artykuł nr 6

UCHWAŁA NR XI /64 /07

 
UCHWAŁA NR XI /64 /07
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 5 grudnia 2007r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
§ 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Kodrąb :
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -  350,00 zł.,  
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  – 450,00zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  – 570,00zł.;
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton – 800,00zł.;  
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach   lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 300,00 zł.;  
6) od przyczep,  o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)   mniejszej niż 30 miejsc – 800,00 zł.;  
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.200,00 zł.;  
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
1) autobusy świadczące usługi dowożenia uczniów do szkół Gminy Kodrąb;
2) pojazdy pozostające własnością Urzędu Gminy Kodrąb oraz jednostek organizacyjnych samorządu  Gminy Kodrąb.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/184/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 05 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2008 r.
 
  Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
  mgr inż. Marek Krężlewski
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/64/07
      Rady Gminy Kodrąb z dnia 05 grudnia 2007r.
 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Dwie osie
 
12
13
 600,00  
 650,00  
13
14
 650,00  
 750,00  
14
15
 650,00    
 750,00  
15
 
 750,00  
 1350,00  
 
 
Trzy osie
 
12
17
 600,00
 650,00  
17
19
 650,00
 870,00
19
21
 850,00
 1080,00  
21
23
 850,00
 1070,00  
23
25
 1100,00  
 1650,00  
25
 
 1100,00  
 1650,00  
 
 
Cztery osie i więcej
 
12
25
 750,00
 950,00
25
27
 750,00
 1120,00  
27
29
 1120,00  
 1760,00  
29
31
 1760,00
 2580,00  
31
 
 1760,00
 2580,00  
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI /64/ 07
Rady Gminy Kodrąb z dnia 05 grudnia 2007r.
 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Dwie osie
 
12
18
 850,00  
 950,00  
18
25
 1060,00
1280,00
25
31
 1280,00
1500,00
31
 
 1500,00  
 2040,00
 
 
Trzy osie i więcej
 
12
40
1490,00
 1826,00
40
 
 1826,00
 2626,00  
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
 
 
 
 
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI /64/ 07
Rady Gminy Kodrąb  z dnia 5 grudnia 2007r.
 
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt. 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Jedna oś
 
12
18
 280,00
 450,00
18
25
 280,00
 450,00
25
 
 350,00    
 621,00  
 
 
Dwie osie
 
12
28
 550,00
 650,00
28
33
 750,00
 900,00
33
38
 900,00
 1368,00  
38
 
 1200,00    
 1780,00  
 
 
Trzy osie i więcej
 
12
38
 750,00
 1012,00  
38
 
 1000,00
 1360,00  
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
 
 
 
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR XI / 63/07

  UCHWAŁA NR XI / 63/07
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 5 grudnia 2007r.
 
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 i 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
 
1)   od gruntów ;
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,33 od 1 m2 powierzchni;
b)   pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 3,28 od 1 ha powierzchni;
c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 od 1 m2 powierzchni;
 
2)   od budynków lub ich części;
 
a)   mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne – 0,27 zł.
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 10,00 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 4,31 od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia
świadczeń zdrowotnych – 0,50 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
3,20 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 
3)   od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.
 
 
  § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
 
1)   powierzchnię gruntów, budowli i budynków zajętych na ochronę ppoż.;
2)   powierzchnię gruntów, budowli i budynków zajętych na potrzeby realizacji zadań
komunalnych;
3)   nieruchomości wykorzystywane pod kątem sakralnym;
4)   budynki mieszkalne lub ich części, o ile nie są wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb
 
§ 4. Traci moc uchwała NR XXVII/183/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 05 grudnia
2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia 01 stycznia 2008 roku.
 
 
 
    Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
 
  mgr inż. Marek Krężlewski  
 
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR XI / 62/07

UCHWAŁA NR XI / 62/07
  RADY GMINY KODRĄB
z dnia 5 grudnia 2007r.
 
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 249 , poz.1825 , Nr 245, poz.1775; z 2007r. Nr 109, poz.747 w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. (M.P. Nr 77, poz.831 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:
 
 
  § 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (M.P. z 2007r. Nr 77, poz.831) , przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kodrąb na 2008 rok ,  z kwoty 58,29 zł za1 q do kwoty 47,00 zł za 1 q.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008r.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
 
 mgr inż. Marek Krężlewski
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR XI/61/07

   
 
 
      UCHWAŁA NR XI/61/07
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 05 grudnia 2007 r.  
 
 
 
w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/17/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego oraz zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2007 rok
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , art. 51 ust.1 i 2 , art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420 ; z 2006r.Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz.560) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł. 170.290,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  . 104.849,00 i zmniejsza sięwydatki budżetowe o kwotę zł. 99.559,00  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  § 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjneo kwotę zł. 27.355,00 i  zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 124.914,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 § 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi zł. 673.942,00
 
  § 5. Budżet gminy po zmianie wynosi :  
 
dochody   - zł. 9.103.231,82
  wydatki   - zł. 9.777.173,82
 
 
  § 6. Ustala się nowy limit dla:
1)   zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczonych na   finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie zł. 673.942,00;
2)   zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 565.000,00
3)   występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł. 200.000,00;
4)   kosztów obsługi długu publicznego do kwoty zł. 80.000,00.
 
  § 7. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2007 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
  § 8. Plan po zmianach przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kodrąb przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
  § 9. Zwiększa się plan dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury – Publiczna Biblioteka w Kodrębie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
  § 10. Uchyla się w całości uchwałę Nr IV/17/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.
 
  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 12.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  mgr inż. Marek Krężlewski
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XI/60/07

 
UCHWAŁA NR XI/60/07
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 05 grudnia 2007 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) i art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art.195 ust.2 i art.198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz.1420; z 2006r.  Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
 § 1. W uchwale Nr IV/15/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
wprowadza się następującą zmianę:
 
1) w  § 1 ust. 1  skreśla się kwotę „zł. 140.000”,  a wpisuje się kwotę
  „ zł. 30.000”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
    Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
 
  mgr inż. Marek Krężlewski