artykuł nr 1

UCHWAŁA NR III/13 /06

 
 
UCHWAŁA NR III/13 /06
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2006 r.
 
 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kodrąb
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kodrąb na lata 2007- 2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr III/13/06
 Rady Gminy Kodrąb
  z dnia 29 grudnia 2006 r.
 
 
 
 
 
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KODRĄB NA LATA 2007 – 2011
 
 
 
1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne.
 
W latach 2007-2011 nie przewiduje się budowy nowych budynków mieszkalnych.
 
Charakterystyka zasobów:
 
 
Lokale
 
Ilość
w szt.
30.11.
2006 r.
Pow. użytk.
w m 2
Stan techniczny
lokali
Prognoza ilości lokali w latach
2007 – 2011
dobry
średni
zły
2007
2008
2009
2010
2011
 
Mieszkalne
 
6
 
333
 
4
 
2
 
-
 
6
 
6
 
6
 
6
 
6
 
Socjalne
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
1
 
2
 
2
 
2
 
Ogółem
 
 
6
 
333
 
4
 
2
 
-
 
6
 
7
 
8
 
8
 
8
 
 
Mieszkaniowy zasób gminy wg stanu na dzień 30.11.2006 r. stanowi 6 lokali mieszkalnych usytuowanych w 5 budynkach.
 
2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków.
 
 
 
Plan remontów i modernizacji budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
 
Rok
Ilość budynków
Uwagi
2007
1
 
2008
1
 
2009
1
 
2010
1
 
2011
1
 
 
Remonty w budynkach z zasobami mieszkaniowymi Gminy będą wykonywane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych, jakimi dysponuje Gmina, aby ich stan techniczny nie uległ pogorszeniu i będą przeprowadzone w latach 2007 - 2011.
 
3. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.
 
W latach 2007 – 2011 Gmina Kodrąb nie przewiduje sprzedaży lokali mieszkalnych.
 
4. Zasady polityki czynszowej.
 
1) Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu, ustalony przez Wójta Gminy Kodrąb, według stawki podstawowej za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.
2) Wójt Gminy może podwyższyć stawkę podstawową nie częściej niż 1 raz w roku (z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela), wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu, najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 
3) Zmiana wysokości czynszu, wynikająca z podwyższenia stawki podstawowej lub wystąpienia czynnika podwyższającego wartość użytkową lokalu jest wprowadzona na zasadach przewidzianych w art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266).
4) Oprócz czynszu wynajmujący może pobierać inne opłaty w wypadkach gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośredniej z dostawcą mediów i usług.
5) Stawka bazowa czynszu podlega podwyższeniu:
a) o ile budynek położony jest w centrum - o 2%
b)   o ile budynek nie kwalifikuje się do remontu kapitalnego   - o 2%
c)   z uwagi na położenie mieszkania:
· na parterze - o 2%
· na I piętrze    - o 1%
d)   z uwagi na wyposażenie lokalu:
· w instalację wodno- kanalizacyjną - o 10%
· w instalację c. o.   - o 7%
· w łazienkę - o 7%
· w WC   - o 4%
6)   Stawka bazowa czynszu podlega obniżeniu:
a) o ile budynek użytkowany jest na peryferiach - o 2%
b)   o ile budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego   - o 3%
c)   jeżeli lokal mieszkalny jest usytuowany na II piętrze lub wyżej - o 2%
d)   jeżeli lokal nie posiada żadnych urządzeń sanitarnych   - o 28%
7)   Za centrum przyjmuje się całą miejscowość Kodrąb stanowiącą siedzibę Gminy, a za peryferie wszystkie pozostałe miejscowości.
8) Czynniki obniżające lub podwyższające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.
9) Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
 
5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 
Utrzymuje się dotychczasowe zasady zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Zarząd lokalami mieszkalnymi i budynkami tworzącymi mieszkaniowy zasób Gminy Kodrąb sprawuje Urząd Gminy w Kodrębie.
 
6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2007 – 2011.
 
Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach będą przychody z najmu lokali mieszkalnych oraz w miarę potrzeb ze środków własnych gminy.
 
7. Wysokość wydatków.
Przewiduje się wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w następującej wysokości w poszczególnych latach:
- eksploatacja bieżąca – po 1.000 złotych
- wydatki na remonty – po 2.300 złotych.
 
 
 
8. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 
Celem poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy uznaje się za konieczne:
- podjęcie działań zmierzających do utworzenia lokali socjalnych przez adaptację lokali użytkowych lub przeznaczenie na ten cel lokali mieszkalnych o obniżonej wartości użytkowej i z gorszym wyposażeniem technicznym.
 
 
 
 
 
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR III/ 12 /06

 
UCHWAŁA NR III/ 12 /06
RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 29 grudnia 2006r.
 
 
w sprawie   uchwalenia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2007.
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64,poz.142, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135; z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175 , poz. 1462, Nr 249 , poz.2104 ; z 2006r. Nr 94 , poz. 651 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy poprzez koordynowanie i nadzorowanie realizacji uchwalonego programu oraz składanie Radzie Gminy sprawozdań w tym zakresie.
 
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2006r.
 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KODRĄB Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007
 
 
ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne
 
§ 1. 1. Podstawą Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2007, zwanego dalej „Programem” jest ar. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Celem programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może identyfikacja konkretnych społecznych celów.
 
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1.   „ustawie” – rozumie się przez to ustawę dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
2. „gminie” – rozumie się przez to gminę Kodrąb,
3. „organizacji” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4.   „programie” rozumie się przez to program współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
 
§ 3. Partnerami Gminy Kodrąb są:
 1. stowarzyszenia,
2.   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 1. kluby sportowe,
 2. organizacje działające w sferze kultury, turystyki i rekreacji,
 3. organizacje działające w sferze promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia,
6.   organizacje działające w sferze pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy dla osób bezdomnych i najuboższych oraz samotnych matek. 
 
§ 4. 1. Program określa formy, zasady i zakres współpracy Gminy z podmiotami, a także priorytet zadań publicznych realizowanych przez podmioty gospodarcze.
2. Współpraca władz Gminy z podmiotami programu odbywać się będzie za zasadzie:
a) suwerenności stron – oznacza to, iż stosunki między gminą a podmiotami programu kształtowane będą z poszanowaniem niezależności w swojej działalności statutowej,
b) partnerstwa – oznacza to, iż podmioty programu biorą udział w planowaniu priorytetów realizowanych przez gminę, rozeznawaniu problemów mieszkańców Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy,
c) pomocniczości – oznacza to, iż Gmina uzna prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społecznych przez organizacje pozarządowe,
d) efektywności – oznacza to, iż gmina i podmioty programu wspólnie dążyć będą do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych pod względem merytorycznym z uwzględnieniem promocji Gminy,
e) jawności – oznacza to, iż Gmina udostępni podmiotom programu informacje o zamiarach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których jest możliwa współpraca, a podmioty programu udostępnią samorządowi dane o rodzaju prowadzonej działalności, sposobie funkcjonowania, sytuacji finansowej, strukturze organizacyjnej.
 
ROZDZIAŁ II
Obszary i formy współpracy
 
§ 5. Obszarami współpracy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a podmiotami programu będą zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom pozostającym w trudniej sytuacji życiowej, osobom bezdomnym i najuboższym, samotnym matkom, uciekającym przed przemocą w rodzinie
2) przeciwdziałania patologiom społecznym, tj. pomoc dla młodych ludzi opuszczających placówki wychowawcze i domy dziecka, ułatwianie powrotu do społeczeństwa osobom, które zaprzestały picia alkoholu, więźniom opuszczającym zakłady karne,
3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4) ochrony przeciwpożarowej,
5) pomocy ofiarom klęsk żywiołowych,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i sztuki oraz tradycji.
 
§ 6. 1. Formami współpracy realizowanej w ramach niniejszego programu z podmiotami, o których mowa w § 3 są:
1) udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji (użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu, oddelegowanie pracowników),
2) otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
3) koordynowanie działań, organizowanie konferencji, świadczenie konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej,
4) doradztwo i bieżąca wymiana informacji między administracją a organizacjami pozarządowymi,
5) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy.
2. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, które realizowane są dotychczas w inny sposób w tym przez organy administracji publicznej.
3. Otwarte konkursy ofert wójt może przeprowadzić z własnej inicjatywy lub po rozpatrzeniu wniosku organizacji prowadzącej działalność w danym zakresie.
4. Do rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizację wójt gminy powołuje komisję konkursową i określa tryb jej pracy w formie zarządzenia.
5. Warunkiem rozpatrzenia ofert jest sporządzenie jej na formularzu określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej.
6. Środki finansowe przekazywane są wyłonionym w wyniku kursu ofert organizacjom, na podstawie umów zawieranych wg wzoru ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej.
7. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie.
 
ROZDZIAŁ III
Zadania priorytetowe
 
§ 7. Gmina Kodrąbwspółpracując w 2007 roku z organizacjami o których mowa w ustawie ustala poniżej listę zadań priorytetowych:
1) Wspieranie pozafinansowe działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych oraz imprez rekreacyjnych i integracyjnych.
2) W zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom: realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowanie zajęć terapeutycznych z zakresu uzależnień i współuzależnień, prowadzenie telefonu zaufania dla osób uciekających przed przemocą w rodzinie i innych znajdujących w sytuacjach wymagających pomocy.
3) Propagowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i naturalnego środowiska człowieka.
4) Propagowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym w zakresie rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji Gminy na zewnątrz.
5) Propagowanie przedsięwzięć w zakresie pobudzania aktywności zawodowej i społecznej, w szczególności wśród ludzi pozostających bez pracy i ludzi młodych, wspieranie działań w zakresie oświaty i wychowania.
 
ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
 
§ 8. 1. Gmina Kodrąb realizuje program w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych i możliwości organizacyjnych.
2. Wójt przedkłada Radzie Gminy Kodrąb w terminie do końca IV kwartału każdego roku projekt rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok następny, uwzględniając w szczególności ocenę realizacji zadań publicznych w roku poprzednim.
3. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891)
4. W zakresie nie uregulowanym niniejszym programem do współpracy Gminy z organizacjami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR III/11/06

 
UCHWAŁA NR III/11/06
RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 29 grudnia 2006r.
 
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 41 ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372: z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597,Nr 273, poz.2703 ; z 2005r. Nr 23,poz.186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz.1298,Nr 179, poz. 1485; z 2006r. Nr 170, poz.1217, Nr 171, poz.1225 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
  § 3. Traci   moc   uchwała Nr XXIX/186/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 Załącznik
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2006r.
 
 
 
 
 
GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE
NA ROK 2007
 
 
 
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm.
 
Niniejszy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Kodrąb na rok 2007 przedkłada się na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 , Nr 167, poz. 1372; z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597,Nr 273, poz.2703 ; z 2005r. Nr 23,poz.186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz.1298, Nr 179, poz. 1485 ; z 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 ) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457 ; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337).
 
  Tworząc Gminny Program Profilaktyki, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie zakłada jego realizację przez zasoby ludzkie, instytucje, media (strona internetowa P.A.R.P.A.), będących w gestii Komisji na terenie gminy oraz poza jej granicami.
Zakłada też współpracę doraźną z ludźmi i instytucjami (lekarze, terapeuci - poradnie, stowarzyszenia) wynikającą z potrzeb aktualnych w danym okresie realizacji programu.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i współuzależnienia od alkoholu, obejmować będzie dorosłych, młodzież i dzieci z terenu gminy Kodrąb bez względu na status społeczny lub materialny danej osoby (Rekomendacje o występowaniu Komisji jako oskarżyciela publicznego, zapobieganie przemocy w rodzinie, dystrybucja i spożywanie środków uzależniających).
 
 
Cele programu:
 
1.   Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.   Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież oraz ograniczenie dostępu do zakupu alkoholu.
3.   Ograniczanie ilości nowych przypadków uzależnień alkoholowych oraz degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu.
4.   Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują, głównie zaburzeń życia rodzinnego a przede wszystkim przemocy domowej i zaniedbań.
5.   Zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
6.   Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
7.   Wspieranie działań profilaktycznych, podejmowanych przez realizatorów programu.
 
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Realizatorzy programu:
 
1.   Urząd Gminy w Kodrębie
2.   Rada Gminy Kodrąb
3.   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie
4.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie
5.   Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kodrębie
6.   Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach
7.   Zakład Gospodarki Komunalnej w Kodrębie
8.   Gminna Biblioteka Publiczna
9.   SP – ZOZ w Kodrębie
10. Posterunek Policji w Kobielach Wielkich
11. Parafie na terenie gminy Kodrąb
12. Monar Markot
13. Świetlica na terenie gminy Kodrąb
14. Stowarzyszenie Abstynenckie „Można Inaczej” - Radomsko
15. Poradnia Leczenia Uzależnia i Współuzależnienia od Alkoholu w Radomsku
16. Grupa AA „Odrodzenie” i Grupa AA „Beta”
17. Grupa Współuzależnionych „Al – Anon”
18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
19. OSP - na terenie gminy Kodrąb
20. Sąd Rejonowy w Radomsku – Wydział Rodzinny i Nieletnich
21. Poradnia Zdrowia Psychicznego (biegli sądowi: psychiatra, psycholog, lekarz sądowy)
22. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
 
 
 
 
Ważnym zadaniem naszej gminy wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zadbanie o dostępność terapii uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców. Zależy od tego skuteczność innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.
 
ROZDZIAŁ II
 
I.   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
 
·   Motywacja i kierowanie osób uzależnionych na leczenie
·   Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
·   Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
·   Wspieranie finansowe programów terapeutycznych i profilaktycznych dla rodzin dysfunkcyjnych
·   Współpraca z Ośrodkiem „Monar Markot” w Klizinie
·   Zakup i kolportaż materiałów informacyjno - edukacyjnych i profilaktycznych (broszury, ulotki, literatura, kasety, płyty CD)
·   Zakup środków trwałych i art. biurowych na potrzeby komisji, związane z realizacją programu
·   Zapewnienie osobom uzależnionym i ich rodzinom informacji o bezpłatnej możliwości korzystania z usług placówki odwykowej zajmującej się diagnozą i leczeniem,
·   Zwracanie kosztów dojazdu do placówki odwykowej
·   Finansowanie wywiadów środowiskowych i opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
·   Wspieranie działalności terapeutycznej i profilaktycznej świetlic środowiskowych na terenie gminy Kodrąb
·   Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu profilaktyki na szkolenia i dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
·   Dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych form spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin
·   Współpraca z lekarzami w ramach udzielania porad medycznych i obdukcji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 
 
  II.   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 
·   Tworzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy w rodzinie
·   Prowadzenie zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
 • Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy w rodzinie
 • Rozszerzenie działalności Punktu konsultacyjnego na działalność na rzecz dla ofiar przemocy domowej
 • Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez wdrażanie „Niebieskich Kart”
 • Otoczenie pomocą prawną osób doznających przemocy w rodzinie - współpraca z Sądem Rejonowym, kuratorami, policją
 • Występowanie komisji w roli oskarżyciela publicznego w przypadku osób nieletnich bądź niedostosowanych społecznie
 
III.   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 
 • Prowadzenie i organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli profilaktyków i pedagogów realizujących zadania profesjonalne w placówkach oświaty
 • Organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświaty programów z zakresu profilaktyki społecznej w formie:
Ø   warsztatów zajęciowych,
Ø   zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych spektakli, widowisk teatralnych, koncertów dla dzieci, młodzieży, a także ich rodziców
 • organizowanie imprez i kampanii profilaktycznych, np. Forum trzeźwości,
 • udział oddelegowanych członków komisji w w/w przedsięwzięciach w celu zdobywania doświadczeń i informacji i wdrażanie ich do gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Udział w ogólnopolskich kampaniach mających na celu przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i innych
 • Organizowanie szkoleń dla personelu i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
 • Organizowanie szkoleń na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych w kontekście problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców
 • Organizowanie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej imprezy świątecznej „Mikołaj”, dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, z rodzin patologicznych i zagrożonych. jak i z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
 • Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z grup tzw. wysokiego ryzyka. Wszystkie kolonie i obozy winny zawierać szczegółowy harmonogram pracy profilaktycznej. O naborze dzieci na te kolonie decyduje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i ze szkołami
 • Promowanie zdrowia i trzeźwości w różnego rodzaju imprezach z udziałem dzieci
  i młodzieży
 
  IV.   Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 
 • Wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń abstynenckich w realizacji ich zadań statutowych, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
 • Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi profesjonalne programy z obszaru profilaktyki uzależnień
 • Współpraca z organizacjami wyznaniowymi realizującymi zadania z zakresu ruchów samopomocowych
 
 
V.   Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
 
 • Organ zezwalający wydaje zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Rady Gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
 • Kontrole punktów sprzedaży alkoholu dotyczących przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia
 • Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku:
Ø   Nie przestrzegania warunków w wydanym zezwoleniu
Ø   Powtarzające się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócenie porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu przez dany punkt, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
  Ustala się zasady wynagradzania za pracę dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie:
 • 100,00 zł brutto za jedno posiedzenie - dla członka Komisji
 • 300,00 zł brutto miesięcznie za pracę pełnomocnika GKRPA, po wcześniejszym podpisaniu umowy – zlecenie
 • wyjazd służbowy - szkolenie w formie diety bądź delegacji,
 • udział w sesjach Rady Gminy bez wynagrodzenia
Jednocześnie zobowiązuje się pełnomocnika GKRPA do odpracowania czasu przeznaczonego na wykonywanie czynności związanych z pełnieniem w/w stanowiska, które to czynności są niejednokrotnie spełniane w ramach macierzystego stosunku pracy.
 
Na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kodrębie przeznaczone zostają środki finansowe w wysokości:
Planowane dochody – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – stan na 31.12.2006r.
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm., opracowała Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w składzie:
1.   Przewodniczący Komisji – Ksawery Dobrowolski,
2.   Zastępca Przewodniczącego – Justyna Ruta - Jakubowska,
3.   Pełnomocnik Komisji - Renata Kowalska,
4.   Sekretarz Komisji – Irena Bareła
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR III/ 10 /06

 
UCHWAŁA NR III/ 10 /06
RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 29 grudnia 2006r.
 
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2007r.
 
 
 
 
   Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 , poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:
 
 
  § 1. Przyjąć plan pracy na 2007 rok Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr III/ 10 /06
   Rady Gminy Kodrąb
  z dnia 29 grudnia 2006r.
 
 
P L A N
 
pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2007 rok.
 
 
 
Lp.
 
Temat posiedzenia
 
Termin realizacji
 
1.
 
 
2. 
 
 
3.
 
4.
 
 
5.
 
 
6.
 
 
 7.
 
 
 8.
 
9.
 
 
10.
 
Omówienie projektu budżetu na 2007 rok i analiza planowanych inwestycji.
 
Wypracowanie opinii dotyczącej projektu budżetu na 2007 rok.
 
Analiza ściągalności podatków.
 
Opiniowanie bieżących spraw budżetowych i inwestycyjnych.
 
Kontrola stanu nawierzchni dróg po sezonie zimowym oraz koszów ich utrzymania .
 
Ocena wykonania budżetu gminy Kodrąb za I półrocze 2007 roku.
 
Analiza budżetu na 2007r. z uwzględnieniem kosztów w oświacie i wydanie stosownych opinii w tej sprawie.
 
Kontrola realizacji inwestycji w terenie .
 
Badanie budżetu inwestycji i gospodarki na terenie gminy Kodrąb .
 
Przyjęcie informacji o projekcie budżetu gminy na 2008 rok.
 
I kwartał
 
 
I kwartał
 
 
I i II półrocze
 
w/g potrzeb
 
 
II kwartał
 
 
III kwartał
 
 
w/g potrzeb
 
 
w/g potrzeb
 
IV kwartał
 
 
IV kwartał
 
 
 
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR III/ 9 /06

 
 
UCHWAŁA NR III/ 9 /06
RADY GMINY KODRĄB
   z dnia 29 grudnia 2006r.
 
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2007 r.
 
 
 
 
   Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:
 
 
  § 1. Przyjąć plan pracy na 2007 rok Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.
 
 
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr III/ 9 /06
  Rady Gminy Kodrąb
  z dnia 29 grudnia 2006r.
 
 
 
P L A N   P R A C Y
 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2007 rok
 
 
 
 1. Przygotowanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2007r.
 2. Przygotowanie opinii dotyczącej wykonania rocznego planu finansowego oraz sformułowania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
 3. Kontrola realizacji inwestycji planowanych na rok 2007.
 4. Analiza informacji przedstawionej przez Wójta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007r. - w terminie 30 dni od jego otrzymania.
 5. Wykonanie czynności kontrolnych zleconych przez Radę Gminy .
 6. Monitorowanie realizacji budżetu oraz gromadzenie danych na temat tej realizacji.
 7. Analiza procedur przetargowych.
 8. Analiza opinii i innych aktów podejmowanych przez RIO.
 
 
Terminy realizacji w/w zadań będą zgodne z wymogami prawa – w szczególności zadań związanych z realizacją procedury absolutoryjnej. Ponadto – w przypadku zadań zleconych przez Radę Gminy- zgodne z oczekiwaniami zleceniodawcy. Realizacja zadań ( z inicjatywy Komisji Rewizyjnej ) odbywać się będzie systematycznie w czasie całego roku.