artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXIII.136.08

 

UCHWAŁA NR XXIII.136.08

RADY GMINY KODRĄB

 z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na  2009 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr  80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr  172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) i art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art.195 ust.2 i  art.198  ust 2  ustawy z  dnia  30 czerwca  2005r.  o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr  249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2009.

 

  § 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  zł 10.437.776, w tym dochody majątkowe w kwocie zł. 60.600 oraz dochody bieżące w kwocie zł. 10.377.176  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

  § 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  zł 11.737.776, w tym wydatki majątkowe w kwocie  zł. 2.382.043 oraz wydatki bieżące w kwocie zł. 9.355.733  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie   1.300.000.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  1.300.000.

 

  § 6.1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie  zł 2.082.971 zgodnie z załącznikiem

Nr 3 do niniejszej uchwały.

   

2. Ustala się kwotę  rozchodów  związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w kwocie  zł 782.971 zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.  Ustala się  limity dla :

   zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na  finansowanie planowanego deficytu  budżetu gminy w kwocie zł 1.300.000;

  zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej  zaciągniętych kredytów i pożyczek  w kwocie    782.971;

  występującego  w  ciągu  roku   przejściowego  deficytu budżetu  gminy do kwoty

  zł 200.000;

  - kosztów obsługi długu publicznego do kwoty zł. 80.000;

 

 

  § 8. 1.  Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku  budżetowym w kwocie   2.382.043  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

  2. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§   9. Prognozę długu na 31 grudnia 2009 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 10. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań  zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie  zł 1.558.391 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

2. Wydatki ustalone w  § 3  obejmują  wydatki  związane z realizacją zadań zleconych  gminie w drodze ustawy w kwocie zł 1.558.391 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

  3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie   17.504 zgodnie z  załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  zł 20.000 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

  § 12. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb z tytułu dopłaty do  wody  na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych posiadających wodomierze  i do ścieków  pochodzących z gospodarstw domowych   80.000.

 

    § 13. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

 

Przychody   1.800.000

w tym: dotacja z budżetu gminy   80.000

wydatki   1.800.000

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

  § 14. Ustala się kwotę dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury – Publicznej Biblioteki w Kodrębie w kwocie zł. 70.000 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł 70.000, które  przeznacza się na wydatki związane z realizacją  zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

§  16. Ustala się rezerwę  ogólną w kwocie  zł 30.000 oraz rezerwę celową w kwocie zł. 5.000.

 

 

 

§ 17.  Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

 

  zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty zł 200.000;

  zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej ;

  zaciągania zobowiązań  na finansowanie  wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł. 5.632.119;

  dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach  działu, które nie spowodują  całkowitego  odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym  zadań inwestycyjnych oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego:

  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym , do wysokości kwot ujętych w planie  budżetu  na rok następny;

  lokowania  wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

  dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami;

  do przekazywania kierownikom  jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania  przeniesień w planie  wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

 

  §  18. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy  :

 

1.   informację z wykonania budżetu gminy  za pierwsze półrocze 2009r. – wg  szczegółowości budżetu zawartej w niniejszej uchwale w terminie do 31 sierpnia 2009r.;

2.   informację o wykonaniu w pierwszym półroczu 2009r.  planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie i Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie - w szczegółowości  odpowiadającej planom przyjętym przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych)  w terminie do 31 sierpnia 2009r.

3.   sprawozdanie  roczne  z wykonania budżetu  gminy za rok 2009 – wg  szczegółowości budżetu zawartej  w niniejszej uchwale w terminie do 20 marca 2010r. i sprawozdanie roczne  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie i Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie-  w szczegółowości nie mniejszej od planu przyjętego przez Kierownika z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań, (w tym zobowiązań  wymagalnych) .

 

  § 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

  § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

  Przewodniczący

  Rady Gminy Kodrąb

 

  mgr inż. Marek Krężlewski

 Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym:http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/181/1664

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXIII.135.08

   

 

 

  UCHWAŁA  NR XXIII.135.08

RADY  GMINY  KODRĄB

  z dnia  30 grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

 

 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia

08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111)  i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy  w kwocie zł 150.000 na finansowanie  planowanego deficytu  w budżecie gminy na   2009 rok związanego  z przebudową drogi gminnej w Teodorowie Małym dł. 2,5 km  z terminem  spłaty do 31 grudnia 2010 roku.

 

  2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy  kredytu.

 

§ 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXIII.134.08

   

 

 

  UCHWAŁA  NR XXIII.134.08

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  30 grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego

 

 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia

08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111)  i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy  w kwocie zł 100.000 na finansowanie  planowanego deficytu  w budżecie gminy na   2009 rok związanego  z przebudową drogi gminnej w Józefowie Południowym  dł. 1,5 km  z terminem  spłaty do 31 grudnia 2010 roku.

 

  2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy  kredytu.

 

§ 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXIII.133.08

 

 

 

  UCHWAŁA  NR XXIII.133.08

  RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  30 grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego

 

 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia

08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111)  i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy  w kwocie zł 150.000 na finansowanie  planowanego deficytu  w budżecie gminy na   2009 rok związanego  z budową kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej dł. 1,2 km  z   terminem  spłaty do 31 grudnia 2010 roku.

 

  2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy  kredytu.

 

§ 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXIII.132.08

 

 

 

  UCHWAŁA  NR XXIII.132.08

 RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  30 grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego

 

 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia

08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111)  i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy  w kwocie zł 250.000 na finansowanie  planowanego deficytu  w budżecie gminy na   2009 rok związanego  z przebudową sieci wodociągowej w Dmeninie  z   terminem  spłaty do 31 grudnia 2010 roku.

 

  2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy  kredytu.

 

§ 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.