artykuł nr 6

UCHWAŁA NR XXXIV/ 229/06

                                                                                                      

UCHWAŁA  NR  XXXIV/ 229/06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  15 września    2006r.

 

 

  w sprawie   nabycia  nieruchomości na własność Gminy Kodrąb

 

        

 

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128  )  Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

        

 

§ 1.  Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Kodrąb  od Ryszarda i Haliny małż. Tomalka  nieruchomość  położoną w obrębie Kodrąb , oznaczoną Nr działki 156/2 o pow. 0,0767 ha za kwotę 10.000 zł ,  z przeznaczeniem - budowa drogi dojazdowej  do osiedla „ Kodrab I „ .

        

§ 2. Wykonanie uchwały   powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

        

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR XXXIV/ 228/06

                                                                 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/ 228/06

RADY GMINY KODRĄB

z dnia    15 września 2006r.

                                              

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych

 

Na podstawie art.8 ust.2 a , art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23, poz.220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441,  Nr 175 poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2086; Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 163, poz.1362, Nr 172, poz.1440, Nr 163, poz.1364, Nr 179, poz.1486,Nr 169, poz.1420, Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 104, poz.708) Rada Gminy w  Kodrębie  uchwala co  następuje:

 

         

                § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Kodrąb zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych od Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

                § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/ 228 /2006

 Rady Gminy Kodrąb  z dnia 15 września 2006r.

           

 

 

P O R O Z U M I E N I E

 

 

 

Zawarte w dniu  ………………. 2006 roku pomiędzy:

Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez:

 

Starostę Powiatu Radomszczańskiego – Michała Deszcza

Członka Zarządu – .............................................................

a

Gminą  Kodrąb reprezentowaną przez:

 

Wójta Gminy   -  mgr Stanisława Jasińskiego

 

Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały Nr ………………....Rady Gminy  Kodrąb  z dnia …………..................... w sprawie wyrażenia zgody  na przejęcie do realizacji zadań z zakresu dróg publicznych.

 

 

 

§ 1.  Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kodrąb  przejmuje od   Powiatu Radomszczańskiego  zadanie polegające na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr  3935E w miejscowości  Wola Malowana  .

                                                         

          § 2 . Gmina  Kodrąb  pełnić będzie funkcję inwestora i wykona roboty inwestycyjne na drodze o której mowa w § 1 polegające na:

     - ułożeniu nowego krawężnika na ławie betonowej z oporem 1.563,00 mb,

     - ustawieniu obrzeży betonowych  1.563,00  mb

     - ułożeniu  chodnika  z kostki bet.”6”    2.030,00 m2

     - ułożeniu  chodnika  z kostki bet.”8”   315,00  m2 

 

§ 3. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej,  Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za utrudnienia w ruchu.

 

§ 4. 1.Gmina  Kodrąb  w ramach wykonania porozumienia zobowiązuje się zapewnić: sprzęt, robociznę, materiały tj: piasek, cement  oraz inne niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania .

2. Powiat Radomszczański w ramach  porozumienia  zobowiązuje się sfinansować uproszczoną dokumentację techniczną na budowę chodnika  i zapewnić materiały: kostka „6” -  2.080,75 m2 ,  kostka „8” -  322,88  m2 ,  krawężnik - 1.594,26 mb, obrzeże- 1.594,26  mb.

3. W imieniu Gminy  Kodrąb  prace przy budowie  chodnika wykonywać będzie podmiot wyłoniony w drodze przetargu.

 

§ 5. 1. Po zakończeniu realizacji zadań objętych porozumieniem przy drogach powiatowych Gmina  Kodrąb  przekaże  Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty protokółem zdawczo – odbiorczym.

2. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej  stają się własnością  Powiatu Radomszczańskiego.

 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§  8. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej strony.

 

 

 

 

PRZEKAZUJĄCY:                                                      PRZEJMUJĄCY:

                   

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR XXXIII/ 226/06

                                                                                             

 

                    UCHWAŁA  NR  XXXIII/ 226/06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 18 sierpnia 2006r.

 

 

w sprawie uchylenia  uchwały Nr XXIX/189/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  przeznaczenia do wynajęcia   działki   gruntu  stanowiące własność Gminy Kodrąb.

 

        

 

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 )  oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459 ; z 2006r. Nr 104, poz. 708 )   Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

        

 

§ 1 . Uchyla   uchwałę    Nr  XXIX/189/05  Rady  Gminy  Kodrąb  z  dnia

30 grudnia 2005r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia działki gruntu stanowiące własność Gminy Kodrąb .

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

        

         §3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

 

mgr inż. Marek Krężlewski

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR XXXIII/ 225 /06

 

 

    UCHWAŁA NR XXXIII/ 225 /06

RADY GMINY KODRĄB

z dnia  18 sierpnia  2006r.

 

 

w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

                         Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457;   z 2006 r. Nr 17 poz. 128 )   oraz  art. 40 ust. 8   ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 172 ,poz. 1440, Nr 163, poz. 1364, Nr 179, poz. 1486, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 104, poz.708 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

            § 1.  Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego  dróg , dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kodrąb , na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące :

1)      prowadzenia robót w pasie drogowym;

2)       umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie              związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3)      umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4)      zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1- 3.

 

 § 2. 1. Za zajęcie  1m2 elementów pasa drogowego , o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

1)       chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych -  1,00 zł ;

2)       jezdni do 50% szerokości oraz zatoki -  2,00 zł ;

3)       powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni -  3,00  ;

4)       drogi o nawierzchni  gruntowej :

a)      do 50% szerokości pasa drogowego -  1,00 zł;

b)      powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia pasa -  2,00  ;

  5)  pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-4 -    1,00 zł .

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie  pasa drogowego przez 1 dzień .

 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego , o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za  1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia :

    1) w poprzek drogi -    25,00 zł;

    2) wzdłuż drogi w jezdni  -    35,00  ;

    3) wzdłuż drogi poza jezdnią -   30,00  ;

   

2. Za umieszczenie w pasie drogowym sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia ustala się roczną  stawkę opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego  urządzenia w wysokości – 35,00 zł .

3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości – 30,00 zł .

4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 , 2 i 3 obejmują pełny rok kalendarzowy. Za  niepełny rok kalendarzowy  wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub  na obiekcie inżynierskim.

 

§ 4.1. Za zajęcie pasa drogowego , o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następującą  stawkę opłat za każdy  dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 1,00  .

2. Za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym :

1)        umieszczonej równolegle do osi pasa drogowego   - 0,10 zł  za  1m2:

2)       umieszczonej prostopadle lub ukośnie w stosunku do osi pasa drogowego  - 0,50    za 1m2;

3. Ustala się  zerową  stawkę  opłaty za  umieszczenie  w  pasie  drogowym reklamy      ( tablicy informacyjnej) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, plansz  itp.

 

   § 5 . Za zajęcie pasa drogowego , o którym mowa w § 1 pkt 4  ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni na :

1)      ogródki  gastronomiczne , handlowe i usługowe – 1,50  ;

2)      stragany niebędące obiektami budowlanym i inne urządzenia eksponujące towar – 1,00  zł;

3)      inne nie wymienione w pkt 1-3 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności  - 1,00 zł ;

 

             § 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

           

            § 7. Traci moc uchwała Nr XXXII/222/06  Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

 

             § 8. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                                   

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

 

mgr inż. Marek Krężlewski

 

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XXXIII/224/06

                                                                                                                                                                    

                                                                                 

             UCHWAŁA  NR XXXIII/224/06

RADY  GMINY  KODRĄB

   z dnia 18 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy  Kodrąb na 2006 rok.

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51 ust.1 i 2 , art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169,poz.1420 ; z 2006r. Nr 45,poz.319,   Nr 104, poz. 708  ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

            § 1.  Zwiększa się wydatki   budżetowe o kwotę  zł. 117.000,00 i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł. 20.000,00 ,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

            § 2.1. Zwiększa się  wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 97.000,00   zgodnie z załącznikiem  Nr 2  do niniejszej uchwały na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie dł. 2,9 km – III etap ze środków pochodzących z umorzenia 38,80  % pożyczki Nr 113/OW/P/2003 udzielonej przez WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - I etap” i postanawia się kwotę zł. 97.000,00 pochodzącą z umorzenia części pożyczki dokonanego w dniu 9 czerwca 2006 roku przez Zarząd WFOŚ i GW w Łodzi przeznaczyć w całości na zadanie wyżej wskazane zgodnie z pismem z dnia 14 czerwca 2006 roku WF4163/03113/OW/06 WFOŚ i GW w Łodzi stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

            2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 20.000,00 przeznaczoną na zadanie: „Budowa Strażnicy OSP w Kodrębie” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

          § 3. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę zł. 97.000,00 pochodzącą z umorzenia pożyczki przypadającej do spłaty w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

          § 4. Zmienia się wykaz wieloletnich programów  inwestycyjnych gminy  Kodrąb  na lata 2006 -  2009 zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.

 

 

          § 5. Źródła pokrycia deficytu przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały p. n. „Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Kodrąb na 2006 rok”.

 

           § 6. Deficyt budżetu gminy Kodrąb po zmianach wynosi zł. 507.124,00

 

          § 7. Ustala się nowy limit zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie  zł. 689.000,00.

 

                                                             

 

 

            § 8.  Budżet gminy po zmianie wynosi :         

 

                               dochody      -      8.335.145

                                           wydatki      -       8.842.269    

            § 9.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

            § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                              

 Przewodniczący                                                                                                                  

Rady Gminy Kodrąb

                                                                                  mgr inż. Marek Krężlewski

                                                                                                                                                                                  Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                  do uchwały Nr XXXIII/224/06

                                                                                                                                                                                  Rady Gminy Kodrąb

                                                                                                                                                                                  z dnia  18 sierpnia  2006r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  na 2006 r.

Dział

Rozdział

§

NAZWA

Plan przed zmianami

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

OGÓŁEM:

 

 

8.745.269,00

z.wł.   7.322.138,00

z.zl.    1.423.131,00

 

 

117.000,00

z.wł.117.000,00

z.zl.       -

 

20.000,00

z.wł.  20.000,00

z.zl.    -

 

8.842.269,00

z.wł.   7.419.138,00

z.zl.    1.423.131,00

 

010

 

 

ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

463.000,00

97.000,00

-

560.000,00

 

01010

 

 

Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi

449.000,00

97.000,00

-

546.000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

433.000,00

97.000,00

-

530.000,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

85.341,00

z.wł.        84.891,00

z.zl.              450,00

20.000,00

20.000,00

-

20.000,00

20.000,00

-

85.341,00

z.wł.        84.891,00

z.zl.              450,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

84.891,00

20.000,00

20.000,00

84.891,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych:

 

31.891,00

-

20.000,00

11.891,00

 

 

6050

Wydatki inwestyc. jednostek budżet. w tym:

- budowa strażnicy OSP w Kodrębie

 

-

-

 

20.000,00

20.000,00

 

-

-

 

20.000,00

20.000,00

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                                                                                            Rady Gminy Kodrąb

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                            mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

 

                                                                                                                                 Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/224/06

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 18 sierpnia 2006 r.

 

PLAN PO ZMIANACH

WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KODRĄB

 na 2006 rok

                                                                                                                                            

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki na inwestycje w 2006 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

W tym

 

Środki z budżetu gminy

Dotacja celowa z budżet państw

 

Kredyt bankowy lub środki ZPORR

SPO

Pożyczka WFOŚiGW

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

Budowa sieci wodociągowej Żencin-Zalesie dl. 5,03 km

50.000,00

 

-

 

-

 

50.000,00

 

50.000,00

 

-

 

-

 

-

 

 

2.

Budowa sieci wodociągowej Józefów-Młyńczysko

dł. 0,7 km

25.000,00

 

-

 

-

 

25.000,00

 

25.000,00

 

-

 

-

 

-

 

 

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie dł. 2,9 km – III etap

320.000,00

 

97.000,00

 

-

 

417.000,00

 

 197.000,00

 

-

 

-

 

220.000,00

 

 

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej dł. 0,8 km (dokumentacja techniczna)

8.000,00

 

-

 

-

 

8.000,00

 

8.000,00

 

-

 

-

 

-

 

 

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach

dł. 3,6 km (dokumentacja techniczna)

30.000,00

 

-

 

-

 

30.000,00

 

30.000,00

 

-

 

-

 

-

 

 

6.

Modernizacja drogi gminnej Gosławice-Widawka

dł. 1,8 km

541.847,00

 

 

 

 

-

 

-

 

541.847,00

 

-

 

 

-

 

541.847,00

 

-

 

 

7.

Modernizacja ulicy 22 Lipca w Kodrębie na

dł.750 m

108.003,00

 

-

 

-

 

108.003,00

 

108.003,00

 

-

 

-

 

-

 

 

 

8.

Przebudowa ulicy Kwiatowej w Kodrębie dł. 203 m

 

146.656,00

 

-

 

-

 

146.656,00

 

146.656,00

 

-

 

-

 

-

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

9.

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej we wsi Stefania           dł. 929 m

85.282,00

 

-

 

-

 

85.282,00

 

85.282,00

 

-

 

-

 

-

 

 

10.

Przebudowa drogi gminnej w Teodorowie Małym dł. 2,8 m (dokumentacja techniczna)

5.600,00

 

-

 

-

 

5.600,00

 

5.600,00

 

-

 

-

 

-

 

 

11.

Przebudowa dróg wewnętrz. w Rzejowicach:

- tzw. ul. Żabia ( na północ i południe od dr. kraj.)– 572m

- odc.od dr. pow. do Borek  w kier. Lasu – 143 m

42.000,00

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

42.000,00

 

 

 

 

42.000,00

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

12.

Przebudowa drogi gminnej Wóla Pytowska – Klizin dł. 3,2 km dokumantcja techniczna)

7.000,00

 

 

-

 

 

-

 

 

7.000,00

 

 

7.000,00

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

13.

Przebudowa drogi gminnej Klizin-Lipowczyce dł. 2,2 km (dokumentacja techniczna)

5.000,00

 

 

-

 

 

-

 

 

5.000,00

 

 

5.000,00

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

14.

Termomodernizacja budynków Z

 SzG w Kodrębie

 40.000,00

 

-

 

-

 

 

40.000,00

 

40.000,00

 

-

 

 

-

 

-

 

 

15.

Przebudowa drogi Dmenin –Łowicz

40.000,00

-

-

40.000,00

40.000,00

 

 

-

-

-

 

16.

Przebudowa drogi Kuźnica-Zalesie (dokumentacja techniczna)

6.000,00

 

-

 

-

 

6.000,00

 

6.000,00

 

-

 

-

 

-

 

 

17.

Przejęcie samochodu pożarniczego dla OSP Kodrąb

50.000,00

 

-

 

-

 

50.000,00

 

50.000,00

 

-

 

-

 

-

 

 

18.

Budowa strażnicy OSP

w Kodrębie

-

 

20.000,00

 

-

 

20.000,00

 

20.000,00

 

-

 

-

 

-

 

 

 

Razem

 

1.510.388,00

117.000,00

-

1.627.388,00

865.541,00

-

541.847,00

220.000,00

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

                                                                                                                                

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIII/224/06

Rady Gminy Kodrąb

z dnia  18 sierpnia  2006 r.

 

 

 

 

 

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

                                 BUDŻETU GMINY KODRĄB na 2006 rok

 

 

 

Lp.

§

Treść

Przychody

Rozchody

 

1.

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek

 i kredytów na rynku krajowym

 

1.161.847,00

-

2.

957

Środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku wynikająca

z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

 

34.277,00

-

3.

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

 i kredytów długoterminowych w tym:

- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie I etap

- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap

- spłata kredytu bankowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap

- spłata kredytu bankowego na pokrycie wydatków oświaty

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

3.000,00

 

 

160.000,00

 

 

 

226.000,00

 

 

300.000,00

 

 

RAZEM

1.196.124,00

689.000,00

DOCHODY BUDŻETU

8.335.145,00

-

WYDATKI BUDŻETU

-

8.842.269,00

 

 

OGÓŁEM

9.531.269,00

9.531.269,00

 

           

                                                                                              Przewodniczący                                                                                                                     Rady Gminy Kodrąb

                                                                                                                                                                                                                                          mgr inż. Marek Krężlewski