artykuł nr 1

UCHWAŁA NR IX/72/11

 

UCHWAŁA NR IX/72/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie zmiany Uchwały NR XVIII/123/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej własność Gminy Kodrąb
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 133, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 13 ust.1 , art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, Nr 106 , poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala,  co następuje:
 
§ 1. W uchwale NRXVIII/123/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej własność Gminy Kodrąb  w  § 1 skreśla się wyrazy  ” o pow. 270m2, położonego w obrębie geodezyjnym Rzejowice, stanowiącego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 517 o pow. 0,27 ha i Nr 518 o pow. 1,79 ha”  , a wpisuje się wyrazy „ o pow. 0,0308 ha , oznaczonego w ewidencji gruntów Nr działki 517/2 , położonego w obrębie geodezyjnym Rzejowice, stanowiącego własność Gminy Kodrąb na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Nr G.III7224-4/5305/91 z dnia 25.06.1991r. , KW PT1R/00039462/5”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
 
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR IX/71/11

 

UCHWAŁA NR IX/71/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 sierpnia  2011 roku
 
w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia w NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie”
 
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do złożenia wniosku o dofinansowanie   w formie dotacji dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie” w ramach naboru wniosków III konkursu programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1 - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania wszelkich czynności formalno – prawnych związanych z uzyskaniem dotacji.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
 
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR IX/70/11

 

UCHWAŁA NR IX/70/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31sierpnia 2011r.
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kodrąb
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :
 
§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Kodrąb stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
 
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR IX/69/11

UCHWAŁA NR IX/69/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczanej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr, 21 poz. 133, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§ 1.1. Ustala się dopłaty z budżetu Gminy Kodrąb do ceny wody pobieranej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę na cele socjalno – bytowe dla gospodarstw domowych, posiadających wodomierze  w wysokości 0,40 zł za 1 m3 + obowiązujący podatek VAT.
2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.
 
§ 2. Kwota dopłaty wynikająca z iloczynu kwoty, o której mowa w ust. 1 i ilości pobranej wody, Gmina Kodrąb przekazuje na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kodrębie w terminie do dnia 10 pierwszego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, na podstawie wystawionej faktury i przedłożonego rozliczenia.
 
§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VI/44/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 maja 2011 r.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
 
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR IX/68/11

UCHWAŁA NR IX/68/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 31 sierpnia 2011

 
w sprawie zmiany Uchwały NR VIII/62/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 133, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale NR VIII/62/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, zmienia się § 1 uchwały, który uzyskuje nowe brzmienie:
 „§ 1. Zatwierdza się taryfy obowiązujące na terenie Gminy Kodrąb za zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu jak niżej:
 
1) opłata za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych wynosi 4,80 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT;
2) opłata za odprowadzanie ścieków dla podmiotów gospodarczych wynosi 4,80 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT;
3) opłata dla ścieków dowożonych beczką asenizacyjną wynosi 4,80 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2011 r.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
 
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki