artykuł nr 6

UCHWAŁA NR XIII/96/11

 

 
UCHWAŁA NR XIII/96/11  
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2011 roku
 
 
 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego
 
 
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
  § 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Kodrąb na 2012 rok, związanego z zadaniem pn. Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie.
 
  § 2. Kredyt określony w § 1 zostanie spłacony w latach 2013 - 2014 roku.
 
  § 3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
  § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania wszelkich czynności formalno – prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu bankowego długoterminowego.
 
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR XIII/95/11

UCHWAŁA NR XIII/95/11 
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2011 roku
 
 
 
w sprawie  zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego
 
 
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 250.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Kodrąb na 2012 rok, związanego z zadaniem pn. Przebudowa ulic A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy Witosa w Kodrębie.
 
  § 2. Kredyt określony w § 1 zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 
  § 3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
  § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania wszelkich czynności formalno – prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu bankowego długoterminowego.
 
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR XII/94/11

 

UCHWAŁA NR XII/94/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 12 grudnia 2011 roku
 
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2011 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
  § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 65.856,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 691.357,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  § 3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 544.920,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
  § 4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
  § 5. Budżet gminy po zmianie wynosi :  
 
 dochody 12.118.086,11 zł
  w tym:
 dochody bieżące   11.708.747,44 zł
  dochody majątkowe 409.338,67 zł
 
  wydatki   14.785.984,56 zł
  w tym:
  wydatki bieżące 11.619.175,65 zł
  wydatki majątkowe 3.166.808,91 zł 
 
 
§ 6. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 2.667.898,45 zł.
§ 7. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.744.000,00 zł.
2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 742.371,91 zł
3) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 181.526,54 zł
 
§ 8. Ustala się limity na :
1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na 
  finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.744.000,00 zł
2) zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
  w kwocie 768.458,00 zł;
3) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań
  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
  742.371,91 zł;
4) występujący  w ciągu roku   przejściowy deficyt budżetu gminy do kwoty
  200.000,00 zł;
5) koszty obsługi długu publicznego do kwoty 80.000,00 zł;
 
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR XII/93/11

 

UCHWAŁA NR XII/93/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 12 grudnia 2011 roku
 
 
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011 – 2017.
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
  § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 
 

 

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XII/92/11

 

 
UCHWAŁA NR XII/92/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 12 grudnia 2011 roku
 
 
 
w sprawie  uchylenia uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2,  pkt 9 lit. c  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
   § 1.  Uchyla się w całościuchwałę Nr IV/19/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki