artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VIII/53/07

UCHWAŁA NR VIII/53/07

RADY GMINY KODRĄB

 z dnia  07 września 2007r.

 

 

w sprawie  powołania  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kodrębie

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; z 2003r., Nr 214 poz. 1806; z. Nr  80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr  172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,   Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327) oraz art. 6 ust.3 ustawy z  dnia  29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2004r.  Nr 161, poz. 1688; z 2007r. Nr 21, poz.125) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. Powołuje  się Panią Elżbietę Markiewicz  na  stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kodrębie z dniem 1 października 2007r.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

 

mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR VIII/52/07

UCHWAŁA NR VIII/52/07

RADY GMINY KODRĄB

 z dnia  07 września 2007r.

 

 

w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kodrębie

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; z 2003r., Nr 214 poz. 1806; z. Nr  80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr  172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,   Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327) oraz art. 6 ust.3 ustawy z  dnia  29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2004r.  Nr 161, poz. 1688; z 2007r. Nr 21, poz.125) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. Odwołuje się Panią Annę Hurko ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kodrębie z dniem 30 września 2007r.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

 

mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR VIII/51/07

 

UCHWAŁA NR VIII/51/07

RADY GMINY KODRĄB

 z dnia 07 września 2007r.

 

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kodrąb na lata 2007 – 2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kodrąb na lata 2007 – 2013, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

 

mgr inż. Marek Krężlewski

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR VIII/50/07

 

UCHWAŁA NR VIII/50/07

RADY GMINY KODRĄB

 z dnia 07 września 2007r.

 

w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Kodrąb na lata 2007 – 2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 17 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 270; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Kodrąb na lata 2007 – 2013, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

 

mgr inż. Marek Krężlewski

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR VIII/49/07

UCHWAŁA NR VIII/49/07
RADY GMINY KODRĄB
z dnia  07 września 2007r.

 

 

w sprawie warunków odpłatności za pomoc społeczną w formie posiłków, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych, przyznaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie.

 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) ,  art. 96 ust.1 , 2 i  4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818) oraz art. 3 ust. 1 ,  art. 6 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259;  z 2007 r. Nr 56, poz. 367) Rada Gminy w Kodrębie uchwala co następuje:

 

 

  § 1. Przyznaje się pomoc społeczną w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”:

1) dzieciom do 7 roku życia,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia     12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.), w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

 

  § 2. Pomoc wymieniona w § 1 przyznana może być w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

  § 3. Pomoc, o której mowa w § 2 przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie.

 

  § 4. Pomoc, o której mowa  w § 2 może być świadczeniem doraźnym lub okresowym.

 

  § 5. Pomoc w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przysługuje nieodpłatnie:

 

1)   osobie samotnie gospodarującej, której dochód, określony zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 uwzględniając art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

2)   osobie w rodzinie, w której dochód, na osobę w rodzinie, określony zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 uwzględniając art. 9 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

 

  § 6. Pomoc w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przysługuje na zasadach zwrotu części lub całości poniesionych wydatków, jeżeli dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza odpowiednio kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w § 5 zgodnie z poniższymi zasadami:

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie z art. 8 ust 3-13 Ustawy o pomocy społecznej w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy

Wysokość zwrotu poniesionych wydatków w %

powyżej 150% do 170%

20%

powyżej 170% do 190%

30%

powyżej 190% do 210%

40%

powyżej 210% do 230%

50%

powyżej 230% do 250%

70%

powyżej 250%

100%

 

  § 7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Kierownik OPS na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu lub zmniejszyć jego część.

 

  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

  § 9. Traci moc Uchwała Nr XXI/144/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie zasad finansowania wydatków na pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych
z przeznaczeniem na zakup żywności.

 

  § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty   ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Kodrąb

 

mgr inż. Marek Krężlewski