artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XVI/105/08

 

UCHWAŁA  NR XVI/105/08

  RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  24 czerwca 2008r.

 

w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Kodrąb dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku

 

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. z 2007 Dz. U. Nr 43 poz. 277, Nr 57 poz. 390, Nr 120 poz. 818, Nr 140 poz. 981, Nr 165 poz. 1170)  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.  Przekazuje z budżetu Gminy Kodrąb środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł   ( słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych ) na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kobielach Wielkich.

§ 2 .  Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Gminy Kodrąb na 2008 rok.

 

§ 3. Warunki przekazania środków finansowych określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Kodrąb a właściwą Komendą Policji.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XVI/104/08

 

UCHWAŁA  NR  XVI/104/08

RADY  GMINY  KODRĄB

 z dnia 24 czerwca 2008r.  

 

w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Kodrąb dla Komendy  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. z 2006r. Dz. U. Nr 96 poz. 667, Nr 104 poz. 708, Nr 104 poz. 711, z 2007r. Nr 181 poz. 1291)  Rada Giny Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.  Przekazuje z budżetu Gminy Kodrąb środki finansowe w wysokości 5.000,00zł.  ( słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego typu „ciężkiego”  z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

§ 2 .  Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Gminy Kodrąb na 2008 rok.

 

§ 3. Warunki przekazania środków finansowych określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Kodrąb a właściwą Komendą PSP w Radomsku.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XVI/103/08

 

UCHWAŁA  NR XVI/103/08

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  24 czerwca 2008r.

 

 

  w sprawie zamiany gruntu położonego w miejscowości Dmenin  stanowiącego  własność Gminy Kodrąb  na grunt stanowiący własność osoby fizycznej w miejscowości Dmenin

 

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337: z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218  )  oraz art. 13 ust.1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 64 , poz.456, Nr 104 , poz.708, Nr 220, poz.1600 i poz. 1601; z 2007r. 173, poz.1218 ) Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

§ 1. Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy Kodrąb na dokonanie zamiany gruntu stanowiącego własność  Gminy Kodrąb – działka Nr 426/2 o pow. 0,0330 ha , położonego w Dmeninie , KW 16245  na grunt stanowiący własność P. Anny i Rafała Poteralskich   - działka Nr 678/1  o pow.   0,0325ha , KW 78566 z przeznaczeniem  pod budowę parkingu przy drodze gminnej.

 

 § 2.  Zamiana gruntu  wymienionego w § 1 uchwały odbędzie się bez dopłat.

 

§ 3. Koszty związane z zamianą gruntów poniesie gmina Kodrąb.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XVI/102 /08

 

 UCHWAŁA NR  XVI/102 /08

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  24 czerwca 2008r.

 

w sprawie  ustalenia  wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kodrąb

 

Na podstawie art.18 ust.2 pk 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r.  Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 ,Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218)  oraz art. 4 pkt 1  ustawy z dnia 22 marca 1990r. o  pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593: z 2002r.Nr 113, poz.984, Nr 214 , poz.1806 ; z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122 , poz.1020 ; z 2006r. Nr 79, poz.549 ,Nr 169, poz.1201, Nr 170, poz.1218) oraz § 7 i załącznika Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin , starostwach powiatowych  i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz. 1223; z 2006r. Nr 39, poz.272; z 2008r. Nr 73, poz.431)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się  wynagrodzenie dla Wójta Gminy Kodrąb w następujący sposób:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości  5.040,00 zł  miesięcznie  ( słownie: pięć tysięcy  czterdzieści  00/100 złotych)

2) dodatek funkcyjny w wysokości  1.800,00 zł miesięcznie ( słownie : jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych),

3) dodatek specjalny w wysokości  30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

4) dodatek stażowy wg zasad wynikających z odrębnych przepisów.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Skarbnikowi  Gminy Kodrąb .

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/18/02 Rady Gminy Kodrąb z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kodrąb oraz uchwała Nr VIII/58/03 Rady Gminy Kodrąb  z dnia 27.06.2003r. w sprawie  przyznania i określenia wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od

 1 stycznia 2008r. 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XVI/101/08

 

 

UCHWAŁA NR  XVI/101/08

RADY GMINY KODRĄB

z dnia  24 czerwca 2008r.

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kodrąb

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr  162 poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 169, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz  art. 30 ust. 6 i 6a,  art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821) oraz w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz.181; z 2006r. Nr 43, poz. 293; z 2007r. Nr 56, poz. 372; z 2008r. Nr 42, poz. 257 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

  § 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kodrąb, na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2. Traci moc Uchwała NR VII/42/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kodrąb oraz Uchwała NR VIII/45/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia  07 września  2007r.  w sprawie  wprowadzenia zmian do  Uchwały  NR  VII/42/07  Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2007r

 

  § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb  i Dyrektorom szkół.

  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi  w życie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2008r

 

  Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

   Załącznik

do Uchwały Nr XVI/101/08

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 24 czerwca 2008r.

 

 

 

REGULAMIN  WYNAGRADZANIA

NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH

  W  PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 GMINY KODRĄB

2008 R.

 

 

 

 
 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821)

 

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U.  z 2005r.  Nr 22 poz. 181;  Dz. U. z 2006r. Nr 43, poz. 293; Dz. U. z 2007r. Nr 56, poz. 372; z 2008r. Nr 42, poz. 257).

 

 

 

 

 

 

Kodrąb  2008

 

ROZDZIAŁ I

 

  Postanowienia ogólne

  § 1. Regulamin określa:

1.   Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom:

  1) dodatków:

  a) za wysługę lat,

  b) motywacyjnego,

 c) funkcyjnego,

  d) za warunki pracy,

  e) mieszkaniowego.

2) nagród  ze specjalnego funduszu nagród,

  2.  Szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

  3.  Szczegółowe zasady wynagradzania za pracę w dni wolne.

 

  § 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)   szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową gimnazjum

lub placówkę albo zespół  szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb,

2)   dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub

wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1,

3)   roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września

danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4)   klasie – należy przez to rozumieć oddział lub grupę,

5)   uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

6)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821)

7)   rozporządzeniu – należy   przez to  rozumieć  rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę  w dniu wolnym od pracy  ( Dz. U.  z 2005r.  Nr 22 poz. 181;  Dz. U. z 2006r. Nr 43, poz. 293; Dz. U. z 2007r. Nr 56, poz. 372; z 2008r. Nr 42, poz. 257).

 

8)   tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ustawy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

ROZDZIAŁ II

 

Zasady wynagradzania nauczycieli

 

  § 3. 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala się w zależności od stopnia awansu zawodowego, posiadanych  kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych na poziomie stawek zapisanych w § 2 rozporządzenia.

  2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegają zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i aktów wykonawczych i nie wymagają zmiany niniejszego regulaminu.

 

Zasady przyznawania dodatku za wysługę lat

 

  § 4. 1.Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.

  2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub wyższej stawki tego dodatku następuje, z zastrzeżeniem ust. 3, nie wcześniej niż z dniem złożenia przez nauczyciela odpowiednich świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okresu uprawniającego do dodatku.

  3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

  1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po

miesiącu, w  którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do  wyższej stawki  

tego  dodatku, jeżeli nabycie tego prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

   2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki  

   nastąpiło  od pierwszego dnia miesiąca.

  4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także  w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

  5. Dodatek za wysługę lat  przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu nieobecności wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek   z  ubezpieczenia społecznego.

 

 

Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego

 

  § 5. 1.  Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego i po przepracowaniu roku  w danej szkole.

  2. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1)   uzyskiwanie  osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

a w szczególności:

a)   uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami  w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b)   umiejętne rozwiązywanie  problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c)   pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne  działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2)   jakość świadczonej pracy, w tym związana  z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,  dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a)   systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b)   podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)   wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)   dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f)   przestrzeganie dyscypliny pracy;

3)   posiadanie wyróżniającej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

4)   zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2  ustawy, a w szczególności:

a)    organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b)   aktywny udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c)   opiekowanie się samorządem szkolnym lub innymi organizacjami uczniowskimi   działającymi na terenie szkoły,

d)   prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w

ramach  wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)   aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

5)   kształtowanie postawy moralnej, patriotycznej i obywatelskiej, z poszanowaniem   dziedzictwa kulturowego,

6)  wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie    

  kształcenia   i wychowania,

  7) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych  przez

  organ prowadzący priorytetów w  realizowanej lokalnej polityce  oświatowej.

 

   6. 1. Ustala się pulę  środków finansowych  z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczycieli  szkół wynoszący 1,7 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, na etat przeliczeniowy miesięcznie.

   2. Dodatek motywacyjny przyznaje się za okresy:

1)   styczeń – marzec,

2)   kwiecień – czerwiec,

3)   wrzesień – grudzień

po zakończeniu danego okresu.

  3. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:

1) dla nauczyciela – nie mniej niż 50,00 zł. miesięcznie i nie więcej niż 150,00 zł. miesięcznie,

2) dla dyrektora – nie mniej niż 50,00 zł. miesięcznie i nie więcej niż 200,00 zł. miesięcznie.

  4. Wysokość dodatku motywacyjnego, okres na jaki jest  przyznany, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 5, ustala:

1)  dla nauczyciela – dyrektor szkoły,

2)  dla dyrektora szkoły -  wójt gminy.

 

Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego

 

  § 7.  1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:

1)   dyrektorowi    w wysokości od 20 % do 50 %,

2)   kierownikowi świetlicy    w wysokości  od 10% do 15 %,

3)   doradcy metodycznemu    w wysokości od 10% do 15 %,

 pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

  2.  Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki

kierownicze w zastępstwie.

  3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając między innymi:

1)   wielkość szkoły,

2)    liczbę uczniów i oddziałów,

3)    złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz jakość pracy związaną z pełnieniem powierzonej funkcji,

4)    liczbę stanowisk kierowniczych w szkole,

5)   wyniki pracy szkoły

6)   oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

a)   dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 –  dyrektor szkoły.

b)    dla dyrektora  szkoły - wójt gminy, 

 

  § 8. 1.  Nauczycielom realizującym dodatkowe zadanie oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi, któremu powierzono:

1)   wychowawstwo klasy – w wysokości od 35,00 do  45,00 zł w skali miesiąca,

2)   funkcję opiekuna stażu – w wysokości 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,  o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.

  2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor szkoły.

 

   9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 oraz w § 8 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

  2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie:

 1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,

3)   w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,

4)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów,  a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

  3.  Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 8 ust. 1.

 

Zasady przyznawania dodatku za warunki pracy

 

  § 10. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach,  określonych w przepisach  § 8  i  § 9 rozporządzenia w  wysokości  - 5%  stawki godzinowej  wynagrodzenia  zasadniczego nauczyciela.

  2.  Wysokość dodatku za warunki pracy  uzależniona jest od wymiaru rzeczywiście

przepracowanych godzin.

  3. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową przepracowaną w warunkach  wymienionych w ust.1 powiększa się odpowiednio.

 

  § 11. 1.  Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 10, ustala dla nauczyciela - dyrektor szkoły, a dla dyrektora  - wójt gminy.

 

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

 

  § 12. 1.  Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych Gminy Kodrąb i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

  2.  Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1)   przy jednej osobie w rodzinie – 2 %,

2)   przy dwóch osobach w rodzinie – 4 %,

3)   przy trzech osobach w rodzinie – 6 %,

4)   przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 8 %

średniego wynagrodzenia zasadniczego stażysty, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

  3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólne z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu.

  4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim

zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej   w ust. 2.  Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

  5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.

  6.  Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.

  7 . Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1)   niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego,

2)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

  8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1)   nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2)   pobierania zasiłku społecznego,

3)   odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

4)   korzystania z urlopu wychowawczego.

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

  § 13.  1.  Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli  w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

    2. Środki w ramach specjalnego funduszu nagród przeznacza się na wypłatę nagród  nauczycielom następująco:

1) 50 %  środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

2) 50 %  środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

  3. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

1)   posiadania wyróżniającej oceny pracy zawodowej oraz podnoszenie umiejętności zawodowych  i wzbogacanie własnego warsztatu pracy .

2)   podnoszenia jakości pracy szkoły  poprzez:

a)    aktywny udział w programach na rzecz podnoszenia jakości pracy, m.in.:. panele, konferencje regionalne,

b)   opracowywanie wyników egzaminów próbnych, egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych

3)   promowanie szkoły, w tym. m.in.:

a)   współpraca z innymi szkołami na terenie kraju jak również  poza granicami,

b)   organizowanie spotkań z nauczycielami  i uczniami innych szkół,

c)   organizacja imprez, konkursów , itp.,( w tym pozyskiwanie sponsorów),

4)   współpraca ze środowiskiem lokalnym:

a)   organizacja imprez środowiskowych (akademia, festyn, prezentacja projektu),

b)   efektywna współpraca i instytucjami

5)   osiąganie efektów w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, m.in.:

a)   praca z uczniami osiągającymi sukcesy w konkursach, turniejach, zawodach, olimpiadach, itp.

b)   praca z uczniami wymagającymi szczególnej opieki, opracowywanie  i prowadzenie indywidualnych programów pracy z  uczniami mającymi trudności  edukacyjne  i wychowawcze.

c)   prowadzenie organizacji uczniowskich, drużyn harcerskich, drużyn zuchowych, samorządu uczniowskiego,

d)   prowadzenie kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

e)   organizacja wycieczek szkolnych, również w czasie wolnym

f)   działania w ramach zespołów zadaniowych,

6)   współpraca z rodzicami, m.in.:

a)   organizowanie  atrakcyjnych spotkań z rodzicami,

b)   wypracowywanie z rodzicami dokumentów regulujących życie szkoły,

c)   podejmowanie działań w celu uzyskiwania wysokiej frekwencji na spotkaniach z rodzicami,

d)   organizowanie indywidualnych wywiadówek,

e)   pozyskiwanie rodziców do  aktywnej współpracy  na  rzecz szkoły

7)   realizacji zadań  statutowych szkoły,

8)   realizacji zadań zleconych przez organ prowadzący.

  4. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród może być przyznana nauczycielowi zatrudnionemu  w wymiarze co najmniej ½  obowiązkowego wymiaru zajęć i po przepracowaniu w szkole  co najmniej 1 roku.

  5. Kandydatów do nagrody dyrektora szkoły i organu prowadzącego mogą zgłosić poprzez dyrektora szkoły: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, związki zawodowe, samorząd terytorialny, rada rodziców.

  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wójt gminy może przyznać nagrodę samodzielnie.

  7. Uzasadnione wnioski należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego   i u Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach w okresie od 01.06. do 30.09. każdego roku.

  8. Dyrektorzy szkół, organ prowadzący rozpatrzą wnioski w okresie od 01.10. do 10.10. każdego roku.

  9. W uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być złożone po upływie wyżej wymienionych terminów.

  10. Nagrody nauczycielom przyznają:

1)   ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 – dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

2)   ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt  2 -  wójt gminy.”

 

  § 14. Wysokość indywidualnej nagrody uzależniona jest od spełnienia kryteriów, o których mowa  w  § 13 ust. 3 i 4.

 

  § 15. Nagrody, o których mowa w § 13 przyznawane są raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w uzasadnionych przypadkach także z okazji zakończenia roku szkolnego, lub w innym terminie.

 

ROZDZIAŁ  IV

 

Zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe

 i godziny doraźnych zastępstw

 

  § 16. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki w placówkach, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną  specjalnością, których liczba nie może przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

  .  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

  3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną  nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

  4.  Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy, wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa  ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

  5.  Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela ustala się według zasad określonych w Karcie Nauczyciela i niniejszym regulaminie.  

 

  § 17. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 16, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, za godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel  nie mógł ich realizować  z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności z powodu: zawieszenia  zajęć w sytuacji epidemii i mrozów oraz wyjazdów dzieci na wycieczki, zawody sportowe, rekolekcje.

 

   § 18. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

  2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

  3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w  tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, dni ustawowo wolne od pracy lub dni przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają  się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 ustawy  pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień wolny od pracy.

 

ROZDZIAŁ V

 

Zasady wynagradzania za pracę w dni wolne.

  § 19.  1. Nauczyciel realizujący w dniu wolnym od pracy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze otrzymuje za ten dzień inny dzień wolny od pracy.

  2. W sytuacji, gdy  za pracę w tym dniu  nie otrzyma  innego dnia wolnego, ma prawo do odrębnego wynagrodzenia.

  3. Wynagrodzenie to  przysługuje za godziny faktycznie przepracowane i  liczone jest tak  jak  wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

 
ROZDZIAŁ VI

 

Postanowienia końcowe

 

  § 20.  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 14dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

  2.  Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

  3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania z  treścią  Regulaminu podległych nauczycieli. Przewodniczący

  Rady Gminy Kodrąb

                          mgr inż. Marek Krężlewski