artykuł nr 11

UCHWAŁA NR IV/14/07

                                                                                               

UCHWAŁA   NR  IV/ 14 /07

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  28 marca  2007 r.

 

 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi .

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c, art.58 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337)  oraz art. 82 ust.1 pkt  2 ustawy    z    dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 249, poz.2104,Nr 169, poz.1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 )  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :

 

           § 1 .1  Postanawia   się   zaciągnąć  pożyczkę długoterminową w  kwocie

  199.954  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi   na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy na 2007r.  , związanego z    budową kanalizacji sanitarnej w Kodrębie – III etap.

 

         § 2. 1 Pożyczka zostanie spłacona z dochodów z tytułu podatku  dochodowego od osób fizycznych  w latach 2008 – 2010 .

        

2. Do czasu spłaty pożyczki będzie ona uwzględniana w budżetach gminy w przyszłych latach .

 

§ 3. Upoważnia   się  Wójta  Gminy  Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z zawarciem umowy pożyczki .

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.