artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VIII/63/11

UCHWAŁA NR VIII/63/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007r. Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz.97, z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz. 1578)  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§1. Ustala się dopłaty z budżetu Gminy Kodrąb do ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych:
 
1)   dopłata do ścieków pochodzących z gospodarstw domowych wynosi 1,10 zł netto za 1m3  ścieków + obowiązujący podatek VAT.
 
§ 2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie w okresie od 1 sierpnia 2011r. do 31 lipca 2012r.
 
§ 3. Kwota dopłaty wynikająca z iloczynu kwoty, o której mowa w ust. 1 i ilości odprowadzanych ścieków, Gmina Kodrąb przekazuje na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kodrębie w terminie do dnia 10 pierwszego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, na podstawie wystawionej faktury i przedłożonego rozliczenia.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLIV/228/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2010r.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011r. 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
 
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR VIII/62/11


UCHWAŁA NR VIII/62/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 czerwca 2011 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007r. Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz.97, z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się taryfy obowiązujące na terenie Gminy Kodrąb za zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu jak niżej:
 
1) opłata za ścieki bytowe wynosi 4,80 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT .
 
§ 2. Zatwierdzone taryfy obowiązują od 1 sierpnia 2011r. do 31 lipca 2012r.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb
 
§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLIV/227/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2010r.
 
§ 5. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb ogłasza zatwierdzenie taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011r.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
 
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR VIII/61/11

UCHWAŁA NR VIII/61/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 czerwca 2011 r.
 
 
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników do Sądu Rejonowego
w Radomsku i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na kadencję 2012 – 2015
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 , poz.1070 , z 2001 r. Nr 154, poz.1787, z 2002r. Nr 153, poz.1271, Nr 213 , poz.1802 i Nr 240 , poz.2052 , z 2003 r. Nr 188, poz.1838 i Nr 228 , poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz.1376 , Nr 185, poz.1907 i Nr 273, poz.2702 i 2703 , z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz.1102, Nr 167, poz.1398, Nr 169 poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz.1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 , poz.1044 i Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Nr 25, poz.162, Nr 64 , poz.433, Nr 73 , poz.484, Nr 99, poz.664, Nr 112, poz.766 , Nr 136, poz.959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz.1482 i Nr 230, poz.1698 , z 2008 r. Nr 223, poz.1457 , Nr 228, poz.1507 i Nr 234, poz.1571, z 2009 r. Nr 1, poz.4 , Nr 9 , poz.57, Nr 26, poz.156 i 157 , Nr 56, poz.459, Nr 157, poz.1241, Nr 178, poz.1375, Nr 219, poz.1706 i Nr 223, poz.1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205 , poz.1364 )  Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
§ 1.  Powołuje się Zespół Opiniujący Kandydatów na Ławników do Sądu Rejonowego w Radomsku i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na kadencję 2012 – 2015 w następującym składzie:
 
1) Grzegorz Wierzbicki ;
2) Marian Starostecki ;
3) Adam Sobański .
 
§ 2. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie Radzie Gminy Kodrąb opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych .
  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
 
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR VIII/60/11

 UCHWAŁA NR  VIII/60/11
 RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 29 czerwca 2011 r.
 
 
w sprawie przejęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się od Powiatu Radomszczańskiego w roku 2011, do wykonania na podstawie porozumień, zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych polegające na:
1)  budowie i remoncie chodników w pasie drogowym dróg powiatowych;
2)  letnim utrzymaniu dróg powiatowych;
3)  wycince i cięciu technicznym drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych.
 
§ 2. Szczegółowe warunki powierzenia zadań, o których mowa w § 1 w tym termin  i miejsce realizacji, sposób rozliczenia i finansowania oraz wzajemne prawa i obowiązki stron zostaną określone w porozumieniach zawartych pomiędzy Gminą Kodrąb a Powiatem Radomszczańskim.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
 
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR VIII/59/11

UCHWAŁA NR VIII/59/11

RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 czerwca 2011 r.
 
w sprawie przyznania dotacji  dla  Szpitala Powiatowego w  Radomsku na zakup sprzętu medycznego
 
Na postawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr , poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52 poz.420 , Nr 157 poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz.230 , Nr 106, poz.675) w związku z art. 55 ust.1 pkt 3 i ust. 3pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z 2006 r. Nr 143 , poz. 1032 i Nr 191 , poz. 1410 , z 2007 r. Nr 123 , poz.849, Nr 166 , poz. 1172 ,Nr 176, poz.1240, Nr 181, poz.1290, z 2008 r. Nr 171, poz.1056, Nr 234, poz.1570, z 2009 r. Nr 19, poz.100 , Nr 76, poz.641 , Nr 98, poz.817 , Nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1707 , z 2010 r. Nr 96, poz. 620 , Nr 107, poz. 679 , Nr 230, poz. 1507 , z 2011 r. Nr 45, poz.235) a także art. 219 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620 , Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 , Nr 257, poz. 1726 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:
§ 1. Przyznaje się dotację w wysokości  5.000, 00 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych 00 /100)  dla  Szpitala  Powiatowego w  Radomsku z  przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.
§ 2. Zasady przekazania  i  rozliczenia dotacji na  zadanie , o którym  mowa  w § 1 zostaną określone  w odrębnej umowie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
 
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki