artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XIII/101/11

 

UCHWAŁA NR XIII/101/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2011 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2011 rok.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 § 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  136.550,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  136.550,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Budżet gminy po zmianie wynosi :  
 
   dochody 12.117.114,11 zł
  w tym:
  dochody bieżące   11.707.775,44 zł
  dochody majątkowe 409.338,67 zł
 
  wydatki   14.785.012,56 zł
  w tym:
  wydatki bieżące 11.558.203,65 zł
  wydatki majątkowe 3.226.808,91 zł 
 
  § 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  § 4. Ustala się limity na :
1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na 
  finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.744.000,00 zł
2) zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
  w kwocie 768.458,00 zł;
3) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań
  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
  742.371,91 zł;
 
4) występujący w ciągu roku   przejściowy deficyt budżetu gminy do kwoty
  200.000,00 zł;
5) koszty obsługi długu publicznego do kwoty 100.000,00 zł;
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 

Załączniki:
Załącznik nr 293 KB
Załącznik nr 1415 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XIII/100/11

 

UCHWAŁA NR XIII/100/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2011 roku
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011 – 2017.
 
  Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 § 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 
 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XIII/99/11

 

 
UCHWAŁA NR XIII/99/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2011 roku
 
 
w sprawie uchwalenia na rok 2012 Programu współpracy gminy Kodrąb 
z organizacjami pozarządowymi  
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654; Nr 205, poz. 1211; Nr 209, poz. 1244), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie określonym Uchwałą Nr LII/251/2010 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011r. Nr 8 poz. 54), Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 
  § 1. Uchwala się na rok 2012 Program współpracy gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 1115 KB
artykuł nr 4

UCHAWŁA NR XIII/98/11

 

Uchwała Nr XIII/98/11
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2011 r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2012 rok 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje: 
§ 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2012. 
§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.767.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 11.617.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Ustala sięwydatki budżetu gminy w wysokości 13.353.305,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.472.574,26 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 10.880.730,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.586.305,00 zł. 
§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą: 
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.586.305,00 zł . 
§ 6. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie 2.472.574,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
§ 7. Ustala się limity na : 
– zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.586.305,00 zł; 
– zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 801.100,00 zł; 
– występujący w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 200.000,00 zł; 
– koszty obsługi długu publicznego do kwoty 80.000,00 zł; 
§ 8. 1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie 2.387.405,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 
2. Ustala się kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 801.100,00  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 
§ 9. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie 1.671.029,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 
2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie 1.671.029,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 
3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 17.372,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 
§ 10. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego p. n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb: 
Przychody    2.200.000,00zł 
w tym: dotacja z budżetu gminy 75.000,00  
wydatki 2.200.000,00  
zgodnie z załącznikiem Nr 9. 
§ 12. Ustala się plan wydatków na Fundusz Sołecki na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 
§ 13. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
§ 14. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 20.268,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27.036,00 zł. 
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 200.000,00 zł; 
2) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej; 
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 
4) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesuwaniu środków między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 
5) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej; 
6) do przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej. 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb. 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XIII/97/11

 

UCHWAŁA NR XIII/97/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2011 roku
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012–2018
 
  Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kodrąb na lata 2012–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
  § 4. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, okreś­lonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
  2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  3. Upoważnić Wójta do przekazania upraw­nień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załącz­niku Nr 2 do Uchwały.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
 § 6. Uchyla się uchwałę Nr IV/22/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011-2017 Rady Gminy Kodrąb zmienionej uchwałą Nr VII/48/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011-2017, uchwałą Nr IX/65/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011-2017, uchwałą Nr X/75/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011-2017, uchwałą Nr XII/93/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011-2017, zarządzeniem Nr 92/2011 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011-2017, uchwałą Nr XIII/100/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki