artykuł nr 11

UCHWAŁA NR X/59/07

UCHWAŁA NR X/59/07
RADY GMINY KODRĄB
z dnia   30 października 2007r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIV/228/06 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 września 2006r. w sprawie  wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych
 
 
Na podstawie art.8 ust.2 a , art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218) oraz art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 Nr 19, poz.115 , Nr 23, poz.136 ) Rada Gminy w Kodrębie uchwala co  następuje:
 
 
 § 1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr XXXIV/228/06 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
  § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Załącznik Nr 1
    do uchwały Nr X/59/07
  Rady Gminy Kodrąb
   z dnia 30 października 2007r.
POROZUMIENIE WD……………..
 
 
zawarte w dniu .. .. października 2007 roku pomiędzy:
Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
 
Starosty – Mieczysława Zyskowskiego
Wicestarosty – Jerzego Kaczmarka
 
a Gminą Kodrąb reprezentowaną przez:
 
Wójta – Stanisława Jasińskiego
 
Porozumienie zawarto na podstawie Uchwał  Nr …. Rady Gminy Kodrąb z dnia ….. w sprawie ………… oraz Rady Powiatu Radomszczańskiego Nr IV/34/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych.
  § 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kodrąb przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3935E w miejscowości Wola Malowana na odcinku od granicy miejscowości  od strony miejscowości Smotryszów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3923E. Powyższe zadanie stanowi I etap realizacji projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3935E w miejscowości Wola Malowana.
  § 2. 1. Gmina Kodrąb pełnić będzie funkcję inwestora i wykona roboty drogowe związane budową chodnika, o których mowa w § 1 polegające na:
- roboty rozbiórkowe i ziemne
- wywiezieniu ziemi i gruzu
- wykonaniu podbudowy
- ustawieniu krawężnika na ławie betonowej z oporem,
- ustawieniu obrzeża,
- wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm,
- wykonaniu nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm.
  2. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia 30. 06.2008 r.
 
  § 3. l. Gmina Kodrąb w ramach wykonania porozumienia zapewnia robociznę oraz zakup pozostałych materiałów tj: piach i cement oraz inne niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania określonego w § 1 porozumienia.
  2. Gmina Kodrąb jest zobowiązana do:
- powołania Kierownika budowy w przypadkach wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane zaś w przypadku, gdy przepisy ustawy Prawo Budowlane nie wymagają powołania Kierownika budowy, do wskazania osoby odpowiedzialnej z ramienia Gminy do reprezentowania Gminy w zakresie realizacji niniejszego porozumienia,
- prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go upoważnionym przedstawicielom Starostwa Powiatowego.
  3. Gmina Kodrąb ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.
  4. Gmina Kodrąb zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Starostwa. 
 
 
  § 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:
- kostkę brukową szarą gr. 6 cm w ilości ……….
- kostkę brukową czerwoną gr. 6 cm w ilości ……..
- kostkę brukowa czerwoną gr. 8 cm w ilości ……….
- krawężnik w ilości ………
- obrzeże chodnikowe w ilości …………
  2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia zapewnia:
- w przypadku budowy nowego chodnika opracowanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
- w przypadku remontu chodnika Powiat dokonuje zgłoszenia zamiaru wykonania prac nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
  3. Nadzór budowlany nad realizacją przedmiotu porozumienia sprawował będzie Inspektor Nadzoru z ramienia Powiatu Radomszczańskiego.
  4. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.
 
  § 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.
  2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
  3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Kodrąb zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacja porozumienia.
  4. Po zakończeniu realizacji zadania i komisyjnym odbiorze robót Gmina Kodrąb przekaże Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty protokołem zdawczo – odbiorczym (PT) w terminie 14 dni.
  5. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku budowy chodnika objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.
 
  § 6. 1. Gmina Kodrąb udziela 36 – miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
  2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Kodrąb zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
  3. W przypadku gdy Gmina Kodrąb nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Kodrąb.
 
 
  § 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
 
  § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 4 maja 2007r.
 
  § 9. 1. Niniejsze porozumienie zastępuje porozumienie z dnia 18.09.2006 r.
  2. Realizacja II etapu projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3935E w miejscowości Wola Malowana tj. odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3923E do skrzyżowania z drogą gminną Feliksów zostanie wykonana do 31.12.2008r.
 
§ 10. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
  § 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
  § 12. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – po 2 dla każdej ze stron.
 
 
PRZEKAZUJĄCY:   PRZEJMUJĄCY:
 
 
artykuł nr 12

UCHWAŁA NR X/ 58 /07

     
UCHWAŁA NR X/ 58 /07
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 października  2007r.
 
w sprawie  wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r Nr 142 ,poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 , poz.974 , Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz.1070, Nr 154 , poz.1787; z 2002r, Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz.1802, Nr 240, poz.2052: z 2003r. Nr 188, poz.1838, Nr 228 , poz.2256; z 2004r. Nr 34, poz.304, Nr 130,poz.1376, Nr 185, poz.1907, Nr 273,poz.2702 i 2703,; z 2005r. Nr 13, poz.98, Nr 131, poz.1102,Nr 167, poz.1398, Nr 169,poz.1410,1413 i 1417, Nr 178, poz.1479,Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1044, Nr 218, poz.1592; z 2007r.  Nr 73, poz.484 , Nr 99 , poz.664 , Nr 112, poz.766, Nr 138, poz.976, Nr 136 , poz.959  ) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Stwierdza, że w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. wybrano   Panią Bożenę Tulejską .
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
artykuł nr 13

