artykuł nr 6

UCHWAŁA NR XXX/ 200 /06

 

                                                                 

UCHWAŁA   NR  XXX/ 200 /06

RADY  GMINY   KODRĄB

                                           z  dnia   21 marca 2006r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb  na 2006r.

 

 

 

 

                    Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 , poz. 1457 )   Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

         § 1.  Przyjąć plan pracy na 2006 rok Komisji ds. Budżetu  i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb  w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

 

mgr inż. Marek Krężlewski

 

                                                                  

 

                                                                                 

                                                   

 Załącznik

                                                                              do uchwały Nr XXX/ 200 /06

                                                                                Rady Gminy Kodrąb

                                                                                  z dnia  21 marca 2006r.

 

 

P L A N

 

pracy Komisji ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2006 rok.

 

 

 

Lp.

 

             Temat  posiedzenia

 

Termin realizacji

 

 

 1.

 

 2. 

 

 

3.

 

 

 4.

 

 5.

 

 

6.

 

 

 7.

 

 

 8.

 

 9.

 

 

Ustalenie planu pracy Komisji na 2006r.

 

Omówienie  projektu budżetu na 2006 rok i analiza planowanych inwestycji.

 

Wypracowanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2006 rok.

 

Analiza ściągalności podatków.

 

Opiniowanie   bieżących  spraw     budżetowych

i  inwestycyjnych.

 

Kontrola stanu nawierzchni dróg po sezonie zimowym oraz kosztów ich utrzymania.

 

Ocena wykonania budżetu gminy Kodrąb za I półrocze 2006 roku.

 

Kontrola realizacji inwestycji w terenie.

 

Przyjęcie informacji o projekcie budżetu gminy Kodrąb na 2007 rok

 

 

I kwartał

 

I kwartał

 

 

I kwartał

 

 

I kwartał

 

w/g potrzeb

 

 

 II kwartał

 

 

sierpień

 

 

w/g potrzeb

 

grudzień

 

 

 

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR XXX/199 /06

 

                                              

 

UCHWAŁA   NR  XXX/199 /06

RADY  GMINY   KODRĄB

                                            z  dnia  21 marca 2006r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rewizyjnej   Rady Gminy Kodrąb  na 2006 r.

 

 

        

 

                    Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457)   Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

         § 1.  Przyjąć plan pracy na 2006 rok Komisji  Rewizyjnej   Rady Gminy Kodrąb  w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

 

 

         § 2 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                   Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik                                                                                                                               do uchwały  NrXXX/199/06

   Rady Gminy Kodrąb

   z dnia  21marca 2006r.

 

 

 

 

P L A N      P R A C Y

 

Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Kodrąb na 2006 rok

 

 

1.     Przygotowanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2006r.

2.     Przygotowanie opinii dotyczącej wykonania rocznego planu finansowego oraz sformułowanie  wniosku w  sprawie udzielenia absolutorium.

3.     Kontrola realizacji inwestycji  planowanych  na  2006 r.

4.     Analiza informacji przedstawionej przez Wójta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006r. 

5.     Wykonanie  czynności kontrolnych zleconych przez Radę Gminy.

6.     Analiza procedur przetargowych realizowanych przez pracowników Urzędu Gminy.

7.     Analiza procedur przetargowych realizowanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kodrębie.

8.     Monitorowanie realizacji budżetu oraz gromadzenie danych na temat tej realizacji.

9.     Analiza opinii i innych aktów podejmowanych przez RIO.

 

Terminy realizacji w/w zadań będą  zgodne z wymogami prawa – w szczególności zadań związanych z realizacją procedury absolutoryjnej. Ponadto – w przypadku zadań  zleconych przez Radę Gminy- zgodne z oczekiwaniami zleceniodawcy. Realizacja zadań ( z inicjatywy Komisji Rewizyjnej ) odbywać się będzie systematycznie w czasie całego roku.

 

 

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR XXX/ 198 /06

                                                                             

 

UCHWAŁA NR XXX/ 198 /06

  RADY GMINY KODRĄB

    z dnia  21 marca 2006r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2006rok.

 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr  80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr  172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art.195 ust.2 i  art.198  ust 2  ustawy   z  dnia  30 czerwca  2005r.  o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420  ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

          § 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2006.

 

          § 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  zł 7.810.273 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

          § 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  zł 8.579.531  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

           

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie   769.258.

        

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł 734.981 oraz   środki  jako nadwyżka środków pieniężnych  na rachunku wynikająca z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie zł 34.277 .

 

          § 6.1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie  zł 1.555.258 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

             

2. Ustala się kwotę  rozchodów  związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w kwocie  zł 786.000 zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.  Ustala się  limity dla :

 

1)       zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych   na  finansowanie planowanego deficytu  budżetu gminy w kwocie zł 734.981 ;

2)      zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej  zaciągniętych   kredytów i pożyczek  w kwocie    786.000;

3)      występującego  w  ciągu  roku    przejściowego  deficytu budżetu  gminy do kwoty

      zł 200.000  ;

 § 8. Prognozę długu na 31 grudnia 2006 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

         

§ 9. 1.  Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku  budżetowym w kwocie   1.994.413 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań  zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie  zł 1.034.684 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

       

         2. Wydatki   ustalone w  § 3  obejmują  wydatki  związane z realizacją zadań   zleconych  gminie w drodze ustawy w kwocie zł 1.034.684 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

        3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie   12.000 zgodnie z  załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w kwocie  zł 11.800 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

          § 12. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb   z tytułu dopłaty   do  wody  na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych posiadających wodomierze  i do ścieków  pochodzących z gospodarstw domowych     65.300.

            § 13. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

 

Przychody                                                                                            1.554.905                          

w tym: dotacja z budżetu gminy                                                                  65.300

wydatki                                                                                                 1.554.905

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł 65.000, które  przeznacza się na wydatki związane z realizacją  zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 15. Ustala się rezerwę  ogólną w kwocie  zł 23.676 .

§ 16. Kwota udzielonego poręczenia wynosi zł 60.000 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr  13.

   § 18.  Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty zł 200.000;

2)      zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej   w uchwale budżetowej ;

3)      zaciągania zobowiązań  na finansowanie  wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym;

4)      dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach  działu, które nie spowodują  całkowitego  odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym  zadań inwestycyjnych oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego:

5)      zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym , do wysokości kwot ujętych w planie  budżetu  na rok następny;

6)      lokowania  wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

7)      dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami;

8)      do przekazywania kierownikom  jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania  przeniesień w planie  wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

        § 19. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy  :

1)      informację z wykonania budżetu gminy  za pierwsze półrocze 2006r. – wg  szczegółowości budżetu zawartej w niniejszej uchwale w terminie do 31 sierpnia 2006r.;

2)      informację o wykonaniu w pierwszym   półroczu 2006r.  planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie  - w szczegółowości  odpowiadającej planom przyjętym przez Kierownika , z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych)  w terminie do 31 sierpnia 2006r.

3)      sprawozdanie  roczne  z wykonania budżetu  gminy za rok 2006 – wg  szczegółowości budżetu zawartej  w niniejszej uchwale w terminie do 20 marca 2007r. i sprawozdanie roczne  SP ZOZ w szczegółowości nie mniejszej od planu przyjętego przez Kierownika z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań , w tym zobowiązań  wymagalnych .

          § 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

          § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb 

mgrinż.MarekKrężlewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR XXX/ 197 /06

                                                                                           

 

UCHWAŁA  NR  XXX/  197 /06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  21  marca 2006r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

 

Na   podstawie   art. 18 ust.2   pkt 9 lit .c ,  art.58  ust. 1   ustawy z     dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203: z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 )  i art. 82  ust.1 pkt 2  ustawy  z dnia   30  czerwca  2005r.  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420  )  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje :

 

§ 1.1 Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy w kwocie  zł 359.134  na finansowanie  planowanego deficytu w budżecie gminy na 2006r. , związanego z zadaniem   „ Adaptacja budynku po  byłej szkole w Lipowczycach na Centrum  Turystyczno-Rekreacyjne „  realizowanym  w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” .

        

2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania  wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy kredytu .

 

         § 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  w latach 2007-2009.

 

         2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

        

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XXX/ 196 /06

                                                                                               

 

UCHWAŁA  NR  XXX/ 196  /06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia   21 marca 2006r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

 

 

         Na   podstawie   art. 18 ust.2   pkt 9 lit .c ,  art.58  ust. 1   ustawy z     dnia

 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203: z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 )  i art. 82 ust. 1   pkt 2     ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych

 ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420 )  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje :

 

 

         § 1.1 Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy    w kwocie  zł 541.847   na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy na 2006r. związanego z zadaniem   ” Modernizacja drogi gminnej  Gosławice – Widawka” , realizowanym   w ramach    ZPORR. 

 

         2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania  wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy kredytu .

 

         § 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów  z tytułu podatku od nieruchomości    w latach 2007 – 2009. 

        

2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 

                                                                                    Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski