artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/ 174/09


UCHWAŁA NR XXX/ 174/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego na terenie gminy Kodrąb

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 ,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 ,poz. 1055 i Nr 116 ,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 ,poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 , poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 ) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730; z 2009r. Nr 56, poz.458) , art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775 ,Nr 249, poz.1825; z 2007r. Nr 109, poz.747; z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009r. Nr 56, poz.458) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826; z 2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484 ; z 2006r.Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825 ; z 2008r. Nr 116, poz.730; z 2009r. Nr 56, poz.458) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego na terenie gminy Kodrąb wprowadza się następujące zmiany :

1)w § 2 ust. 1 skreśla się słowa „ Bedlechowicz Urszula” , a wpisuje się słowa „Jankowska Katarzyna” , skreśla się słowa „ Sadowska Katarzyna” , a wpisuje się „Jędrzejczyk Grzegorz”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy
Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski

Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym:dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/308/2588


 

Załączniki:
Uchwała nr XXX.174.09.pdf32 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXX/ 173/09


UCHWAŁA NR XXX/ 173/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Kodrąb

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 ,Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458 ; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz.420) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Kodrąb na 2010r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach Urzędu Gminy w Kodrębie.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXX/172/09

 

UCHWAŁA NR XXX/172/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania funduszem zdrowotnym oświaty Gminy Kodrąb


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art.72 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Regulamin gospodarowania funduszem zdrowotnym oświaty Gminy Kodrąb, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb i dyrektorom szkół.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym:http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/240/2175
 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXX/171/09


UCHWAŁA NR XXX/171/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 169, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572) oraz w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz.181; z 2006r. Nr 43, poz. 293; z 2007r. Nr 56, poz. 372; z 2008r. Nr 42, poz. 257; z 2009r. Nr 52, poz. 422 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kodrąb, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała NR XVI/101/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kodrąb oraz Uchwała NR XXIII/130/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kodrąb

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb i dyrektorom szkół.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski

Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym: http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/240/2174

 

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXX/170/09


UCHWAŁA NR XXX/170/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 ,Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458 ; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858; z 2007r. Nr 147, poz.1033 ; z 2009r. Nr 18, poz.97 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1.1.Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Kodrąb do ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych w wysokości 1,10 zł za 1m3 ścieków + obowiązujący podatek VAT.
2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie w okresie od
01 sierpnia 2009r. do 31 lipca 2010r.

§ 2. Kwotę dopłaty wynikającą z iloczynu kwoty , o której mowa w ust.1 i ilości odprowadzanych ścieków , Gmina Kodrąb przekazuje na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kodrębie w terminie do dnia 10 pierwszego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału , na podstawie wystawionej faktury i przedłożonego rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 sierpnia 2009r.