artykuł nr 16

UCHWAŁA Nr XI/86/11

 
UCHWAŁA Nr XI/86/11
RADY GMINY KODRĄB  
z dnia 30 listopada 2011r.
 
 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 21, poz. 113; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1)   powierzchnię gruntów, budowli, budynków lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu/ wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 ze zm.),
2)   powierzchnię gruntów, budowli i budynków przeznaczonych na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego stopnia gminnego,
3)   powierzchnię gruntów, budowli i budynków służących mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4)   powierzchnię gruntów, budowli i budynków służących mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody,
5) powierzchnię gruntów i budynków wykorzystywanych pod kątem sakralnym, udostępnione do   użytku publicznego nie objęte wyłączeniem w art. 13 ust. 6 ustawy z dn. 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.),
6) budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art.1 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
7) powierzchnię gruntów, budowli i budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb
§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/243/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Kodrąb w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LII/243/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 
 

 


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
 

artykuł nr 17

UCHWAŁA Nr XI/85/11

UCHWAŁA Nr XI/85/11
RADY GMINY KODRĄB  
z dnia 30 listopada 2011r.
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 21, poz. 113; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości :
1)   od gruntów:
a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,47zł od 1 m² powierzchni;
b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,17 zł od 1ha powierzchni;
c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23zł od 1 m² powierzchni;
  2) od budynków lub ich części:
a)   mieszkalnych – 0,39zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -12,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2,54od 1 m² powierzchni użytkowej;
e)   od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,21 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb
  §3 Traci moc uchwała Nr LII/243/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Kodrąb w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LII/243/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2012 r.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
 

 

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR XI/84/11

 

UCHWAŁA NR XI/84/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 listopada 2011 roku
 
 
w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2012 roku
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; Nr 191, poz.1412; Nr 249, poz. 1825; Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2011r. (M.P. Nr 68, poz. 886)  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
§1. Ustala się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 68, poz. 886), przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kodrąb na 2012 rok, w wysokości  52 zł za 1dt
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
 
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 
 
 

 

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR XI/83/11

UCHWAŁA NR XI/83/11
 RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 30 listopada 2011 roku

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2011 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 21, poz. 113; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
 
  § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 123.406,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 161.652,95 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 38.246,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Plan dotacji po zmianach dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2011 rok przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Zmiany w planie przychodów na 2011 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§  6. Budżet gminy po zmianie wynosi :  
 
 dochody    12.141.280,11 zł
  w tym:
  dochody bieżące  11.731.941,44 zł
 dochody majątkowe 409.338,67 zł
 
  wydatki  15.439.680,37 zł
  w tym:
 wydatki bieżące 11.727.951,46 zł
  wydatki majątkowe 3.711.728,91 zł 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 

 

artykuł nr 20

Uchwała Nr X/82/11

 

UCHWAŁA NR X/82/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 26 października 2011 r.
 
w sprawie przejęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb
 
Na podstawie art. 18 ust. 2,  pkt 11w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Kodrąb uchwala,  co następuje:
 
§ 1. Przejmuje się od Powiatu Radomszczańskiego w okresie bieżącej kadencji Rady Gminy, do wykonania na podstawie porozumień, zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych polegające na:
1) budowie i remoncie chodników w pasie drogowym dróg powiatowych;
2) zimowym utrzymaniu dróg powiatowych;
3)  letnim utrzymaniu dróg powiatowych;
4)  wycince i cięciu technicznym drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych.
 
§ 2. Szczegółowe warunki przejęcia zadań, o których mowa w § 1, w tym: termin  i miejsce realizacji, sposób rozliczenia i finansowania oraz wzajemne prawa i obowiązki stron zostaną określone w porozumieniach zawartych pomiędzy Powiatem Radomszczańskim  a Gminą Kodrąb.
 
§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VIII/60/11Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2011 r.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki