artykuł nr 1

Obwieszczenie Nr 7624/6/09

 

Nr 7624/6/09   Kodrąb, dn. 28.12.2009 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji Nr 7624/6/09 z dnia 21.12.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działce Nr 75, położonej w obrębie ewidencyjnym Łagiewniki.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Radomsku i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

……………………………………

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY KODRĄB
z dnia 18 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po przedłożeniu przez Pana Andrzeja Komalę zam. Płoszów, ul. Radomszczańska 61, 97-500 Radomsko raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania w zakresie planowanego przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kruszywa (piasku i piasku ze żwirem) z projektowanego złoża Kopaliny Klizińskie w rejonie m. Kopaliny Klizińskie na działkach położonych w obrębach geodezyjnych:
•Klizin I, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 164, 178, 312/2, 338, 350, 355/1, 362, 459, 460, 417, 418/2, 468, 469, 140, 145, 171, 514, 518, 498/1, 183, 2, 19, 43, 50/1, 41, 1, 3, 15, 18, 20, 42/1, 42/2, 21, 57, 184, 419/7, 461/4, 420/2, 38/4, 28, 8, 29, 4, 58, 9, 27, 56;
•Klizin II, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 157, 159, 196, 198, 213, 215, 147/1, 146, 200, 203, 208, 211, 214, 217, 221, 82/2, 86, 24, 33, 234, 179, 172, 227, 150, 151, 154, 160, 162, 163, 166, 156, 212, 30, 165, 171, 194/2, 194/3, 220, 226, 180, 181, 235, 168, 191, 223, 176, 177, 178, 183, 184, 231, 232, 233, 218, 147/2, 153, 158, 161/2, 164, 169, 190, 197, 201, 202, 205, 210, 216, 219, 224, 170, 189, 225, 285, 209, 152, 182, 204, 207, 260, 167, 192, 222, 155, 149, 88, 89, 161/1, 193.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków oraz wydania decyzji w ww. sprawie jest Wójt Gminy Kodrąb. Organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, a organem opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku.
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kodrąb pok. 21 w godz. 8.00 – 15.00 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 

Otrzymują:
1. Pan Andrzej Komala
zam. Płoszów, ul. Radomszczańska 61
97-500 Radomsko …………………………………………
2. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
3. B.I.P.
4. Tablica ogłoszeń w sołectwie
5. a/a
 

artykuł nr 3

Obwieszczenie Nr 7624/EW-16/P/09


Nr 7624/EW-16/P/09 Kodrąb, dn. 01.12.2009 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KODRĄB


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym postanowieniu Nr 7624/EW-16/09 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działce nr 75 położonej w obrębie ewidencyjnym Łagiewniki.
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

……………………………………

 

 

 

 

artykuł nr 4

Obwieszczenie Nr 7624/EW-15/P/09


Nr 7624/EW-15/P/09                                                                           Kodrąb, dn. 30.11.2009 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KODRĄB


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym postanowieniu Nr 7624/EW-15/09 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, wybudowaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 54, 55, 722, 52 i 56, 58 (oddziaływanie rotora) oraz 715 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Dmenin.
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

……………………………………

 

 


 

artykuł nr 5

Obwieszczenie Nr 7624/EW-14/P/09


Nr 7624/EW-14/P/09   Kodrąb, dn. 30.11.2009 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KODRĄB


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym postanowieniu Nr 7624/EW-14/09 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, wybudowaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 827 i 830 (oddziaływanie rotora) oraz 1312 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Zapolice.
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

……………………………………