UCHWAŁA NR X/57/07

 
UCHWAŁA NR X/57/07
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 października  2007r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia
 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kodrąb  .
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r Nr 142 ,poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 , Nr  173, poz. 1218 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr VIII/57/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2003r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kodrąb wprowadza się następujące zmiany :
 
1)   § 6 otrzymuje nr „ § 6 .1” brzmienie bez zmian ;
 
2)   w § 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu :
   „ 2.  Barwy gminy określa jej flaga na płacie prostokątnym , szachownica biało-zielona . Wzór flagi określa Zał. Nr 4 .” ;
 
3)   w § 6  dodaje się ust. 3 w brzmieniu :
  „ 3. Zasady używania herbu i barw gminy określa Rada w odrębnej uchwale .” ;
 
4)   w § 17  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „ 2. Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.” ;
 
5)   w § 57 skreśla się ust. 4 ;
 
6)   w § 63  ust.1 po kropce   dodaje się  zdanie w brzmieniu :
  „ Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach ustalonych w ustawie”. ;
 
7)  po § 63 dodaje się § 63 aw brzmieniu :
  „ § 63a Wniosek o głosowanie imienne  może złożyć ¼ składu Rady Gminy . Po przyjęciu wniosku przez radę Przewodniczący zapytuje kolejno radnych i odnotowuje to w protokóle.”;
 
8)  w § 76 ust.1 otrzymuje brzmienie :
  „ 1.  Radni są zobowiązani do utrzymywania stałej więzi z wyborcami , których reprezentują w Radzie , przede wszystkim w celu :
  a)  przyjmowania postulatów , wniosków i skarg wyborców,
 b)  informowania wyborców o aktualnej sytuacji Gminy,
  c)  informowania wyborców o swojej działalności w Radzie,
  d)  konsultowania spraw wnoszonych pod obrady Rady,
  e)  propagowania zamierzeń i działań Rady „ ;
 
7)    w § 76  po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu :
   „ 4.  W sprawach istotnych dla Gminy Wójt lub Przewodniczący Rady Gminy obowiązany jest każdorazowo powiadomić radnego o miejscu i terminie spotkań z mieszkańcami jego okręgu wyborczego .”;
 
8)    w § 82 ust.1 otrzymuje brzmienie :
  „1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego , Zastępcy Przewodniczącego oraz członków.”;
9)    w § 82 po ust. 2 dodaje się ust.3 w  brzmieniu :
  „3. Skład liczbowy i osobowy Komisji Rewizyjnej określa odrębna uchwała Rady .” .
 
  § 2.Wzór flagi stanowi zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 4. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
 
  Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
 
  mgr inż. Marek Krężlewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik  Nr 1 do
Uchwały Nr X/ 57/07
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 30 października 2007r.
 
 
 
 
WZÓR FLAGI GMINY KODRĄB
 
 
Flaga Gminy Kodrąb przedstawia:
- na płacie prostokątnym szachownica biało – zielona, cztery pola o wymiarach 600 mm x 300mm każde
- górne lewe pole w kolorze zielonym, dolne lewe w białym, prawe górne w kolorze białym, prawe dolne w zielonym.
 
 
wzór graficzny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
 
  mgr inż. Marek Krężlewski
artykuł nr 14

UCHWAŁA NR XX/56/07

   
 
 
UCHWAŁA NR XX/56/07
  RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 października 2007r.  
 
 
w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/16/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2007 rok.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51 ust.1 i 2 , art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz.560 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
  § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł. 84.998,00 i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę zł. 37.934,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  zł. 129.998,00 i zmniejsza sięwydatki budżetowe o kwotę zł. 237.934,00  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  § 3.  Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 155.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 § 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi zł. 838.942,00
 
  § 5. Budżet gminy po zmianie wynosi :  
 
  dochody   - zł. 8.891.006,82
  wydatki   - zł. 9.729.948,82
  § 6. Ustala się nowy limit dla:
1) zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczonych na   finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie zł. 838.942,00;
2) zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 565.000,00;
3) zobowiązań przeznaczonych na spłatę deficytu z roku poprzedniego w kwocie zł. 86.012,00;
4) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł. 200.000,00;
5) kosztów obsługi długu publicznego do kwoty zł. 80.000,00.
 
  § 7. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2007 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
  § 8. Plan po zmianach przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kodrąb przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
  § 9. Uchyla się w całości uchwałę Nr IV/16/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 11.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
artykuł nr 15

UCHWAŁA NR X/55/07

   
UCHWAŁA NR X/55/07
 RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 30 października 2007r.
 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.
 
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia
08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz.1218 ) i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz.560) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
  § 1. 1.Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 400.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w budżecie gminy na   2007 rok związanego z wydatkami bieżącymi gminy z   terminem spłaty do 31 grudnia 2009 roku.
 
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno - prawnych związanych z zawarciem umowy kredytu.
 
§ 2 . 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.