artykuł nr 6

UCHWAŁA NR III/ 8 /10


UCHWAŁA NR III/ 8 /10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/192/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 , Nr 152, poz.1020) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:


§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXVII/192/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 


 

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR II/7/10


UCHWAŁA NR II/7/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 13 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146) oraz art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146)) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach wynosi :


dochody 12.291.017,38 zł
w tym:
dochody bieżące 11.298.317,38 zł
dochody majątkowe 992.700,00 zł

wydatki 14.107.499,31 zł
w tym:
wydatki bieżące 11.205.864,54 zł
wydatki majątkowe 2.901.634,77 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 8

UCHWAŁA Nr II/ 6/10
UCHWAŁA Nr II/ 6/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 13 grudnia 2010r.


w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kodrąb


Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) oraz § 16 ust.1 pkt.4 , § 68 ust.1 , § 71 Statutu Gminy Kodrąb Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:

§ 1. Rada Gminy Kodrąb powołuje Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kodrąb w celu opiniowania i analizowania spraw związanych z rolnictwem , ekologią i ochroną środowiska w gminie Kodrąb .

§ 2. W skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kodrąb wybiera się następujące osoby spośród radnych :

Pana Tadeusza Cieciurę
Pana Adama Sobańskiego
Pana Sławomira Gryglewskiego

§ 3. Na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kodrąb wybiera się Pana Tadeusza Cieciurę.

§ 4. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kodrąb wybiera się Pana Adama Sobańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

 

 

 

artykuł nr 9

UCHWAŁA Nr II/5/10
UCHWAŁA Nr II/5/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 13 grudnia 2010r.


w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) oraz § 16 ust.1 pkt.2 ,§ 68 ust.1 ,§ 71 Statutu Gminy Kodrąb Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:


§ 1. Rada Gminy Kodrąb powołuje Komisję Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb w celu opiniowania i analizowania spraw związanych z oświatą , kulturą , pomocą społeczną oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

§ 2. W skład Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb wybiera się następujące osoby spośród radnych :

Pana Mariana Starosteckiego
Pana Mirosława Rabędę
Pana Zbigniewa Stawowskiego
Pana Marka Krężlewskiego
Panią Iwonę Skura

§ 3. Na Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb wybiera się Pana Mariana Starosteckiego.

§ 4. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb wybiera się Pana Mirosława Rabędę.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

 

artykuł nr 10

UCHWAŁA Nr II/4 /10UCHWAŁA Nr II/4 /10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 13 grudnia 2010r.


w sprawie powołania Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb


Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) oraz § 16 ust.1 pkt.3 , § 68 ust.1 , § 71 Statutu Gminy Kodrąb Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:


§ 1. Rada Gminy Kodrąb powołuje Komisję Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb w celu opiniowania i analizowania budżetu , inwestycji oraz gospodarki finansowej w gminie Kodrąb .

§ 2. W skład Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb wybiera się następujące osoby spośród radnych :

Pana Stefana Kobylarza
Panią Ilonę Trzeciak
Pana Janusza Bussa

§ 3. Na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb wybiera się Pana Stefana Kobylarza .

§ 4. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb wybiera się Panią Ilonę Trzeciak .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki