artykuł nr 1

Obwieszczenie Nr 7624/4/2010


Nr 7624/4/2010   Kodrąb, dn. 20.08.2010 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji Nr 7624/4/2010 z dnia 11.08.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie wydobywania kruszywa (piasku i piasku ze żwirem) ze złoża „Kopaliny Klizińskie” w rejonie miejscowości Kopaliny Klizińskie na działkach o numerach ewidencyjnych:
146, 149, 285, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 162, 260, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 1, 2, 3, 4, 147/1, 147/2, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 56, 57, 58, 86, 87, 88, 89.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

……………………………………

 

 

 


 

artykuł nr 2

Obwieszczenie Nr 7624/3/2010

 

Nr 7624/3/2010   Kodrąb, dn. 12.07.2010 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kodrąb


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji Nr 7624/3/2010 z dnia 08.07.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy punktu dystrybucji gazu płynnego propan-butan, składającego się ze stanowiska rozładunku autocystern, zbiorników magazynowych gazu (kopcowanych lub podziemnych 2 x 54 m3), pomieszczenia napełniania butli (adaptacja istniejącego budynku), kontenera – dyspozytorni oraz niezbędnych elementów instalacyjnych w miejscowości Dmenin na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 503/8, 503/9, 503/10, 503/11, 502.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

……………………………………

 

 

 


 

artykuł nr 3

Obwieszczenie Nr 7624/1/2010


Nr 7624/1/2010   Kodrąb, dn. 17.05.2010 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydanej decyzji Nr 7624/1/2010 z dnia 17.05.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy stolarni z salą sprzedaży oraz pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Konradów na działce oznaczonej Nr 45/1.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

……………………………………

 

 

 


 

artykuł nr 4

Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY KODRĄB
z dnia 11 marca 2010 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po przedłożeniu w dniu 08.03.2010 r. raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Zakład Inżynierii Środowiska „EKO-LAB” w Gomunicach, działający w imieniu Firmy „GROSIK” S.c. Marek & Łukasz Maszczyk ul. Kraszewskiego 1, 97-500 Radomsko, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania w zakresie planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: budowie punktu dystrybucji gazu płynnego propan-butan, składającego się ze stanowiska rozładunku autocystern, zbiorników magazynowych gazu (kopcowanych lub podziemnych 2 x 54 m3), pomieszczenia napełniania butli (adaptacja istniejącego budynku), kontenera – dyspozytorni oraz niezbędnych elementów instalacyjnych w miejscowości Dmenin na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 503/8, 503/9, 503/10, 503/11, 502.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków oraz wydania decyzji w ww. sprawie jest Wójt Gminy Kodrąb. Organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, a organem opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku.
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kodrąb pok. 21 w godz. 8.00 – 15.00 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 


 

artykuł nr 5

Obwieszczenie Nr 7624/1/O/2010


Nr 7624/1/O/2010                                                                               Kodrąb, dn. 12.01.2010 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KODRĄB


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym postanowieniu Nr 7624/1/O/09 z dnia 11.01.2010 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie punktu dystrybucji gazu płynnego propan-butan, składającego się ze stanowiska rozładunku autocystern, zbiorników magazynowych gazu (kopcowanych lub podziemnych 2 x 54 m3), pomieszczenia napełniania butli (adaptacja istniejącego budynku), kontenera – dyspozytorni oraz niezbędnych elementów instalacyjnych w miejscowości Dmenin na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 503/8, 503/9, 503/10, 503/11, 502.
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

……………………………………

 

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: ………………………………..