artykuł nr 1

UCHWAŁA NR V/40/11

 

 

UCHWAŁA  NR  V/40/11
RADY GMINY  KODRĄB 
z dnia  31 marca 2011 r.

 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011r. w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 , z 2006 r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106 , poz.675) oraz art. 41 ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238, z 2008r.Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 144, poz.1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127,poz.857) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie określonym w uchwale NR LII/251/2010 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 8 , poz.54) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr IV/24/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Kodrębie na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany :
 
1)w rozdziale II w § 3 skreśla się pkt 14 ;
 
2)w rozdziale II pkt III  otrzymuje brzmienie:
 „III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej w zakresie   rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych „;
 
3)w rozdziale II w pkt III wpisuje się pkt 11 , który otrzymuje brzmienie :
„11)współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież – rozwój zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych w świetlicach , klubach oraz placówkach oświatowych ( w tym dożywianie dzieci , biorących udział w tychże zajęciach ), finansowanie bądź dofinansowanie konkretnych projektów i działań profilaktycznych.”;
 
4)w rozdziale II zmienia się treść pkt V , który otrzymuje brzmienie:
„V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
 
 
§7.1. W przypadku stwierdzenia naruszeń , o których mowa w art.131 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi , podejmowana będzie interwencja, mająca na celu wyeliminowanie tych przypadków poprzez np. rozmowy dyscyplinująco – wyjaśniającej , przeprowadzenie szkolenia.
  2. Występowanie Komisji przed sądem w roli oskarżyciela publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich bądź niedostosowanych społecznie.
  3. Podejmowanie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  4. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów   ustawy poprzez zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu wykroczeń wymienionych w art.43 i art.45 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.” ;
 
5) w rozdziale II wpisuje się pkt VI , który otrzymuje brzmienie:
„VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie   centrów integracji społecznej”

§ 8.1.Współpraca z pobliskimi placówkami lecznictwa odwykowego w celu kwalifikacji      pacjenta do Centrum Integracji Społecznej  .
2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kodrębie mająca na celu prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych.”;
 
6)   w rozdziale III § 8 i § 9 otrzymują numerację o jeden w górę.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 
 
 
 

 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR V/39/11

 

 
UCHWAŁA NR V/39/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 marca 2011 r.
 
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Kodrąb na rok 2011
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z 2009 r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz.842), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie określonym w uchwale NR LII/251/2010 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 8 , poz.54) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Kodrąb na rok 2011 w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.Traci moc uchwała NR LII/249/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia programu o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Kodrąb na lata 2010 – 2013.
 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
  Załącznik do Uchwały Nr V/39/11
Rady Gminy Kodrąb
                                                                          z dnia 31 marca 2011 r.
 
   
 
 
 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
 W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
 W RODZINIE
 
 
GMINY KODRĄB NA ROK 2011
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1.1 Do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
2. Jako przemoc w rodzinie rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
3. Można wyodrębnić następujące rodzaje przemocy:
1) przemoc fizyczna - bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, ale także używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu;
2) przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę przemocy psychicznej kontroli nad ofiarą, np. straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, niszczenie lub grożenie zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów;
3) przemoc seksualna – zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym zachowaniom seksualnym, a także wymuszanie współżycia w nieakceptowanej formie;
4) przemoc finansowa (ekonomiczna) – np. utrzymanie ofiary w całkowitej zależności finansowej, zakazywanie jej pracy zawodowej, nie dawanie wystarczającej ilości pieniędzy na prowadzenie domu;
5) przemoc polegająca na osaczaniu – np. ciągłe chodzenie za kimś, dzwonienie do niego w celu wyrządzenia mu krzywdy lub zastraszenia;
6) przemoc w wymiarze społecznym – zakazywanie osobie kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, zabranianie jej wychodzenia z domu, upokarzanie jej w miejscach publicznych.
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej zarówno sprawcom jak i ofiarom przemocy oraz z uwagi na konieczność podjęcia działań zmierzających w kierunku edukacji społecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem tworzy się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Gminy Kodrąb na rok 2011, zwany dalej „Programem”.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Diagnoza oraz potencjał środowiska
 
§2.1.Gmina Kodrąb według stanu na koniec 2010 r. liczyła 4.838 mieszkańców, w tym 2462 kobiet i 2376 mężczyzn.
2. Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kodrąb, Komisariatu Policji w Kobielach Wielkich oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie wynika, że:
1) w roku 2010 GKRPA przeprowadziła rozmowy motywacyjne z 19 osobami, z czego 11 osób skierowano na terapię w Poradni Leczenia Uzależnień w Radomsku;
2) w roku 2010 Policja założyła 7 „Niebieskich Kart” w rodzinach, w których dokonano interwencji z uwagi na występującą przemoc. 3 sprawy skierowane zostały do Sądu Rejonowego w Radomsku;
3) w roku 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie założył 2 „Niebieskie karty” w związku z występującą przemocą domową.
3. Z uzyskanych danych oraz informacji wynika, iż:
4) występowanie przemocy domowej nierzadko wiąże się z problemem alkoholowym w rodzinie;
5) przemoc w rodzinie jest tematem bardzo zamkniętym, rzadko wychodzącym poza rodzinę;
6) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy powinny być realizowane poprzez współpracę między takimi instytucjami jak GOPS, GKRPA, Policja, Kuratorzy Sądowi, placówki oświatowe, itp.;
7) wskazane jest usprawnienie przepływu informacji nt. zjawiska przemocy domowej, między poszczególnymi służbami i instytucjami oraz monitorowanie i koordynowanie tego zjawiska na terenie gminy w sposób systematyczny;
8) ofiarom przemocy w rodzinie na ternie gminy Kodrąb należy ułatwić dostęp do placówek mogących udzielić odpowiedniej pomocy;
9) konieczne jest, aby uwrażliwiać mieszkańców gminy na problem przemocy w rodzinie i opracować procedury szybkiej i skutecznej interwencji oraz rozpropagować możliwość zgłaszania faktów znęcania się nad rodziną do policji, prokuratury, sądu;
10)należy zwiększyć dostępność pomocy w środowisku zamieszkania rodziny poprzez podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych, pedagogów, wychowawców i innych osób pracujących bezpośrednio z rodziną;
11)konieczne jest rozbudowanie systemu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin w kryzysie na terenie gminy Kodrąb .
4. Podmioty funkcjonujące na terenie gminy, które mogą świadczyć pomoc na rzecz ofiar przemocy w rodzinie to:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie;
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie;
3) Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kodrębie;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach;
5) SP  ZOZ w Kodrębie;
6) Posterunek Policji w Kobielach Wielkich;
7) Parafie na terenie gminy Kodrąb;
8) Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar – Markot” w Klizinie i w Woli Malowanej.
5. Podmioty, z którymi gmina Kodrąb może podjąć współpracę w zakresie rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy domowej to:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku;
2) Komeda Powiatowa Policji w Radomsku;
3) Prokuratura;
4) Sąd Rejonowy w Radomsku;
5) Kuratorzy Sądu Rejonowego w Radomsku;
6) Poradnia Leczenia Uzależnień w Radomsku;
7) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomsku;
8) Poradnia Zdrowia Psychicznego w Radomsku (biegli sądowi: psychiatra, psycholog, lekarz sądowy);
9) inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Cel programu
 
§3.1.Celem głównym Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Kodrąb jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na ternie gminy Kodrąb, zmierzających do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz pogłębianie społecznej świadomości na temat problemu przemocy w rodzinie.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy;
2) wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, terapeutyczna, socjalna – dzieciom i rodzinom dotkniętym przemocą;
3) zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych;
4) ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz ich wspieranie w sytuacjach kryzysowych;
5) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem;
6) współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
7) utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
Realizacja działań
 
