artykuł nr 6

UCHWAŁA NR IV/19/07

                                                      

                                            

 

  UCHWAŁA NR IV/19/07

  RADY GMINY KODRĄB

 z dnia  28  marca 2007 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na  2007 rok

 

 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; z 2003r., Nr 214 poz. 1806; z. Nr  80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr  172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,    Nr 181, poz. 1337) i art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art.195 ust.2 i  art.198  ust 2  ustawy   z  dnia  30 czerwca  2005r.  o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz. 2104; z 2006 Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218,  Nr 249, poz. 1832 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

          § 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2007.

 

          § 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  zł 8.611.265 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

          § 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  zł 9.691.219  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

           

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie   1.079.954.

        

     § 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie   1.079.954.

 

          § 6.1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie  zł 1.730.966  zgodnie z załącznikiem

Nr 3 do niniejszej uchwały.     

2. Ustala się kwotę  rozchodów  związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w kwocie  zł 565.000 i związanych ze spłatą deficytu z roku poprzedniego w kwocie zł. 86.012 zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.  Ustala się  limity dla :

1)      zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych   na  finansowanie planowanego deficytu  budżetu gminy w kwocie   1.079.954;

2)      zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej  zaciągniętych   kredytów i pożyczek  w kwocie    565.000;

3)      zobowiązań przeznaczonych na spłatę deficytu z roku poprzedniego w kwocie

zł. 86.012;

4)      występującego  w  ciągu  roku    przejściowego  deficytu budżetu  gminy do kwoty

zł 200.000;

5)      kosztów obsługi długu publicznego do kwoty zł. 80.000.

 

 

 

 

  § 8. Prognozę długu na 31 grudnia 2007 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

          

          § 9. 1. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku  budżetowym w kwocie   1.568.135  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

          2. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 10. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań  zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie  zł 1.750.903 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.    

         2. Wydatki   ustalone w  § 3  obejmują  wydatki  związane z realizacją zadań   zleconych  gminie w drodze ustawy w kwocie zł 1.750.903 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

        3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie   31.140 zgodnie z  załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w kwocie  zł 27.094 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

          § 12. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb   z tytułu dopłaty   do  wody  na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych posiadających wodomierze  i do ścieków  pochodzących z gospodarstw domowych     67.000.

 

            § 13. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

 

Przychody                                                                                      1.704.900                         

w tym: dotacja z budżetu gminy                                                            67.000

wydatki                                                                                          1.704.900

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

            § 14.   Ustala się kwotę dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury – Publicznej Biblioteki w Kodrębie w kwocie zł. 60.000 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

        

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł 65.000, które  przeznacza się na wydatki związane z realizacją  zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

   §  16. Ustala się rezerwę  ogólną w kwocie  zł 24.000.

 

  § 17. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa Załącznik Nr 13.

 

  § 18.  Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty zł 200.000;

2)       zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej   w uchwale budżetowej, w tym do spłaty deficytu z roku poprzedniego w kwocie zł. 86.012;

3)        zaciągania zobowiązań  na finansowanie  wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym;

4)        dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach  działu, które nie spowodują  całkowitego  odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym  zadań inwestycyjnych oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego:

5)        zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym , do wysokości kwot ujętych w planie  budżetu  na rok następny;

6)        lokowania  wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

7)        dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami;

8)        do przekazywania kierownikom  jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania  przeniesień w planie  wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

 

        §  19. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy:

1)        informację z wykonania budżetu gminy  za pierwsze półrocze 2007r. – wg  szczegółowości budżetu zawartej w niniejszej uchwale w terminie do 31 sierpnia 2007r.;

2)        informację o wykonaniu w pierwszym   półroczu 2007r.  planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie i Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie - w szczegółowości  odpowiadającej planom przyjętym przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych)  w terminie do 31 sierpnia 2007r.

3)        sprawozdanie  roczne  z wykonania budżetu  gminy za rok 2007 – wg  szczegółowości budżetu zawartej  w niniejszej uchwale w terminie do 20 marca 2008r. i sprawozdanie roczne  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie i Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie-  w szczegółowości nie mniejszej od planu przyjętego przez Kierownika z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań, (w tym zobowiązań  wymagalnych) .

 

          § 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

          § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

                                                                      

 

                             Przewodniczący

                             Rady Gminy Kodrąb

 

                            

mgr inż. Marek Krężlewski

 

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR IV/18/07

                                                                                               

UCHWAŁA  NR IV/18 /07

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia   28  marca 2007r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia

08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz.1337 )  i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy  w kwocie 200.000 zł na finansowanie  planowanego deficytu  w budżecie gminy na    2007r.   związanego  z   wydatkami  na oświatę , z    terminem   spłaty     do  

31 grudnia 2008r.

 

         2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy  kredytu.

 

         § 2 . 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             

 

 

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR IV/17/07

                                                                                   

UCHWAŁA  NR IV/ 17/07

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia    28  marca 2007r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia

08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337)  i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy  w kwocie 200.000 zł na finansowanie  planowanego deficytu  w budżecie gminy na    2007r.   związanego  z   budową kanalizacji sanitarnej w Kodrebie III etap , z    terminem   spłaty   w latach  2008 - 2009.

 

         2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy  kredytu.

 

         § 2 . 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             

 

 

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR IV/16/07

                                                                                             

UCHWAŁA   NR  IV/ 16 /07

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  28  marca  2007 r.

 

 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi .

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c, art.58 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337)  oraz art. 82 ust.1 pkt  2 ustawy    z    dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832)   )  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :

 

           § 1 .1  Postanawia   się   zaciągnąć  pożyczkę długoterminową w  kwocie

  100.000 ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi   na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy na 2007r.  , związanego z     przebudową sieci wodociągowej w Dmeninie.

 

         § 2. 1 Pożyczka zostanie spłacona z dochodów z tytułu podatku  od nieruchomości   w latach 2008 – 2010 .

        

2. Do czasu spłaty pożyczki będzie ona uwzględniana w budżetach gminy w przyszłych latach .

 

§ 3. Upoważnia   się  Wójta  Gminy  Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z zawarciem umowy pożyczki .

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR IV/15/07

                                                                                             

                                                                                             

UCHWAŁA   NR  IV/ 15 /07

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  28    marca  2007 r.

 

 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi .

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c, art.58 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz.1337)  oraz art. 82 ust.1 pkt  2 ustawy    z    dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 249, poz.2104,Nr 169, poz.1420 z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832   )  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :

 

           § 1 .1  Postanawia   się   zaciągnąć  pożyczkę długoterminową w  kwocie

  140.000 ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi   na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy na 2007r.  , związanego z    budową sieci wodociągowej Żencin-Zalesie.

 

         § 2. 1 Pożyczka zostanie spłacona z dochodów z tytułu podatku  dochodowego od osób fizycznych  w latach 2008 – 2010 .

        

2. Do czasu spłaty pożyczki będzie ona uwzględniana w budżetach gminy w przyszłych latach .

 

§ 3. Upoważnia   się  Wójta  Gminy  Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z zawarciem umowy pożyczki .

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.