artykuł nr 1

UCHWAŁA NR L/239/10

 


UCHWAŁA NR L/239/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 września 2010r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia statutu jednostek pomocniczych zmienionej uchwałą Nr XIII/84/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 08 lutego 2008r

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35, art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 ,poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie sołectwa Gosławice , stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/83/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia statutu jednostek pomocniczych zmienionej uchwałą Nr XIII/84/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 08 lutego 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4.1. otrzymuje brzmienie :
„ § 4.1.Sołectwo Gosławice obejmuje wsie : Gosławice , Frachowiec, Kuchary, Zabłocie , Zalesie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR L/238/10

UCHWAŁA NR L/238/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 września 2010 r.


w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Kodrąb


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ustala się zasady używania herbu i flagi Gminy Kodrąb , których wzory określone zostały w z załączniku Nr 3 do statutu Gminy Kodrąb przyjętego uchwałą Nr VIII/57/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2003r. i w załączniku Nr 1 do uchwały Nr X/57/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kodrąb (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003r. Nr 212, poz.2004 i z 2007r. Nr 357, poz.3177 ).
2. Herb i flaga Gminy Kodrąb mogą być używane tylko w kształcie , proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami graficznymi ustalonymi w uchwałach , o których mowa w ust.1.
§ 2. 1. Herb i flaga Gminy Kodrąb są najważniejszymi zewnętrznymi symbolami Gminy Kodrąb.
2. Symbole wymienione w ust. 1 stanowią własność Gminy Kodrąb i podlegają ochronie prawnej.
3. Herb i flaga Gminy Kodrąb powinny być utrzymane w czystości i otoczone należytą czcią i szacunkiem.

§ 3.1. Prawo do używania herbu Gminy Kodrąb przysługuje organom gminy i jednostkom organizacyjnym gminy do celów związanych z realizacją ich zadań statutowych.
2. Zgodę na nieodpłatne używanie herbu Gminy Kodrąb w celach komercyjnych lub niekomercyjnych mogą uzyskać także instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.
3. Zgodę, o której mowa w ust. 2 wyraża na wniosek zainteresowanego Wójt Gminy Kodrąb. Wniosek w sprawie uzyskania zgody powinien określać proponowany sposób, okres i miejsce oraz projekt graficzny używania herbu.
4. Wójt Gminy Kodrąb może cofnąć zgodę w trybie natychmiastowym, jeżeli podmiot używający herbu nie zapewnia mu należytej czci i szacunku bądź narusza dobre obyczaje.


§ 4. 1. Herb Gminy Kodrąb umieszcza się przede wszystkim na budynkach oraz w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń należących do organów gminy i jednostek organizacyjnych.
2. Herb Gminy Kodrąb może być umieszczony w szczególności na:
1)folderach, biuletynach i innych materiałach promujących Gminę Kodrąb, wydawanych przez organy gminy, gminne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty realizujące wspólne zadania z samorządem gminy;
2)blankietach korespondencyjnych, teczkach i kopertach organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
3)stronach internetowych Gminy Kodrąb , biuletynu informacji publicznej gminy oraz stronach internetowych gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 5. 1. Flagę Gminy Kodrąb podnosi się/wywiesza na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby organów gminy i jednostek pomocniczych z okazji uroczystości gminnych i państwowych oraz w czasie uroczystych obrad rady gminy .
2. W dniach żałoby ogłoszonej przez organy państwowe lub samorządowe, flagi na masztach pionowych spuszcza się do połowy masztu, a flagi na masztach skośnych opatruje się kirem (czarną wstęgą).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym: http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/322/2763

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR L/237/10

UCHWAŁA NR L/237/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego, samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej dla których Gmina Kodrąb jest organem założycielskim


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128,181 poz. 1337, z 2007r. Nr 49, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1.1 Informacja składana przez Wójta Gminy Kodrąb Radzie Gminy Kodrąb z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego sporządzana jest w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej z podaniem wysokości planu i wykonania oraz procentowego stopnia realizacji tego planu.
2. Informacja składa się z części tabelarycznej sporządzonej w szczegółowości uchwały budżetowej oraz z części opisowej zawierającej krótką charakterystykę źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków.

§ 2.1 Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze Gmina Kodrąb składa informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z:
1)programami finansowanymi z udziałem środków i dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
2)umowami, którymi realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z którymi płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3)gwarancjami i poręczeniami udzielanymi przez gminę.
2. W informacji, o której mowa w ust. 1 podaje się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia nazwę i cel, jednostkę realizującą zadanie, okres realizacji, łączne planowane i wykonane nakłady finansowe.

§ 3.1. Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze Wójt Gminy Kodrąb składa informację z przebiegu wykonania planu finansowego, samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, dla których Gmina Kodrąb jest organem założycielskim.
2. Informacja powinna być sporządzona w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym przyjętym przez Kierownika danej jednostki z podaniem wysokości planu i wykonania oraz procentowego stopnia realizacji tego planu, z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych). Informacja powinna zawierać część opisową, której przedstawiona będzie realizacja zadań.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Postanowienia § 2 mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski


 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR L/236/10

UCHWAŁA NR L/236/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


Na podstawie art. 18 ust. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 , poz. 675) oraz art. 234, art. 235, art. 236, art. 238, art. 239, art. 240, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

§ 1.1. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej kierownicy gminnych jednostek budżetowych, radni, Rady sołeckie, pracownicy na samodzielnych stanowiskach prac zobowiązani są do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych – wniosków i przedłożenia Skarbnikowi Gminy w terminie do 05 listopada roku bieżącego, a w latach następnych do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 oraz w trakcie roku budżetowego będą rozpatrywane przy projektowaniu budżetu na rok następny.
§ 2. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty dochodów własnych gminy, decyzji na dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.
§ 3.1. Wójt Gminy przygotowuje na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika Gminy projekt uchwały budżetowej.
2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy przedkłada:
1)objaśnienia z uwzględnieniem:
a) sposobu ustalenia wysokości prognozowanych dochodów budżetowych i planowanych wydatków budżetowych,
b) informację o kwocie długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
3. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu uchwały, Wójt Gminy przedstawia:
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – w celu zaopiniowana,
- Radzie Gminy ,
do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Do czasu podjęcia przez Radę Gminy uchwały budżetowej, podstawę gospodarki finansowej, będzie stanowił projekt uchwały budżetowej.
5. Uchwałę budżetową Rada Gminy podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Gminy może uchwalić uchwałę budżetową nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
§ 4.1. Przewodniczący Rady Gminy przesyła niezwłocznie projekt uchwały budżetowej z objaśnieniami do uchwały budżetowej do zaopiniowania Komisjom Rady oraz wyznacza termin sesji budżetowej.
2. Komisje Rady odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie uchwały budżetowej. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego sfinansowania.
3. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej Komisji Budżetu i Inwestycji.
4. W posiedzeniu Komisji Budżetu i Inwestycji, na którym opiniowany jest projekt uchwały budżetowej uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji lub ich zastępcy.
§ 5. Po sporządzeniu opinii na piśmie Komisja Budżetu i Inwestycji przekazuje tę opinię Wójtowi Gminy, który po zapoznaniu się z jej treścią nanosi poprawki do projektu uchwały budżetowej.
§ 6. Przy sporządzaniu projektu porządku sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej powinny być uwzględnione następujące punkty:
1.Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
2.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
3.Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Inwestycji.
4.Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji.
5.Dyskusja i głosowanie poprawek do projektu uchwały.
6.Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
§ 7. 1 Projekt uchwały budżetowej określa :
1)prognozowane dochody budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów;
2)wydatki budżetowe, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy;
3)dochody bieżące i majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów;
4)wydatki bieżące i majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów;
5)źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej;
6)przychody i rozchody budżetu według klasyfikacji paragrafów;
7)wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów;
8)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich;
9)plany przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych według działów i rozdziałów z wyodrębnieniem:
a)przychodów ogółem, w tym dotacji,
b)wydatków ogółem,
10) plany przychodów i wydatków dochodów własnych w podziale na działy i rozdziały;
11) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień, w szczegółowości: dział, rozdział paragraf;
12) dotacji udzielonych z budżetu, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;

13) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na:
a)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
b)finansowanie planowanego deficytu budżetu,
c)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
14) upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań:
a)na finansowanie wydatków zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym,
b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym;
15) dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
a)z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
b)wynikających z zakresu umów, porozumień realizowanych przez gminę w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
c)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
16) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;
17) zakres i kwoty dotacji celowych dla samorządowego zakładu budżetowego, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;
18) dotacje inne niż określone w pkt. 15 i 16 przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań Gminy, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.
2. Projekt uchwały budżetowej winien spełniać pozostałe wymogi określone w art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 o finansach publicznych.
3. Projekt uchwały budżetowej może zawierać:
1) upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy;
2) upoważnienie dla Wójta Gminy do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
3) upoważnienie dla Wójta do przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek;
4) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 10. Tracą moc uchwały: Nr X/71/99 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 października 1999 roku w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy Kodrąb oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, Nr XIII/77/99 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 grudnia 1999 roku , Nr VI/44/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2003 roku.
 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR L/235/10

UCHWAŁA NR L/235/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 września z 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146)) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.000,00 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 5.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do mniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 882.751,19 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 349.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 393.843,19zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2011-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 5. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach wynosi :

dochody 12.015.121,27 zł
w tym:
dochody bieżące 11.022.421,27 zł
dochody majątkowe 992.700,00 zł

wydatki 14.365.146,39 zł
w tym:
wydatki bieżące 10.836.901,78 zł
wydatki majątkowe 3.528.244,61 zł

§ 7. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 2.350.025,12 zł.

§ 8. Źródłem pokrycia deficytu będą:
1)przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900.000,00 zł;
2)przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 316.481,93 zł;
3)przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.133.543,19 zł.

§ 9. Ustala się nowe limity dla:
1)zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 900.000,00 zł;
2)zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900.984,00 zł;
3)występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 200.000,00 zł;
4) zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.133.543,19 zł;
5)kosztów obsługi długu publicznego do kwoty 80.000,00 zł.

§ 10. Wprowadza się zmiany w § 18 pkt 3 uchwały Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XXXIX/209/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XLIII/222/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XLV/229/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XLVIII/231/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie:
„3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł 16.864.662,95 ”.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

 

mgr inż. Marek Krężlewski