§4.1.Szczegółowe działania w gminie Kodrąb w zakresie realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy realizowane będą poprzez :
1) powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie działającego na ternie gminy Kodrąb;
2) prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) realizacja zadań na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w zakresie udzielenia pomocy oraz wsparcia osobom dotkniętym przemocą, ochrona przed dalszą przemocą oraz współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
4) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
5) zmiana postawy społeczności lokalnej wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno – edukacyjne;
6) podejmowanie działań przez GKRPA w Kodrębie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie.
2. Szczegółowy opis zadań określony został w tabeli stanowiącej załączniku nr 1 do niniejszego Programu.
 
 
ROZDZIAŁ V
 
Przewidywane efekty realizacji programu
 
§5.1. Przewidywane efekty realizacji programu to:
1) zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie;
2) spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie;
3) udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy;
4) usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą;
5) zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczaniem zjawiska przemocy na terenie gminy Kodrąb;
6) zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą;
7) zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających z przemocy.
 
 
ROZDZIAŁ VI
 
Realizacja programu oraz monitoring
 
§6.1.Realizatorem Programu jest Zespół Interdyscyplinarny ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie działający na ternie gminy Kodrąb przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie.
2. Koordynatorem Programu jest Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Koordynator Programu odpowiedzialny jest za bieżący monitoring realizacji programu, który polegał będzie na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań od podmiotów zaangażowanych w realizację programu.
4. Koordynator Programu wraz z GKRPA w Kodrębie oraz GOPS w Kodrębie przygotowuje roczne sprawozdanie z realizacji Programu i przedstawia je Wójtowi oraz Radzie Gminy.
5. Bieżący nadzór nad realizacją Programu sprawuje Wójt Gminy Kodrąb.
 
 
 
ROZDZIAŁ VII
 
Wskaźniki oceny realizacji programu
 
§7.1.Dla oceny realizacji Programu konieczne jest określenie mierzalnych wskaźników, które każdorocznie pokazywać będą efekty realizacji zadań. Wskaźnikami tymi są:
1) coroczne dane statystyczne dotyczące przestępczości związanej z przemocą w rodzinie na terenie gminy Kodrąb uzyskiwane od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji oraz GKRPA;
2) liczba corocznie organizowanych akcji, programów bądź spotkań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Kodrąb;
3) liczba osób przeszkolonych w danym roku, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na terenie gminy Kodrąb;
4) liczba rodzin wspomaganych z tytułu problemów związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie w danym roku.
 
 
ROZDZIAŁ VIII
 
Finansowanie realizacji programu
 
§8.1.Źródłem finansowania zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Kodrąb będą środki finansowe pochodzące z budżetu gminy.
2. Na realizację programu w roku 2011 planowane są środki finansowe w budżecie gminy w kwocie 20 000,00 zł.
3. Zadania podejmowane przez GKRPA w Kodrębie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane będą ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie na rok 2011.
 
 
ROZDZIAŁ IX
 
Postanowienia końcowe
 
§9.1.Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Kodrąb na rok 2011 realizowany będzie w oparciu o następujące akty prawne:
1) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
4) uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 7 września 2007 r. w sprawie przyjęcia „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kodrąb na lata 2007 – 2013” ;
5) uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 7 września 2007 r. w sprawie przyjęcia „Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Gminy Kodrąb na lata 2007 – 2013”;
6) Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
7) KrajowyProgram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
8) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz.59, z późn. zm.);
9) kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 1
do Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gminy Kodrąb na rok 2011
 
Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Kodrąb na rok 2011
 
Lp.
 
ZADANIE
OPIS ZADANIA
TERMIN
REALIZACJI
 
REALIZATOR
 
1.
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego
Zespół Interdyscyplinarny składał się będzie z grupy specjalistów, w tym przedstawicieli:
1) jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
2)gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających  na terenie gminy Kodrąb na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzić będą także kuratorzy sądowi oraz mogą wchodzić prokuratorzy.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kodrębie oraz szczegółowe warunków jego funkcjonowania określi Uchwała Rady Gminy Kodrąb .
 
