artykuł nr 11

UCHWAŁA NR XLV/229/10

UCHWAŁA NR XLV/229/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146) oraz art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146)) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 63.108,20 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do mniejszej uchwały.
§ 2. Z większa się wydatki budżetowe o kwotę 110.771,20 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 47.663,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 22.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2011-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach wynosi :


dochody 12.003.618,27 zł

w tym:


dochody bieżące 11.010.918,27 zł
dochody majątkowe 992.700,00 zł

wydatki 13.820.100,20 zł
w tym:
wydatki bieżące 10.685.698,78 zł
wydatki majątkowe 3.134.401,42 zł

§ 6. Wprowadza się zmiany w § 18 pkt 3 uchwały Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XXXIX/209/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok zmieniony uchwałą Nr XLIII/222/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie:
„3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł 16.470.819,76”.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski