artykuł nr 6

UCHWAŁA NR XXI/140 /05

 

UCHWAŁA  NR  XXI/140 /05

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 23 marca 2005r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 )  i art.48 ust.1 pkt 2, art.49, art.50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851 ; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93,poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273,poz.2703 )  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje :

 

 

         § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 300.000 zł na wydatki oświaty z terminem spłaty do   31 grudnia 2006r.

 

         2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do dokonania odpowiednich czynności prawnych związanych z zaciągnięciem  kredytu.

 

         § 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł : subwencja ogólna, podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

         2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR XXI/142 /05

                                                                                                

 

UCHWAŁA  NR  XXI/142 /05

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 23 marca 2005r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z   ZPORR.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 )  i art.48 ust.1 pkt 2, art.49, art.50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851 ; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93,poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703 )  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje :

 

 

         § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy w kwocie   396.747 zł  na  pokrycie części wydatków inwestycyjnych  na modernizację  drogi gminnej  Gosławice – Widawka , związanych z   ZPORR. 

 

         2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do dokonania odpowiednich czynności prawnych związanych z zaciągnięciem  kredytu.

 

         § 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł : subwencja ogólna, podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

         2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR XXI/141 /05

                                                                                                 

 

UCHWAŁA  NR  XXI/141 /05

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 23 marca 2005r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 )  i art.48 ust.1 pkt 2, art.49, art.50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851 ; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93,poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703 )  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje :

 

 

         § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy w kwocie  226.000 zł na  budowę  kanalizacji sanitarnej w Kodrębie z terminem spłaty do   31 grudnia 2006r.

 

         2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do dokonania odpowiednich czynności prawnych związanych z zaciągnięciem  kredytu.

 

         § 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł : subwencja ogólna, podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

         2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR XX / 134/05

                                                                                                  

 

UCHWAŁA NR  XX / 134/05

RADY GMINY KODRĄB

z dnia  15 lutego  2005r.

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kodrąb.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr  162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz  art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90 poz. 844, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) oraz w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat  (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074; z 2001r. Nr 52, poz. 544; z 2002  Nr 160, poz. 1323; z 2003r. Nr 34, poz. 286; z 2004r. Nr 74, poz. 667) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Kodrąb, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci  moc Uchwała   NR XVII/109/04   Rady Gminy Kodrąb  z dnia

17 września 2004r. oraz uchwała NR XVIII/115/04 Rady Gminy Kodrab z dnia 8 grudnia 2004r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kodrąb.

 

§ 3. Traci moc Uchwała NR XVIII/120/2000 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 września 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Uchwała NR XXII/148/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 lutego 2001r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/120/2000.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  i Dyrektorom szkół.

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia  z mocą od 1 stycznia 2005r.

 

 

 

                                                           Przewodniczący

                                                                                     Rady Gminy Kodrąb

                                                                      mgr inż. Marek  Krężlewski

 

 

 

 

 

 

     Załącznik

                                                                            do Uchwały Nr XX/ 134/05

                                                                             Rady Gminy Kodrąb

                                                                             z dnia  15 lutego 2005r.

 

 

 

 

REGULAMIN  WYNAGRADZANIA

NAUCZYCIELI   ZATRUDNIONYCH  W

PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 GMINY KODRĄB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodrąb, 2005

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1. Regulamin określa:

 

1. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

2. szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

3. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 

§ 2 . Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 

1)     szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową gimnazjum lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb,

2)     dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1,

3)     roku szkolnym –    należy    przez to   rozumieć   okres pracy  szkoły od

     1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

4)     klasie – należy przez to rozumieć oddział lub grupę,

5)     uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

6)     ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Krata Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081, z 2004r. Dz. U. Nr 96 poz. 959, Nr 179, poz. 1845)

7)     rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U.  Nr 39 poz. 455, Nr 100 poz. 1074; z 2001r.  Nr 52 poz. 544; z 2002r.  Nr 160 poz. 1323; z 2003r. Nr  34, poz. 286; z 2004r.  Nr 74 poz. 667), 

8)     tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ustawy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Zasady wynagradzania nauczycieli

        

 § 3 .1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala się w zależności od stopnia awansu zawodowego, posiadania kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych na poziomie stawek zapisanych w § 1 Rozporządzenia.

2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegają zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i aktów wykonawczych i nie wymagają zmiany  niniejszego regulaminu.

 

 

Zasady przyznawania dodatku za wysługę lat.

 

 

§ 4.1.  Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art.33 ust.1 Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r.

      2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub  wyższej stawki tego dodatku następuje, z zastrzeżeniem ust.3 nie wcześniej niż z dniem złożenia przez nauczyciela  odpowiednich świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okresu uprawniającego do dodatku. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje :

   1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego   

po miesiącu , w którym  nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do      wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

        2) za  dany  miesiąc,  jeżeli  nabycie  prawa  do   dodatku  lub  wyższej jego

            stawki  nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

       4. Dodatek za wysługę lat przyznaje się nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, z zastrzeżeniem art.20 ust.6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu nieobecności w pracy wskutek choroby  lub  konieczności osobistego sprawowania opieki nad  dzieckiem lub członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego  .

         5. Dodatek za wysługę wypłaca się z góry, w  terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ   III

 

Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego

 

 

 

§ 5.1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, który posiada co najmniej stopień   nauczyciela kontraktowego i po przepracowaniu  przez niego roku czasu w danej szkole.

 2. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1)     uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a)     uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami kwalifikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b)    umiejętne rozwiązanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c)     pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebującej szczególnej opieki;

2)     jakość świadczonej pracy, w tym związanym z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a)     systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b)    podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)     wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)    dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e)     prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f)      przestrzeganie dyscypliny pracy;

3)     posiadanie wyróżniającej oceny pracy;

4)     zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy, a w szczególności:

a)      organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b)    aktywny udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c)     opiekowanie się samorządem szkolnym lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d)    prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)     aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

5)     kształtowanie postawy moralnej, patriotycznej i  obywatelskiej, z poszanowaniem  dziedzictwa kulturowego.

 

 

§ 6.1. Tworzy się pulę środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli szkół wynoszący 13.000 zł w roku 2005.

     2. Dodatek motywacyjny przyznaje się  raz na pół roku , poczynając od miesiąca września.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela  wynosi nie mniej niż 50 zł miesięcznie i nie więcej niż 100 zł miesięcznie.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły wynosi nie mniej niż 50 zł miesięcznie i nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela , uwzględniając poziom spełnienia warunków , o których mowa w § 5, ustala dyrektor , a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego

 

 

 

 § 7.1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:

1)     dyrektorowi – w wysokości od 20 % do 50 %,

2)     kierownikowi świetlicy – w wysokości do 15 %,

3)     doradcy metodycznemu – w wysokości do 15 %

 pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. W wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1,  uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

1)     dla dyrektora - Wójt Gminy, 

2)     dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 –  dyrektor szkoły.

 

 

§ 8.1.Nauczycielom realizującym dodatkowe zadanie oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi, któremu  powierzono:

1)     wychowawstwo klasy – w wysokości od 18,00 do 35,00 zł w skali miesiąca

2)     funkcję opiekuna stażu – w wysokości 5%

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor.

 

§ 9.1.Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 oraz w § 8 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2.     Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie:

-         nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

-         w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,

-         w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze

-         od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od  tego dnia.

3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 8 ust. 1.

4.Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Zasady przyznawania dodatku za warunki pracy

 

 

§ 10.1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w  przepisach § 6 i § 7 Rozporządzenia w maksymalnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela do 5 %.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:

1)          stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,

2)          wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

 

 

§ 11. 1.Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 10, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy.

2.     Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

 

§12.1.W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki w placówkach, nauczyciel może być zobowiązany od odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną  specjalnością, których liczba nie może przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą jednak w wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę  zajęć dydaktycznych wychowawczych   lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  lub opiekuńczych.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

5. Doraźne zastępstwa spowodowane nieobecnością nauczyciela organizuje  dyrektor szkoły .

6. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy, wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa , ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

7. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela  ustala się według zasad określonych w Rozporządzeniu.

 

 

§ 13. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 12, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

 

 

§ 14.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego lub dni ustawowo wolnych od pracy, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia  oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, dni ustawowo wolne od pracy lub dni przerw przewidzianych  przepisami  o organizacji roku szkolnego oraz w  tygodniach , w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia- za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art.24 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego  wymiaru ( lub o ¼ , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy ) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub  dzień wolny od pracy.

  4. Liczba godzin ponadwymiarowych nie może być większa niż określona

 w arkuszu organizacyjnym szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

 

§ 15.1.Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

1)     ½   % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2)     ½  % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

1)     posiadania wyróżniającej oceny pracy,

2)     legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

3. Nagrody nauczycielom przyznają:

1)     ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców,

2)     ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 Wójt Gminy .

 

 

§ 16.  Nagrody, o których mowa w § 15 przyznawane są raz w roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej  lub zakończenia roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w innym terminie.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

 

 

 

§ 17.1.Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych Gminy Kodrąb i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1)     przy jednej osobie w rodzinie – 2 %,

2)     przy dwóch osobach w rodzinie – 4 %,

3)     przy trzech osobach w rodzinie – 6 %,

4)     przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 8 %

 

średniego wynagrodzenia zasadniczego stażysty, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólne z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.

 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

 

1)     niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego,

2)     od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

 

1)     nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2)     pobierania zasiłku społecznego,

3)     odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

4)     korzystania z urlopu wychowawczego.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ   IX

 

Zasady wynagradzania za pracę w dni wolne

 

 

 

§ 18. 1. Nauczycielom,   którzy   w dniu  wolnym  od pracy realizują poza

szkołą, planowe i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub  opiekuńcze , a nie otrzymują w zamian za ten dzień dnia wolnego, przysługuje wynagrodzenie za efektywnie przepracowane w tym dniu godziny, płatne jak za godziny ponadwimiarowe , nie więcej jednak niż za 4 godziny.

         2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nie przysługuje   z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

 

Postanowienia końcowe

 

 

 § 19. 1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

 

2.Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XX/ 129 /05

 

UCHWAŁA   NR  XX/ 129 /05

RADY  GMINY   KODRĄB

                                       z  dnia 15 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb  na 2005 r.

        

                    Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 )   Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1.  Przyjąć plan pracy na 2005 rok Komisji ds. Budżetu  i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb  w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

         § 2 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                   Załącznik

                                                                                                                                         do uchwały Nr XX/129 /05

                                                                                                                                         Rady Gminy Kodrąb

                                                                                                                                         z dnia 15 lutego 2005r.

 

 

P L A N

 

pracy Komisji ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2005 rok.

 

 

 

Lp.

 

             Temat  posiedzenia

 

Termin realizacji

 

 

 1.

 

 

 2. 

 

 3.

 

 

 4.

 

 5.

 

 6.

 

 

 7.

 

 

 8.

 

 

Badanie budżetu , inwestycji i gospodarki na terenie gminy.

 

Analiza projektu budżetu na 2005 rok.

 

Opiniowanie bieżących spraw budżetowych i inwestycyjnych.

 

Analiza ściągalności podatków.

 

Kontrola realizacji inwestycji w terenie.

 

Ocena wykonania budżetu gminy Kodrąb za I półrocze 2005 roku.

 

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2006 rok.

 

Opracowanie planu pracy Komisji ds. Budżetu i Inwestycji na 2006 rok.

 

 

cały rok

 

 

I kwartał

 

w/g potrzeb

 

 

I  , III kwartał

 

w/g potrzeb

 

III kwartał

 

 

IV kwartał

 

 

IV kwartał