I półrocze 2011
Wójt Gminy Kodrąb
 
2.
Prowadzenie przez Zespół
Interdyscyplinarny zintegrowanych
i skoordynowanych działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 
Do zadań zespołu interpersonalnego należeć będzie integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w  rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w   rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Do zdań grup roboczych tworzonych przez Zespół Interdyscyplinarny należeć będzie:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
II półrocze 2011
Zespół Interdyscyplinarny w Kodrębie
 
3.
Realizacja zadań na rzecz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Zadania na rzecz ochrony ofiar przemocy realizowane będą poprzez:
1) udzielanie pomocy oraz wsparcia dzieciom i rodzinom dotkniętym przemocą poprzez prowadzenie interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa medycznego, pedagogicznego, prawnego, psychologicznego, socjalnego, zastosowanie procedury „Niebieskiej Karty”;
2) ochrona przed dalszą przemocą poprzez podejmowanie działań w celu odseparowania sprawcy przemocy od ofiar, udzielanie schronienia osobom dotkniętym przemocą, które są zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania;
3) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym z instytucjami prowadzącymi hostele, domy samotnej matki itp.
I i II półrocze  2011
Zespół Interdyscyplinarny w Kodrębie
GKRPA w Kodrębie
GOPS w Kodrębie
Komisariat Policji w Kobielach Wielkich
Szkoły na terenie gminy
SP ZOZ w Kodrębie
Parafie na terenie gminy
Organizacje pozarządowe działające m.in. na rzecz ochrony ofiar przemocy
 (Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar – Markot”)
 
4.
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 
Systematyczne szkolenia wszystkich przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej oraz przeciwdziałania tej przemocy, działających na terenie gminy Kodrąb, w tym w szczególności szkolenia z zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, realizacji procedury Niebieskiej Karty i prowadzenia interwencji kryzysowej.
 
II półrocze 2011
Zespół Interdyscyplinarny w Kodrębie
GKRPA w Kodrębie
GOPS w Kodrębie
 
 
5.
Zmiana postawy mieszkańców
wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno –edukacyjne
Zmiana postawy lokalnej społeczności wobec zjawiska przemocy domowej :
1) uwrażliwienie społeczeństwa na skalę zjawiska i negatywne jego skutki poprzez systematyczną edukację społeczności gminy (ulotki, broszury, kampanie społeczne);
2) dostarczenie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie;
3) umieszczenie informacji na stronach internetowych gminy Kodrąb oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kodrębie.
 
I i II półrocze 2011
Zespół Interdyscyplinarny w Kodrębie
GKRPA w Kodrębie
GOPS w Kodrębie
Komisariat Policji w Kobielach Wielkich
Szkoły na terenie gminy
SP ZOZ w Kodrębie
Parafie na terenie gminy
Organizacje pozarządowe działające m.in. na rzecz ochrony ofiar przemocy
 (Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar – Markot”)
6.
Podejmowanie działań przez  GKRPA w Kodrębie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie
Zadania GKRPA na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie to w szczególności udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez :
1) tworzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych dla ofiar przemocy w rodzinie;
2) dofinansowanie zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
3) zapewnianie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy w rodzinie;
4) rozszerzenie działalności Punktów Konsultacyjnych o działalność na rzecz dla ofiar przemocy domowej;
5) tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez wdrażanie „Niebieskich Kart”;
6) otoczenie pomocą prawną osób doznających przemocy w rodzinie – współpraca z Sądem Rejonowym, kuratorami, policją;
7) występowanie Komisji w roli oskarżyciela publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich bądź niedostosowanych społecznie.
Ponadto na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy realizowane będą przez GKRPA następujące działania:
1) prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie;
 2) współpraca z lekarzami w ramach udzielania porad medycznych i obdukcji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
I i II półrocze 2011
 
 
GKRPA w Kodrębie
 
 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR V/38/11

UCHWAŁA NR V/38/11

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 31 marca 2011 r.

