artykuł nr 6

UCHWAŁA NR XXXVIII/207/10


UCHWAŁA NR XXXVIII/207/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 3 lutego 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/197/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180 , poz.1111, Nr 223,poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64,poz.142, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135; z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175 , poz. 1462, Nr 249 , poz.2104 ; z 2006r. Nr 94 , poz. 651; z 2008r. Nr 209, poz.1316; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 22, poz.120, Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXVII/197/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29.12.2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje nowe brzmienie wg poniższej treści :
„ § 3. Partnerami Gminy Kodrąb są podmioty wymienione w art.3 ust. 1-3 ustawy.”
2) w § 4 w ust.2 po pkt 5) dodaje się pkt 6) wg poniższej treści:
„ 6) uczciwej konkurencji - oznacza to równe traktowanie organizacji pozarządowych na każdym etapie ubiegania się o dotację , przyznawania dotacji oraz wydatkowanie środków publicznych zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami”
3) w § 6 ust.4 otrzymuje nowe brzmienie wg poniższej treści :
„4. Publicznego otwarcia ofert dokonuje wójt gminy lub wyznaczona przez niego spośród pracowników urzędu gminy , właściwa komisja „.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR XXXVIII/206/10UCHWAŁA NR XXXVIII/206/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 3 lutego 2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb oraz zmiany uchwały Nr VI/49/03 z dnia 29 kwietnia 2003r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kodrąb


Na podstawie art. 18 ust. ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 , poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) oraz art.13 ust. 1, art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2004. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 64 , poz.456, Nr 104 , poz.708, Nr 220, poz.1600 i poz. 1601; z 2007r. 173, poz.1218; z 2008r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340 , Nr 98, poz.817, Nr 161 , poz. 1279 i 1281) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej P. Stanisławowi Sankowskiemu , P. Beacie Frankowskiej , P. Barbarze Dembowskiej , P. Pawłowi Sankowskiemu nieruchomości , położonej w obrębie geodezyjnym Dmenin , oznaczonej numerami działek 45/4 i 736/2 o pow. ogólnej 0,5103ha , stanowiącej własność Gminy Kodrąb, KW PT1R/00042790/7 i PT1R/00053433/7, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 43 ( po podziale 43/1, 43/2, 43/3 ) i 695 , stanowiącej współwłasność P. Stanisława Sankowskiego , P. Beaty Frankowskiej , P. Barbary Dembowskiej , P. Pawła Sankowskiego , KW PT1R/00070419/8 , PT1R/00046832/2 , Postanowienie Sądu Rejonowego w Radomsku Sygn. akt I Ns 24/09 z dnia 17.02.2009r. .

§ 2 . W uchwale Nr VI/49/03 z dnia 29 kwietnia 2003r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kodrąb w § 1 skreśla się pkt 2 .

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb .

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR XXXVIII /205/10


UCHWAŁA NR XXXVIII /205/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 3 lutego 2010r.

w sprawie zobowiązania do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na remont drogi powiatowej

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 , Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 , poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111 , Nr 223,poz.1458 ; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 ) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na remont drogi powiatowej Nr 3925E ( Łowicz – Dmenin – Bugaj – Gosławice) w wysokości :
- w 2010 roku 25 % ogólnych kosztów remontu ustalonych w przetargu ( nie więcej niż 187.500 zł),
- w 2011 roku 25 % ogólnych kosztów remontu ustalonych w przetargu ( nie więcej niż 187.500 zł) .

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Kodrąb a Powiatem Radomszczańskim.


§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.


§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR XXXVIII/204/10

UCHWAŁA NR XXXVIII/204/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 3 lutego 2010r.


w sprawie budowy w Rzejowicach pomnika – obelisku upamiętniającego 100 rocznicę urodzin Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego na Ziemi Radomszczańskiej

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 , poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Postanawia się , że Gmina Kodrąb wzniesie pomnik-obelisk upamiętniający 100 rocznicę urodzin Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego na Ziemi Radomszczańskiej ,wg projektu będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Inicjatorem i inwestorem pomnika – obelisku będzie Gmina Kodrąb , która w całości pokryje koszty jego wykonania.

§ 3. Obelisk zostanie umiejscowiony w miejscowości Rzejowice, na terenie placu szkolnego ( działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 518 – własność Gminy Kodrąb).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XXXVIII/203/10

UCHWAŁA NR XXXVIII/203/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 3 lutego 2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/188/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) oraz art.5 i 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692, Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXVI/188/09 z dnia 02.12.2009r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 lit. a) skreśla się wyrazy: „oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym: dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/62/489