artykuł nr 21

UCHWAŁA NR LII/246/10


UCHWAŁA NR LII/246/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 , z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, poz.146, Nr 106, poz.675 ) oraz art.13 ust. 1, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, Nr 106 , poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości , położone w obrębie geodezyjnym Kodrąb , stanowiące własność gminy Kodrąb na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1684/2007r. z dnia 14.03.2007r. i Rep. A Nr 2455/2007 z dnia 16.04.2007r., KW PT1R/00056934/10, KW PT1R/00079224/7 :

1)działki Nr 1064/1, 164/11 o pow. ogólnej 0,0712 ha ,
2)działka Nr 164/10 o pow.0,0816 ha,
3)działka Nr 164/9 o pow.0,0895 ha,
4)działka Nr 164/8 o pow.0,1068 ha,
5)działka Nr 164/7 o pow.0,1520 ha,
6)działka Nr 164/5 o pow.0,1175 ha,
7)działka Nr 164/4 o pow.0,1120 ha,
8)działka Nr 164/3 o pow.0,1149 ha,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR LII/245/10

UCHWAŁA NR LII/245/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zamiany gruntu położonego w miejscowości Zapolice stanowiącego własność Gminy Kodrąb na grunt stanowiący własność osoby fizycznej w miejscowości Zapolice

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675 ) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, Nr 106 , poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :


§ 1. Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy Kodrąb na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb, położonej w obrębie geodezyjnym Zapolice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 466 i 468 o pow. ogólnej 0,14ha , KW PT1R/00030650/7, na nieruchomość stanowiącą współwłasność P. Radosława i Anny małż. Olczyk , oznaczoną numerem działki 465/2 o pow.0,0016ha, położoną w obrębie geodezyjnym Zapolice, KW PT1R/00015991/8, z przeznaczeniem pod budowę pompowni ścieków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Zapolicach.

§ 2. Koszty związane z zamianą gruntów poniesie Gmina Kodrąb.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR LII /244/10

 

UCHWAŁA NR LII /244/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 10  listopada 2010r.
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
 
  1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i  
  opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 423,00 zł ,
  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 544,00zł ,
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 690,00zł ,
 
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniżej 12 ton- 968,00zł ;
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
 
  5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 363,00zł ;
 
  6) od przyczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z
  wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
  podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
  całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3
  do niniejszej uchwały;
 
7) autobusów, o których mowa w art.. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w
zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
a) mniejszej niż 30 miejsc - 968,00zł ,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.452,00zł.
 
   § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
 
1) autobusy świadczące usługi dowożenia uczniów do szkół Gminy Kodrąb;
2) pojazdy służące do celów przeciwpożarowych- z wyjątkiem pojazdów, o których 
mowa w art.8 pkt 2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
    §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
   §4. Traci moc uchwała Nr XX/118/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
   § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2011 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/244/10
Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010r.
 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Dwie osie
 
12
13
 726,00  
 786,00
13
14
 786,00  
 907,00
14
15
 786,00
 907,00  
15
 
 907,00  
 1.633,00
 
 
Trzy osie
 
12
17
 726,00  
 786,00
17
19
 786,00
 1.053,00  
19
21
 1.028,00
 1.307,00  
21
23
 1.028,00  
 1.295,00  
23
25
 1.331,00
 1.996,00  
25
 
 1.331,00  
 1.996,00
 
 
Cztery osie i więcej
 
12
25
 907,00
 1.149,00
25
27
 907,00
 1.355,00
27
29
 1.355,00  
 2.130,00
29
31
 2.130,00    
 2.858,00  
31
 
 2.130,00
 2.858,00  
 
 
 
  Załącznik Nr 2 do UchwałyNr LII/244/10
Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010r.
 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Dwie osie
 
12
18
 1.028,00  
1.149,00
18
25
 1.283,00  
1.549,00
25
31
 1.549,00
1.815,00
31
 
 1.815,00  
 2.200,00 
 
 
Trzy osie i więcej
 
12
40
1.803,00
 2.209,00  
40
 
2.209,00
 2.858,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/244/10
Rady Gminy Kodrąb  z dnia 10 listopada 2010r.
 
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt. 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Jedna oś
 
12
18
 33900
 544,00
18
25
 339,00
 544,00
25
 
 42300
 751,00
 
 
Dwie osie
 
12
28
 665,00
 786,00
28
33
 907,00
 1.089,00  
33
38
 1.089,00
 1.654,00  
38
 
 1.452,00  
 2.154,00  
 
 
Trzy osie i więcej
 
12
38
 907,00
 1.224,00  
38
 
 1.210,00
 1.646,00  
 
 
 
 
 
 
 
 


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
 
Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym: dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/358/3227
 

 

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR LII/243/10

 

 

UCHWAŁA NR LII/243/10

RADY GMINY KODRĄB  
 

z dnia 10 listopada 2010r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości :
1)   od gruntów:
a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,45zł od 1 m² powierzchni,
b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,97zł od 1ha powierzchni,
c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22zł od 1 m² powierzchni,
  2) od budynków lub ich części:
a)   mieszkalnych – 0,37zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -12,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,42od 1 m² powierzchni użytkowej,
e)   od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,01 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) powierzchnię gruntów, budowli i budynków zajętych na ochronę przeciw pożarniczą,
2) powierzchnię gruntów, budowli i budynków zajętych na potrzeby realizacji zadań komunalnych,
3) powierzchnię gruntów i budynków wykorzystywanych pod kątem sakralnym, udostępnione do użytku publicznego nie objęte wyłączeniem w art. 13 ust. 6 ustawy z dn. 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania ( t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.),
4) budynki mieszkalne lub ich części, o ile nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
5) powierzchnię gruntów, budowli i budynków zajętych na potrzeby publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/188/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwała Nr XXXVIII/203/10 z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/188/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i
 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2011 r.
 
 
 
 


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
 

Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym: dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/358/3226

 

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR LII/242/10

UCHWAŁA NR LII/242/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 10 listopada z 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146) oraz art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146)) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 100,00 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 100,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 562.494,52 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 562.494,52 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 280.619,42 zł i zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 187.552,77 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Zwiększenie o kwotę 102.552,77 zł na zadaniu p. n. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zapolicach” wynika ze środków pochodzących z umorzenia w wysokości 24,42 % pożyczki Nr 141/OW/P/2006 udzielonej przez WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie p. n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Kodrębie – III etap” i postanawia się kwotę 102.552,77 zł pochodzącą z umorzenia, części pożyczki, dokonanego w dniu 28 czerwca 2010 roku uchwałą Nr 88/VI/2010 przez Zarząd WFOŚ i GW w Łodzi przeznaczyć w całości na zadanie wyżej wskazane z godnie z pismem z dnia 30.06.2010 roku WF/5371/ZU/42/0365/06-003/10 stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 102.552,77 zł pochodzącą z umorzenia części pożyczki przypadającej do spłaty w 2010 roku i zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 30.000,00 zł w związku ze spłatą pierwszej raty pożyczki w 2010 roku z WFOŚ i GW na zadaniu p. n. Budowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 3,5 km.
§ 5. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2011-2013 , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach wynosi :
dochody 12.038.456,27 zł
w tym:
dochody bieżące 11.045.756,27 zł
dochody majątkowe 992.700,00 zł

wydatki 13.854.938,20 zł
w tym:
wydatki bieżące 10.953.303,43 zł
wydatki majątkowe 2.901.634,77 zł


§ 8. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1.816.481,93 zł.

§ 9. Źródłem pokrycia deficytu będą:
1)przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900.000,00 zł ;
2)przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 316.481,93 zł ;
3)przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 600.000,00 zł.

§ 10. Ustala się nowe limity dla:

1)zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 900.000,00 zł ;
2)zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 823.431,23 zł ;
3)występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 200.000,00 zł ;
4) zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 600.000,00 zł ;
5)kosztów obsługi długu publicznego do kwoty 80.000,00 zł.

§ 11. Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 12. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przestawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 13. Zmienia się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego p. n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wynosi:

przychody 2.350.000,00 zł
wydatki 2.350.000,00 zł

§ 14. Wprowadza się zmiany w § 18 pkt 3 uchwały Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XXXIX/209/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XLIII/222/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XLV/229/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XLVIII/231/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr L/235/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr LI/241/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2010 rok który otrzymuje brzmienie:
„3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł 11.936.681,77”.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.