artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XXI/147/05

 

 

 

UCHWAŁA  Nr XXI/147/05

RADY GMINY  KODRĄB

z dnia 23  marca 2005r.

 

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203  ) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167,  poz. 1372: z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597,Nr 273, poz.2703 ; z 2005r. Nr 23,poz.186) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

 

 

     § 1. Przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005  w wersji  przedstawionej w załączniku do  niniejszej uchwały.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb i Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

     § 3. Traci    moc    uchwała     Nr XIII/88/04   Rady Gminy  Kodrąb z dnia

12 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


                                                                             Załącznik  do

                                                                                               uchwały  Nr XXI/147/05

                                                                                               Rady Gminy Kodrąb

                                                                                              z dnia 23 marca 2005r.

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE

NA ROK 2005

 

 

 

 

 

Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Kodrębie w składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Irena Bareła.

2) Zastępca Przewodniczącego - Ksawery Dobrowolski,

3) Pełnomocnik Komisji - Renata Kowalska,

4) Sekretarz Komisji - Justyna Ruta Jakubowska

opracowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm.

 

Niniejszy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Kodrąb na rok 2005 przedkłada się na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (tj. Dz. U. z 2002r.l Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)n oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203).

 

Tworząc Gminny Program Profilaktyki, Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie zakłada jego realizację przez zasoby ludzkie, instytucje, media (strona internetowa P.A.R.P.A.), będących w gestii Komisji na terenie gminy oraz poza jej granicami.

Zakłada też współpracę doraźną z ludźmi i instytucjami (lekarze, terapeuci - poradnie, stowarzyszenia) wynikającą z potrzeb  aktualnych w danym okresie realizacji programu.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Współuzależnienia od alkoholu obejmować będzie dorosłych, młodzież i dzieci z terenu gminy Kodrąb bez względu na status społeczny lub materialny danej osoby (Rekomendacje o występowaniu Komisji jako oskarżyciela publicznego, zapobieganie przemocy w rodzinie, dystrybucja i spożywanie środków uzależniających).

 

 

 

 

 

Cele programu:

1. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież oraz ograniczenie dostępu do zakupu alkoholu.

3. Ograniczanie ilości nowych przypadków uzależnień alkoholowych oraz degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu.

4. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują, głównie zaburzeń życia rodzinnego a przede wszystkim przemocy domowej i zaniedbań.

5. Zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

6. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

 

 

Realizatorzy programu:

1. Urząd Gminy w Kodrębie

2. Rada Gminy Kodrąb

3. Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie

5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kodrębie

6. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kodrębie

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach

8. Gminna Biblioteka Publiczna

9. Gminny Ośrodek Zdrowia w Kodrębie

10. Posterunek Policji w Kobielach Wielkich

11. Parafia w Kodrębie

12. Parafia w Rzejowicacach

 

 

13. Parafia w Dmeninie

14. Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Klizinie

15. Świetlica środowiskowa - Dmenin

16. Stowarzyszenie Abstynenckie „Można Inaczej” - Radomsko

17. Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Radomsku

18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku

19. Grupa AA „Odrodzenie” i Grupa AA „Beta”

20. Grupa Współuzależnionych „Al - Anon”

21. Ludowy Klub Sportowy Kodrąb

22. Ochotnicze straże pożarne – jednostki działające  na terenie gminy.

 

 

 

 

 

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

 

 

L.P.

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

1.

Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu

Cały rok

Komisja

Urząd Gminy

2.

Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

Od III kwartału do końca 2005r.

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Kodrębie, Komisja, Urząd Gminy

3.

Wspieranie finansowe programów terapeutycznych i profilaktycznych dla rodzin dysfunkcyjnych

Cały rok

Urząd Gminy, Komisja, Pedagog

4.

Współpraca z Ośrodkiem „Monar Markot” w Klizinie

Cały rok

Komisja, Pełnomocnik

5.

Zakup i kolportaż materiałów informacyjno - edukacyjnych i profilaktycznych (broszury, ulotki, literatura, kasety, płyty CD)

Cały rok

Komisja, Pedagog,Pełnomocnik, Kierownik Ośrodka Zdrowia

6.

Zapewnienie osobom uzależnionym i ich rodzinom informacji o bezpłatnej możliwości korzystania z usług placówki odwykowej zajmującej się diagnozą i leczeniem, zwracanie kosztów dojazdu do placówki odwykowej, finansowanie wywiadów środowiskowych, opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Cały rok

Komisja, Pełnomocnik, Kierownik Ośrodka Zdrowia, Pedagog

7.

Wspieranie działalności terapeutycznej i profilaktycznej świetlic środowiskowych na terenie gminy Kodrąb

Cały rok

Urząd Gminy, Komisja

8.

Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu profilaktyki na szkolenia i dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Cały rok

Urząd Gminy, Komisja

9.

Dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych form spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin

Cały rok

Komisja

 

10.

Współpraca z lekarzami w ramach udzielania porad medycznych i obdukcji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Cały rok

Kierownik Ośrodka Zdrowia, Pedagog, Komisja

 

 

 

 

 

 

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

L.P.

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

1.

Tworzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy w rodzinie

Od II-go kwartału przez cały rok

Komisja, Pedagog, Kierownik Ośrodka Zdrowia

2.

Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

Cały rok

Komisja, Pedagog, [BJ1] GOPS, ZSG w Kodrębie, PSP w Rzejowicach

3.

Rozszerzenie działalności Punktu konsultacyjnego na działalność na rzecz dla ofiar przemocy domowej

Od III kwartału przez cały rok

Komisja, Kierownik Ośrodka Zdrowia

4.

Przystąpienie do programu profilaktycznego „Niebieska Karta” dla GKRPA

Cały rok

Komisja, Pedagog, GOPS, Kierownik Ośrodka Zdrowia

5.

Otoczenie pomocą prawną osób doznających przemocy w rodzinie - współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami, policją

Cały rok

Komisja, GOPS, Pełnomocnik, Kierownik Ośrodka Zdrowia

6.

Współudział w programie „La Strada”

Cały rok

KomisjaKierownik Ośrodka Zdrowia

7.

Występowanie komisji w roli oskarżyciela publicznego w przypadku osób nieletnich bądź niedostosowanych społecznie

Cały rok

Komisja

 

 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

 

L.P.

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

1.

Prowadzenie i organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli profilaktyków i pedagogów realizujących zadania profesjonalne w placówkach oświaty

Cały rok (według napływających propozycji)

Komisja, Pedagog, Kierownik Ośrodka Zdrowia

2.

Organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświaty programów profilaktycznych w formie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych spektakli, widowisk teatralnych, koncertów promujących zdrowy styl życia dla dzieci, młodzieży, a także ich rodziców

Cały rok

Komisja, Pedagog, Ludowy Klub Sportowy, Nauczyciel Profilaktyk, Parafia Rzymsko - Katolicka, Kierownik Świetlicy Środowiskowej, „Monar Markot”

3.

Organizowanie lokalnych imprez i kampanii profilaktycznych, np. Forum trzeźwości

W ciągu roku 2005

Komisja, Kierownik Ośrodka Zdrowia, Ludowy Klub Sportowy, ZSG w Kodrębie i PSP w Rzejowicach

4.

Udział w ogólnopolskich kampaniach mających na celu przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim

Cały rok

Komisja, Urząd Gminy

5.

Organizowanie szkoleń dla personelu i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

W ciągu roku 2005

Urząd Gminy, Rada Gminy, Komisja

6.

Organizowanie szkoleń na rzecz  bezpieczeństwa w miejscach publicznych w kontekście problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców

Cały rok

Komisja, Zakład Gospodarki Komunalnej, Policja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

 

L.P.

ZADANIA

TERMIN

 REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

1.

Wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń abstynenckich w realizacji ich zadań statutowych, związanych z  profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Cały rok

Komisja

2.

Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi profesjonalne programy z obszaru profilaktyki uzależnień

Cały rok

Komisja

3.

Współpraca z organizacjami wyznaniowymi realizującymi zadania z zakresu ruchów samopomocowych

Cały rok

Komisja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Ustala się zasady wynagradzania za pracę dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie:

* 100,00 zł brutto za jedno posiedzenie,

* 300,00 zł brutto miesięcznie za pracę  pełnomocnika GKRPA

Jednocześnie zobowiązuje się pełnomocnika GKRPA do odpracowania czasu przeznaczonego na wykonywanie czynności związanych z pełnieniem w/w stanowiska, które to czynności są niejednokrotnie spełniane w ramach macierzystego stosunku pracy.

* szkolenie – wyjazd służbowy w formie delegacji,

* udział w sesjach bez wynagrodzenia.

 

Na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie przeznaczone zostają środki finansowe w wysokości:

1) Planowane dochody – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 62.000,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)

planowane wydatki 62.000,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)

2) Niewykorzystane środki finansowe w roku budżetowym 2004 (w kwocie 47.391,00 zł) przechodzą do dyspozycji Komisji przy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w roku 2005.

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXI/ 146/05

                                                     

 

UCHWAŁA  NR XXI/ 146/05

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  23 marca 2005r.

 

 

w      sprawie    uchwalenia    regulaminu  udzielania pomocy

materialnej o charakterze  socjalnym   dla   uczniów   zamieszkałych   na   terenie  Gminy

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r.  Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281 poz. 2781), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kodrąb, stanowiący załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.

        

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

         § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2005 r.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                                  Rady Gminy Kodrąb

                                                                                  mgr inż.Marek Krężlewski

 

 

 

 

                                                                          

                                                                         

 

 

                                                                                    Załącznik  Nr 1

                                                                                                              do Uchwały Nr XXI/146/05

                                                                                                               Rady Gminy Kodrąb

                                                                                                           z dnia  23 marca 2005r.

 

 

 

Regulamin 

 

udzielania   pomocy   materialnej

 

   o  charakterze   socjalnym

 

  dla   uczniów 

 

 zamieszkałych   na   terenie   Gminy   Kodrąb


 

 

Rozdział  I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady  i tryb postępowania w zakresie udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kodrąb.

 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:

 

1)      regulaminie – rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kodrąb,

2)       ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami),

3)       uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art.90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami) zamieszkujące na terenie Gminy Kodrąb,

4)       stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne,

5)       zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny.

 

 

 

Rozdział II

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

 

 

§ 3.  Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 

       1.  Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:

1)      uczniowi szkoły publicznej,

2)      uczniowi szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,

3)      słuchaczowi publicznego kolegium nauczycielskiego,

4)      słuchaczowi nauczycielskiego kolegium języków obcych,

5)      słuchaczowi kolegium pracowników służb społecznych,

6)      słuchaczowi niepublicznego kolegium nauczycielskiego,

7)      słuchaczowi niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych;

   2.  Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki uczniowi szkoły niepublicznej   

nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej;

          3.   Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym 

umysłowo w stopniu głębokim:

1)      będącymi wychowankami publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2)      będącymi wychowankami niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

             4.  Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym

 umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami:

1)      będącymi wychowankami  publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2)      będącymi wychowankami niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

                                                                            

         § 4 . Pomoc materialna o charakterze socjalnym  może być udzielana uczniowi  w postaci:

1)      stypendium szkolnego,

2)      lub/ i  zasiłku szkolnego.

 

 

Rozdział  III

 

Formy udzielanej pomocy socjalnej

 

     

§ 5. Uczeń może otrzymać stypendium szkolne w formie:

1)      Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, jak również udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych  poza szkołą jak wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, itp.;

2)      Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą , w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych;

3)      Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a)      podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych, do realizacji procesu dydaktycznego,

b)      zeszytów, długopisów, piórników, plecaków,  itp.,

c)      stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.

4)      Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza               miejscem zamieszkania w odniesieniu do ucznia w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 3) – 7) oraz          ust. 3 i 4, a także ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, a w szczególności zakwaterowania w    bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej.

5)      Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie    stypendium w formach, o których mowa w ust. 1, 2, 3, a w przypadku ucznia szkoły

      ponadgimnazjalnej także w formie, o której mowa w ust. 4 nie jest możliwe.

6)      Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że w przypadku

      ucznia będącego słuchaczem kolegium, o którym stwierdza się w ust. 4 nie jest celowe.

 

 

            § 6.1.  Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

2.    Sposób przekazywania stypendiów będzie następujący:

1)      w formie rzeczowej – opłacane bezpośrednio przez Gminę Kodrąb,

2)      w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków,

3)      w formie pieniężnej  - w kasie Urzędu Gminy.

 

 

Rozdział IV

 

Warunki i zasady ubiegania się oraz przyznawania stypendium szkolnego

 

 

            § 7.1.  Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:

1)      złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do  regulaminu,

      2) załączenie do wniosku zaświadczeń dokumentujących  sytuację materialną i      

       rodzinną  członków rodziny ucznia,

2)      załączenie opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, 

 nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust.3 pkt 2 ustawy.

       2.  Wniosek, wraz z dołączonymi dokumentami, należy składać w Urzędzie Gminy w    Kodrębie lub Gminnym Zespole Oświaty do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie tych  terminów.

       3.  Wnioski na stypendia  na okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca  2005 r. przyjmowane są do 31 stycznia 2005 r, w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie tego terminu.

      4. Wniosek podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.

      5. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:

           1) złożony został po ustalonym terminie - o czym decyduje data wpływu, z       

    zastrzeżeniem ust. 2,3

  2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1, i mimo wezwania w  

      terminie 7 dni nie uzupełniono braków,

  3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1 są nieprawidłowo wypełnione, jeśli 

       mimo wezwania   w terminie 7 dni  nie uzupełniono braków.

 

 

 

 

 

 

 

 

            § 8.1. W sytuacji, gdy wniosek został złożony w terminie do 31 stycznia 2005 r. stypendium może       być udzielone za okres od 1 stycznia 2005 r.

2. W sytuacji, gdy wniosek został złożony po terminach , o których mowa w § 7 ust.2 i 3 stypendium może być udzielone za okres od miesiąca w którym wniosek został złożony.

 

 

      §  9. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek:

1)      Rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia,  po zasięgnięciu odpowiednio opinii dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust.3 pkt 2 ustawy,

2)      Odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust.3 pkt 2 ustawy,

3)      Mogą być przyznawane z urzędu.

 

      § 10.1.  Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      zamieszkują teren gminy Kodrąb,

2)      rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu,

3)      miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz.2703).

      2.  W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria wymienione w  ust.1 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące kryteria:

    1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,

    2)  występują w rodzinie okoliczności wymienione w§ 11 ust. 3 regulaminu.

      3.  Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia.

Do członków rodziny należy ująć osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

 

      § 11.1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji     materialnej.

      2. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest dochód na osobę w rodzinie ustalony na zasadach określonych w art. 8. ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 

 

 

      3.   Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej brane będzie również w szczególności występowanie w rodzinie:

1)      bezrobocia,

2)      niepełnosprawności,

3)      ciężkiej lub długotrwałej choroby,

4)      wielodzietności,

5)      braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

6)      alkoholizmu,

7)      narkomanii,

8)      niepełność rodziny,

9)      występowanie zdarzeń losowych.

      4. W przypadku, gdy sytuacja dochodowa rodziny uległa zmianie,  stypendium ustala się na nowych warunkach dochodowych rodziny, począwszy od miesiąca, w którym został złożony nowy wniosek, bez wyrównywania. 

 

 

§ 12.1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia dokumentujące wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodu za miesiąc, w którym dochód został utracony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli przepisy ustawy o pomocy społecznej nie stanowią inaczej, z wyszczególnieniem: 

1)      obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

2)      składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3)      składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, chorobowe, rentowe),

4)      zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

5)      kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

      2.  W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

      3.  Jeżeli rodzina korzysta, bądź nie korzysta, ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej należy złożyć  zaświadczenie o korzystaniu, bądź nie korzystaniu, ze świadczeń pieniężnych przyznanych przez Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej.

      4. Jeżeli rodzina uzyskuje dochody z rolnictwa należy złożyć nakaz płatniczy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o ilości ha przeliczeniowych.

      5.  Jeżeli członek rodziny pozostaje  na rencie(emeryturze) należy dostarczyć odcinek renty (emerytury)  oraz dokument informujący o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego.

      6. Jeżeli członek rodziny jest bezrobotnym należy dostarczyć stosowne zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku z Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli nie posiada prawa do zasiłku również odpowiednie  zaświadczenie.

      7. Jeżeli członek rodziny otrzymuje zasiłek rodzinny lub/i pielęgnacyjny należy złożyć zaświadczenie o wysokości pobieranych zasiłków z Urzędu Gminy.

      8. Jeżeli są uzyskiwane dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej składa zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego:

1) w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych należy złożyć zaświadczenie, które powinno zawierać: przychód, koszt uzyskania przychodu, różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania, odliczone od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub należny podatek, odliczone od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne z prowadzonej działalności gospodarczej,

2)  w przypadku uzyskiwania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym należy złożyć zaświadczenie o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

       9. W sytuacji, gdy członek rodziny, w związku z pobieraniem nauki, otrzymuje stypendium, należy złożyć zaświadczenie o wysokości , formie tego stypendium i z jakich środków jest ono wypłacane.

      10. W przypadku uzyskiwania dochodów z innych tytułów należy przedłożyć zaświadczenia dokumentujące wysokość i źródło tych dochodów.

      11. W przypadku, gdy sytuacja dochodowa rodziny uległa zmianie należy złożyć zaświadczenia dokumentujące te zmiany.

 

 

§ 13. Do zaświadczeń dokumentujących dochody członków rodziny należy również dołączyć:

1)      W przypadku ucznia niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności

2)      W przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej –   zaświadczenie z danej szkoły.

3)      Inne zaświadczenia dokumentujące  sytuację rodzinną.

 

 

 

Rozdział V

 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

 

 

                                                    

      § 14.1. Wysokość stypendium przyznawanego dla ucznia  określa art. 90d ust.9 w zależności od dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2.      Wysokość miesięczna stypendium wynosi:

1)      200 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U.Nr 228, poz.2255 ze zmianami)  przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie poniżej 1/3 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.,

2)      140 % kwoty  określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U.Nr 228, poz.2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 1/3 do 2/3  kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.,

3)      80 % kwoty  określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U.Nr 228, poz.2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 2/3  kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

                                                    

 

            § 15.1. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może być udzielone  stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, którą określa art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  w odniesieniu do danego roku szkolnego.

            2. W przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych , może być udzielone stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza  osiemnastokrotności kwoty, którą określa art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  w odniesieniu do danego roku szkolnego.

 

 

     § 16.1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, w przypadku  ucznia będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych  i kolegium pracowników służb społecznych  - na okres nie dłuższy niż od października do  czerwca w danym roku szkolnym.

      2.Stypendium szkolne będzie realizowane w okresach kwartalnych. Jeżeli forma stypendium szkolnego będzie tego wymagać, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż kwartalnie lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekraczać dwudziestokrotności kwoty, którą określa art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych nie może przekraczać kwoty, którą określa art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

§17.1. Przyznanie, bądź odmowa przyznania, stypendium następuje w drodze  decyzji administracyjnej.

     2. Od powyższej decyzji stronie przysługuje odwołanie w ciągu  14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Gminy.

 

 

 

Rozdział  VI

 

Zasiłek    szkolny

 

 

§ 18.1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku.

2.   Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

1)  śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,

2)  klęski żywiołowej,

3)  urodzenia dziecka,

4)  wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,

5)  innych, szczególnych okoliczności.

3.  Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym  lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4.  Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo  pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

5.  O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 

 

 

Rozdział  VII

 

 Pomoc  socjalna  dla  uczniów  niepełnosprawnych

 

 

§ 19.1. Uczeń niepełnosprawny znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium szkolne na zasadach określonych w tym regulaminie.

2.  Kwota stypendium szkolnego może zostać zwiększona w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności, przyznana jest w szczególności na :

1)   dodatkową rehabilitację,

2)   opłatę dodatkowych kursów koniecznych do podniesienia poziomu kształcenia,

3)   opłatę przewodnika (lektora) dla osoby niewidomej lub poruszającej się na wózku inwalidzkim,

4)   zakup specjalistycznych leków w przypadku długotrwałej przewlekłej choroby,

5)   zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego w procesie dydaktycznym (dyktafon, program komputerowy, mokroport),

6)   opłatę z tytułu opieki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

3. Warunkiem ubiegania się o zwiększenie stypendium szkolnego z tytułu niepełnosprawności jest dostarczenie orzeczenia wydanego przez właściwy organ ustalający stopień niepełnosprawności, a także stosownych dokumentów potwierdzających konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów wymienionych w ust. 1.

4. Wysokość kwoty zwiększającej kwotę stypendium szkolnego nie może w efekcie przekroczyć 200 % kwoty określonej w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

 

 

Rozdział VII

 

Ustanie   przyczyn   będących   podstawą   przyznania   pomocy   materialnej

 

 

 

 

§ 20.1. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2.  Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o trwałych zmianach, które zaszły w składzie, dochodzie rodziny lub toku nauki ucznia i mających wpływ na dalsze korzystanie ze stypendium szkolnego.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4.  Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

Przepisy końcowe i przejściowe

 

 

 

§ 21.1. W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium mają zastosowanie przepisy art. 90o  ustawy.

2.  Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90r ust.1 ustawy.

 

 

§ 22. Regulamin  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                                  Rady Gminy Kodrąb

                                                                                  mgr inż.Marek Krężlewski

 

 

 

 

 

                                                            Załącznik Nr 1

                                                                                            do  Regulaminu udzielania pomocy

            materialnej o charakterze socjalnym

                                                                               dla uczniów zamieszkałych

                                                                             na terenie Gminy Kodrąb

 

 

 

 

             WNIOSEK   O  PRZYZNANIE  POMOCY  MATERIALNEJ

             / stypendium  szkolne/

 

 

    Nazwisko  i  imię  ucznia,  klasa: ………….....................................................

   …………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………….

   Nazwa  szkoły …………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………..

   Imiona  rodziców  /opiekunów/ ………………………………………………

   Adres  zamieszkania: ………………………………………………………….

    ………………………………………………………………………………….

   Telefon: ………………………………………………………………………...

   Uzasadnienie ubiegania się o pomoc  materialną  (pomoc socjalna ,za   osiągnię-

    cia w nauce oraz  za osiągnięcia sportowe) ze  wskazaniem  przeznaczenia :

   …………………………………………………………………………………..

   …………………………………………………………………………………..

   …………………………………………………………………………………..

   …………………………………………………………………………………..

   …………………………………………………………………………………..

1.    Dochody  brutto  za  miesiąc  grudzień  2004r.*/**

a/. ojca /prawnego opiekuna/ ……………………………………………...

b/. matki /prawnej opiekunki/……………………………………………..  

2.    Miesięczny  dochód  z  rolnictwa  …………………………………………          

…………………………………………………………………………………..

   …………………………………………………………………………………..

3.    Dochody z  pozarolniczej  działalności gospodarczej ……………………

   …………………………………………………………………………………..

4.    Wypłaty  chorobowego  z KRUS  lub  ZUS  ……………………………..

5.    Inne  źródła  dochodu  np. z  pomocy  społecznej  -  doręczyć  zaświad-

czenie  ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 /inne/ ………………………………………………………………………….

 

 

 

      Oświadczam, że  nie  posiadam  innych  dochodów  oprócz  wymienionych

  w  niniejszym  wniosku.

  Podpis  czytelny  ojca (opiekuna) ………………………………………………

  Podpis  czytelny matki (opiekunki)……………………………………………..

 

                Ilość  dzieci (nie pracujących) będących  na  wspólnym  utrzymaniu

 rodziców: ……………………………………………………………………….

 

     Średni  dochód  na  jednego  członka  rodziny  obliczony  przez  wniosko-

dawców: …………………………………………………………………………

podpis czytelny ojca  (opiekuna)………………………………………………..

podpis czytelny matki (opiekunki)………………………………………………

     

 

 * Należy  dostarczyć  zaświadczenie  o  wysokości  dochodów  brutto z zakładów  pracy rodziców  (opiekunów) dziecka (dzieci) z  wyszczególnieniem:

   a). obciążenia  podatkiem  dochodowym  od osób  fizycznych,

   b). składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne określone  w  przepisach o powszechnym

        ubezpieczeniu w  Narodowym  Funduszu  Zdrowia,

   c). składki  na  ubezpieczenie  społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),

   d). zasiłku  rodzinnego  i  pielęgnacyjnego

 

      Jeżeli  rodzic (rodzice)  uzyskują  dochody  z  rolnictwa – nakaz  płatniczy  lub  zaświadczenie o ilości  ha  przeliczeniowych  za  miesiąc  grudzień  2004r.

 

 **  Jeżeli  rodzic (rodzice) są  na  rencie (emeryturze) należy  wpisać wysokości  renty/ emerytury  i  dostarczyć  odcinek  renty – emerytury  za  grudzień  2004r.  oraz dokument  informujący  o  wysokości  pobieranego  zasiłku  rodzinnego i pielęgnacyjnego.

     Jeżeli  rodzic (rodzice)    bezrobotnymi  i  pobierają  zasiłek należy wpisać wysokość zasiłku  i  dostarczyć  zaświadczenie  z  Urzędu  Pracy. 

     Jeżeli  rodzic (rodzice) są  bezrobotnym  bez  prawa  do  zasiłku  należy  dostarczyć z Urzędu  Pracy  stosowne  zaświadczenie.

  

  Jeżeli  rodzic otrzymuje  zasiłek  rodzinny  lub/i pielęgnacyjny  załącza  zaświadczenie o wysokości  pobieranych  zasiłków  z  miejscowego  Urzędu  Gminy.

 

       Jeżeli  rodzic (rodzice) uzyskują dochody  z  pozarolniczej działalności  gospodarczej,   składają  zaświadczenie wydane  przez naczelnika Urzędu  Skarbowego:

1.       osoby  prowadzące  działalność  opodatkowaną  na zasadach  określonych  w  przepisach o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych   za  miesiąc  grudzień  2004r.   winno  zawierać:

         przychód, koszt uzyskania  przychodu, różnica pomiędzy  przychodem  a kosztem  jego  uzyskania, odliczone  od dochodu  składki  na  ubezpieczenia  społeczne,  pobrane  zaliczki  na  podatek  dochodowy  lub należny  podatek, odliczone  od  podatku składki na  ubezpieczenia  zdrowotne  z prowadzonej  działalności gospodarczej.

2.       jeżeli  rodzic (rodzice)  uzyskują  dochody  za  miesiąc  grudzień  2004r.  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  opodatkowanej  na  zasadach  określonych  w przepisach o zryczałtowanym  podatku dochodowym  , składają  zaświadczenie  wydane  przez  naczelnika  Urzędu  Skarbowego o  formie  opodatkowania  oraz  dowody  opłacania  składek  w  Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych

 

   Jeżeli  rodzic (rodzice) korzystają  ze  świadczeń  pieniężnych z  pomocy  społecznej, należy złożyć

Zaświadczenie  o korzystaniu  ze świadczeń  pieniężnych  przyznanych  przez  ośrodek  pomocy. 

  Jeżeli dziecko  jest  uczniem  szkoły  ponadgimnazjalnej załączyć  należy zaświadczenie  z  danej szkoły.

 

 

               

 

 

  

                                                                                  Przewodniczący

                                                                                  Rady Gminy Kodrąb

                                                                                  mgr inż. Marek Krężlewski

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XX I/145 / 05

 

UCHWAŁA NR XX I/145 / 05

RADY GMINY KODRĄB

z dnia  23 marca 2005r.

 

w sprawie  zakresu usług opiekuńczych - zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.

 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593; Nr 99 poz. 1001) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

 § 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie świadczy usługi w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb pielęgnacyjnych i gospodarczych osobom spełniającym wymogi ustawy o pomocy społecznej.

 

 

 § 2. Usługi opiekuńcze będą świadczone przez siostry PCK zatrudniane przy Urzędzie Gminy Kodrąb.

 

 

§ 3.1. Usługi mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.

2. Prawo do usług świadczonych nieodpłatnie przysługuje osobom osiągającym dochody niższe lub równe kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej określonego w ustawie o pomocy społecznej.

3. Osobom nie spełniającym warunku, o którym mowa w ust. 2 mogą być przyznane usługi, pod warunkiem pokrycia części lub całości kosztów świadczenia na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

§ 4. Przyznanie pomocy z zakresu usług opiekuńczych następuje na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W decyzji tej ustala się wysokość opłat ponoszonych przez świadczeniobiorcę.

 

 

§  5. Stawka roboczogodziny za świadczone usługi jest ustalana na podstawie realnych kosztów poniesionych w roku ubiegłym (w/g kalkulacji stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały).

 

§ 6 .1. Odpłatność za usługi opiekuńcze za dany miesiąc następuje po jego upływie w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.

         2. Przedmiotowych wpłat należy dokonywać w kasie banku z dokładnym określeniem tytułu wpłaty.

         3. Uzyskane wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze podlegają przekazaniu do  budżetu gminy.

 

§ 7. Wójt Gminy Kodrąb upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zwolnienia z odpłatności w uzasadnionych przypadkach.

 

 

§ 8. Traci  moc   uchwała      Nr XVII/38/96     Rady Gminy   Kodrąb   z dnia  

30 grudnia 1996r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych i ustalania odpłatności za te usługi oraz uchwała Nr XX/139/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie zakresu usług opiekuńczych – zasad przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.

 

        

 § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

 § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia .

 

                                                        Przewodniczący

                                                        Rady Gminy Kodrąb

                                                        mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

 

 

 

                                                                                Załącznik Nr 1

                                                                                do uchwały Nr XXI/ 145 /05

                                                                                 Rady Gminy Kodrąb

                                                                                 z dnia  23 marca  2005r.

 

 

Tabela odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych

 

 

 

Dochód netto według art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593; Nr 99 poz. 1001)

Wartość odpłatności liczona od pełnego koszty usługi w %

Jednoosobowe

gospodarstwa

Wieloosobowe

gospodarstwa

Do 100%

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Od 100% do 110%

5%

10%

Od 110,1% do 120%

10%

13%

Od 120,1% do 150%

13%

15%

Od 150,1% do 200%

15%

30%

Od 200,1% do 250%

30%

70%

Od 250% do 300%

70%

100%

Powyżej 300%

100%

100%

 

 

 

 

                                                                  Przewodniczący

                                                                  Rady Gminy Kodrąb

                                                                  mgr inż. Marek Krężlewski

                                                                          

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                  

              Załącznik Nr 2

                                                                              do uchwały Nr XXI/145 /05

                                                                                Rady Gminy Kodrąb

                                                                                z dnia  23 marca 2005r.

        

 

 

 

 

Sposób kalkulacji ustalania stawki 1 roboczogodziny przy świadczeniu usług opiekuńczych.

Koszt świadczonych usług opiekuńczych za cały rok ubiegły : ilość świadczonych godzin za cały ubiegły rok.

 

Stawka roboczogodziny w 2005r:

17.448,68 zł (wartość kosztów świadczonych usług w roku 2004): 2436 (ilość wszystkich godzin świadczonych usług w 2004r.) = 7,16 zł.

 

 

                                                        

                                                                                  Przewodniczący

                                                                             Rady Gminy Kodrąb

                                                                             mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXI/ 144 /05

                                                                                    

                                                                                    

UCHWAŁA NR  XXI/ 144 /05         

RADY GMINY KODRĄB

z dnia  23 marca 2005r.

 

 

w sprawie zasad finansowania wydatków na pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 1568; z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) oraz uchwały Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 07.09.2004r. i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.10.2004r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005r. Rządowego Programu „posiłek dla potrzebujących” (Dz. U. Nr 236 , poz. 2363) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

 

 

 § 1. Postanowienia niniejszej uchwały obejmują osoby i rodziny wskazane w programie Rządowym „Posiłek dla potrzebujących”, pozwolą na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych i  osób niepełnosprawnych  w 2005r.

 

 

§ 2. Osoby i rodziny, o których mowa w § 1mają prawo do bezpłatnego korzystania z posiłków, zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności lub zakup posiłków  jeżeli ich dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  poz. 593 z późn. zm.).

 

 

 § 3. Osoby i rodziny, o których mowa w § 1,  których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ) mogą korzystać z posiłków, zasiłków celowych na zakup żywności lub zakup  posiłków pod warunkiem zwrotu części poniesionych wydatków według poniższych zasad:

  1) Dla rodziny, której dochód netto nie przekracza 160% kwoty cytowanego kryterium         dochodowego, zwrot wydatków następuje w wysokości 20% kosztów.

         2)  Dla rodziny, której dochód netto nie przekracza 170% kwoty kryterium dochodowego, zwrot wydatków następuje w wysokości 40% kosztów.

  3)  Dla rodziny, której dochód netto nie przekracza 180% kwoty kryterium dochodowego, zwrot wydatków następuje w wysokości 60% kosztów.

  4) Dla rodziny, której dochód netto przekracza 180% kwoty cytowanego kryterium, zwrot wydatków następuje w wysokości całkowitego kosztu.

 

 

 § 4. Upoważnia się Kierownika GOPS do stosowania w wyjątkowo szczególnych sytuacjach życiowych osób i ich rodzin innych zasad zwrotu wydatków na wskazane w paragrafie poprzedzającym  świadczenia lub odstąpienia od żądania ich zwrotu.

 

 

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

  § 6. Traci    moc uchwała  Nr  XIX/123/2000  Rady  Gminy   Kodrąb   z   dnia

29 .11.2000r. w sprawie ustalania zasad zwrotu świadczeń z pomocy społecznej na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zasiłku celowego w rodzinach , których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art.4 ustawy o pomocy społecznej oraz uchwała Nr XX/138/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie zasad finansowania wydatków na pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

 

 § 7. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

                                                   Przewodniczący

                                                   Rady Gminy Kodrąb

                                                   mgr inż. Marek Krężlewski

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXI/143 /05