:
1.Pani Elżbieta Jagucka
Sołtys Sołectwa Żęcin – Zalesie
2.Pan Sławomir Filikowski …………………………………………….
Sołtys Sołectwa Lipowczyce
3.BIP Gminy Kodrąb
4.Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
5.a/a

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

Obwieszczenie z dnia 15.03.2011r


Kodrąb, dn. 15.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kodrąb


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym postanowieniu Nr 6220/2/Z/2011 z dnia 15.03.2011 r. w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie biogazowni rolniczo-utylizacyjnej o mocy 1,25 MW energii elektrycznej i 1,25 MW energii cieplnej wraz z linią do produkcji granulatu biomasowego, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 187 w obrębie Żęcin – Zalesie, gm. Kodrąb.
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:
1.Pani Elżbieta Jagucka
Sołtys Sołectwa Żęcin – Zalesie
2.Pan Sławomir Filikowski …………………………………………….
Sołtys Sołectwa Lipowczyce
3.BIP Gminy Kodrąb
4.Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
5.a/a