 

w sprawie  zmiany uchwały  Nr  XIV/90/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2008r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie

 

  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.  Nr  102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675)  oraz   art. 45 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849,  Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz.1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz.1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 76, poz.641, Nr 98, poz.817, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1707 , z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 107, poz. 679, Nr 230, poz.1507) i  § 12 ust.1 pkt 1 Statutu  SP ZOZ w Kodrębie przyjętego Uchwałą Nr XIII/82/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu SP ZOZ w Kodrębie (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 60 poz. 547, z późn. zm.) Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XIV/90/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie  w § 1 pkt 1 skreśla się  słowa „Stanisław Jasiński „ , a wpisuje się słowa” Bożena Krawczyk”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR V/37/11

UCHWAŁA  NR V/37/11

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 31 marca 2011 r.  

 

w sprawie powołania doraźnej Komisji  Statutowo-Regulaminowej Rady Gminy Kodrąb

 

 

Na podstawie art. 21 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.  Nr  102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz  § 16 ust.3 , § 68 ust.1, § 71  Statutu Gminy Kodrąb  Rada Gminy Kodrąb uchwala  , co następuje:

 

 

§ 1. Rada Gminy Kodrąb powołuje doraźną Komisję Statutowo-Regulaminową  Rady Gminy Kodrąb w celu opracowania zmian  w Statucie Gminy Kodrąb oraz w statutach jednostek pomocniczych.

 

§ 2. W skład  Komisji  Statutowo-Regulaminowej Rady Gminy Kodrąb wybiera się następujące osoby spośród radnych :

 

1) Panią Urszulę Kaczmarczyk ;

2) Pana  Stefana Kobylarza  ;

3) Pana Tadeusza Cieciurę .

 

§ 3. Na  Przewodniczącego  Komisji  Statutowo-Regulaminowej Rady Gminy Kodrąb  wybiera się Panią Urszulę Kaczmarczyk.


§ 4. Na Zastępcę Przewodniczącego  Komisji Statutowo-Regulaminowej  Rady Gminy Kodrąb wybiera się  Pana Stefana Kobylarza.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR V/36/11

 

UCHWAŁA NR V/36/11 

RADY GMINY KODRĄB

 z dnia 31 marca 2011 roku

 

  w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu  Oświaty w Kodrębie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159,  z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.  Nr  102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28  poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)  oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 31 marca 2011 roku stawia się w stan likwidacji jednostkę budżetową pod nazwą: Gminny Zespół Oświaty w Kodrębie.


§ 2. Likwidację, o której mowa w § 1, należy zakończyć do dnia 30 kwietnia 2011roku. 

 

§ 3. Za czynności związane z procesem likwidacji jednostki odpowiedzialny jest kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, do którego obowiązków- jako likwidatora należy w szczególności:

 

1) zawiadomienie odpowiednich instytucji, zakładów, organów, kontrahentów jednostki o jej likwidacji;

 

2) przeprowadzenie inwentaryzacji pasywów i aktywów jednostki;

 

3) sporządzenie i przedłożenie wykazów ilościowo-wartościowych rzeczowych składników majątku i mienia znajdującego się w użytkowaniu jednostki;

 

4) przekazanie składników majątkowych likwidowanej jednostki oraz sporządzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie;

 

5) sporządzenie sprawozdań finansowych jednostki według zasad określonych w odrębnych przepisach;

 

6) rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami likwidowanej jednostki;

 

7) zarchiwizowanie dokumentacji wytworzonej w jednostce

 

8) przygotowanie i przedłożenie sprawozdania końcowego z przeprowadzenia likwidacji jednostki.

 

§ 4. Zadania publiczne realizowane dotychczas przez Gminny Zespół Oświaty wykonywać będzie Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kodrębie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach. 

 

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmie odpowiednio Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kodrębie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki