artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXIV/164 /05

 


UCHWAŁA NR XXIV/164 /05

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 28 czerwca 2005r.


w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków


Na podstawie art. 7. ust1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz 747; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 96, poz.959; Nr 173, poz.1808) Rada Gminy Kodrąb na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfę obowiązującą na terenie Gminy Kodrąb za zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu jak niżej:

  1. opłata za ścieki bytowe wynosi 4,11 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT;


§ 2. Ustala się dopłatę Gminy Kodrąb dla ścieków pochodzących z gospodarstw domowych w wysokości:


  1. 1,21 zł netto do 1 m3 + obowiązujący podatek VAT;


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.


§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVI/106/04 z dnia 29 czerwca 2004r.


§ 5. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2005r.artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXIV/ 163 /05

           UCHWAŁA NR XXIV/ 163 /05

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 28 czerwca 2005 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135 Nr 273, poz.2703) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 35.562 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 35.562 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł 12.000 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. Budżet po zmianie wynosi :

dochody - zł 7.381.463

wydatki - zł 8.426.711§ 5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1do uchwały Nr XXIV/163/05 RadyGminy Kodrąb z dnia 28 czerwca 2005 r.


ZMIANY BUDŻETU GMINY KODRĄB na 2005 rok.


Dział

Rozdział

§

Klasyfikacja

DOCHODY BUDŻETOWE

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan

Plan

Przed zmianami

Zmiana

Po zmianach

Przed zmianami

Zmiana

Po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

O G Ó Ł E M:


7.345.901


+ 35.562

7.381.463

8.391.149 z.wł 7.691.369 z.zl. 699.780

+ 35.562

z.wł. 35.562

z.zl. -

8.426.711

z.wł. 7.726.931

z.zl. 699.780

630TURYSTYKA

-


-

-

-

+ 6.000

6.000


63095


Pozostała działalność


-

-

-

-

+ 6.000

6.0006050

Adaptacja budynku byłej szkoły w Lipowczycach na Centrum Turystyczno - Rekreacyjne

-

-

-

-

+ 6.000

6.000

700GOSPODARKA MIESZKANIOWA


275.000

+ 12.000

287.000

-

-

-


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami


275.000

+ 12.000

287.000

-

-

-0870

Wpływy ze sprzedaży

składników majątkowych

248.000

+ 12.000

260.000

-

-

-

754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


450


450

148.450

z.wł. 148.000

z.zl. 450

+ 6.000

z.wł. + 6.000

z.zl. -

154.450

z.wł. 154.000

z.zl. 450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

754

75403


Jednostki terenowe Policji


-

-

-

-

+ 6.000

6.0006170

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych


-

-

-

-

+ 6.000

6.000

852

POMOC SPOŁECZNA

733.909

z.wł. + 23.562

757.471

796.909

z.wł. 162.868

z.zl. 634.041

23.562

z.wł. + 23.562

z.zl. -

820.471

z.wł. 186.430

z.zl. 634.041


85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

71.874

z.wł.+ 23.562

95.436

90.874

z.wł. 30.880 z.zl. 59.994

+ 23.562

z.wł.+ 23.562

z.zl. -

114.436

z.wł. 54.442

z.zl. 59.994


2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy


11.880

z.wł.+ 23.562

35.442

-

-

-3110

Świadczenia społeczne-

-

-

z.wł. 30.880

z.zl. 59.994

z.wł.+ 23.562

z.zl. -

z.wł. + 54.442

z.zl. 59.994

 Załącznik Nr 2
 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIV/163/05

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 28 czerwca 2005 roku

WYKAZ

wieloletnich programów inwestycyjnych GMINY KODRĄB

ROK 2005

Lp.Nazwa zadaniaRok

Dział

Rozdział

Nakłady planowane na 2005

W tym


Rozpocz.ZakończŚrodki z budżetu gminy

Środki z budżetu państwa

Kredyt bankowy

Środki ludności

Pożyczka z WFOŚ i GW

Kredyt bankowy lub środki EFRR

środki SPO


1.

Budowa sieci wodociągowej w Józefowie dł. 3,3 km- II etap

2003

2005

010

01010

160.000

150.000

-

-

10.000

-

-


2.

Budowa sieci wodociągowej Żencin-Zalesie dł. 4,6 km

2004

2006

010

01010

25.000

25.000

-

-

-

-

-


3.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowej w Kodrębie dł. 0,2 km

2004

2005

010

01010

15.000

15.000

-

-

-

-

-


4.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słonecznej w Kodrębie dł. 0,7 km

2005

2005

010

01010

23.730

23.730

-

-

-

-

-


5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie dł. 4,1 km – II etap

2005

2005

010

01010

871.456

145.456

-

226.000

-

500.000

-


6.

Modernizacja drogi gminnej Gosławice - Widawka dł. 1,8 km

2004

2005

600

60016

541.847

145.100

-

-

-

-

396.747


7.

Modernizacja drogi gminnej Piaszczyce (gm. Gomunice) – Kuźnica dł. 0,8 km

2005

2006

600

60016

11.000

11.000

-

-

-

-

-


8.

Modernizacja ulic w Kodrębie:

- 22 Lipca - 750 m

- Kwiatowej - 210 m

2005

2006

600

60016

100.000

100.000

-

-

-

-

-


9.

Modernizacja dróg wewnętrznych w Rzejowicach dł. 1030m

2005

2006

600

60016

79.000

79.000

-

-

-

-

-


10.

Budowa strażnicy OSP w Kodrębie

1998

2007

754

75412

50.000

50.000

-

-

-

-

-


11.

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kodrąb

2005

2005

754

75412

16.000

16.000

-

-

-

-

-


12.

Termomodernizacja budynków ZSzG

w Kodrębie

2004

2008

801

80101

12.000

12.000

-

-

-

-

-


13.

Zakup pieca c.o. do kotłowni w ZSzG w Kodrębie

2005

2005

801

80101

40.000

40.000

-

-

-

-

-


14.

Budowa sieci wodociągowej Józefów-Młyńczysko dł. 0,6 km

2005

2005

010

01010

15.000

15.000

-

-

-

-

-


15.

Adaptacja budynku w Lipowczycach na Centrum Turystyczno-Rekreacyjne

2005

2006

630

63095

6.000

6.000

-

-

-

-

-


16.

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kobielach Wielkich

2005

2005

754

75403

6.000

6.000

-

-

-

-

-Razem 1-16

x

x

x

x

1.972.033

839.286

-

226.000

10.000

500.000

396.747


Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIV/163/05

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 28 czerwca 2005 roku

WYKAZ

wieloletnich programów inwestycyjnych GMINY KODRĄB

ROK 2006

Lp.Nazwa zadaniaRok

Dział

Rozdział

Nakłady planowane na 2006

W tym


Rozpocz.ZakończŚrodki z budżetu gminy

Środki z budżetu państwa

Kredyt bankowy

Środki ludności

Pożyczka z WFOŚ i GW

Kredyt bankowy lub środki EFRR

środki SPO


1.

Budowa sieci wodociągowej w Józefowie dł. 3,3 km- II etap

2003

2005

010

01010

-

-

-

-

-

-

-


2.

Budowa sieci wodociągowej Żencin-Zalesie dł. 4,6 km

2004

2006

010

01010

615.000

152.000

-

-

-

-

463.000


3.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowej w Kodrębie dł. 0,2 km

2004

2005

010

01010

-

-

-

-

-

-

-


4.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słonecznej w Kodrębie dł. 0,7 km

2005

2005

010

01010

-

-

-

-

-

-

-


5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie dł. 4,1 km – II etap

2005

2005

010

01010

-

-

-

-

-

-

-


6.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie dł. 2,0 km – III etap

2006

2007

010

01010

300.000

80.000

-

-

-

-

220.000


7.

Modernizacja drogi gminnej Gosławice - Widawka dł. 1,8 km

2004

2005

600

60016

-

-

-

-

-

-

-


8.

Modernizacja drogi gminnej Piaszczyce (gm. Gomunice) – Kuźnica dł. 0,8 km

2005

2006

600

60016

209.000

46.000

-

-

-

-

163.000


9.

Modernizacja ulic w Kodrębie:

- 22 Lipca - 750 m

- Kwiatowej - 210 m

2005

2006

600

60016

80.000

80.000

-

-

-

-

-


10.

Modernizacja dróg wewnętrznych w Rzejowicach dł. 1030m

2005

2006

600

60016

111.000

111.000

-

-

-

-

-


11.

Budowa strażnicy OSP w Kodrębie

1998

2007

754

75412

150.000

150.000

-

-

-

-

-


12.

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kodrąb

2005

2005

754

75412

-

-

-

-

-

-

-


13.

Termomodernizacja budynków ZSzG

w Kodrębie

2004

2008

801

80101

600.000

180.000

-

-

-

-

420.000


14.

Zakup pieca c.o. do kotłowni w ZSzG w Kodrębie

2005

2005

801

80101

-

-

-

-

-

-15.

Budowa sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko dł. 0,6 km

2005

2005

010

01010

-

-

-

-

-

-

-


16.

Adaptacja budynku w Lipowczycach na Centrum Turystyczno-Rekreacyjne

2005

2006

630

63095

444.000

84.000

-

-

-

-

360.000


17.

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kobielach Wielkich

2005

2005

754

75403

-

-

-

-

-

-

-Razem 1-17

x

x

x

x

2.509.000

883.000

-

-

-

-

1.626.000


do uchwały Nr XXIV/163/05

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 28 czerwca 2005 rokuPLAN PO ZMIANACH

WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KODRĄB

na 2005 rok


Lp

Nazwa zadania

Inwestycyjnego

Planowane wydatki na inwestycje w 2005 r.

Zwiększe

nia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

w tym:

Środki z budżetu gminy

Dotacja celowa z budżetu państwa

Kredyt bankowy

Pożyczk aWFOŚiGW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
110.11.
12.
13.
14.
15.

16.


Budowa sieci wodociągowej w Józefowie dł. 3,3 km –

II etap


Budowa sieci wodociągowej Żencin- Zalesie dł. 4,6 km


Budowa sieci wodociągowej w

ul. Nowej w Kodrębie

dł. 0,2 km


Budowa sieci wodociągowej w

ul. Słonecznej w Kodrębie dł. 0,7 km


Budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie

dł. 4,1 km – II etap


Modernizacja drogi gminnej Gosławice –Widawka dł. 1,8 km


Modernizacja drogi gminnej Piaszczyce (gm. Gomunice) – Kuźnica

dł. 0,8 km


Modernizacja ulic w Kodrębie: 22 Lipca –

750 m; Kwiatowa – 210 m


Modernizacja dróg wewnętrznych

w Rzejowicach: Kol. Rzejowice (od dr. pow.

nr 442 do dr. gminnej

nr 58916) – 380 m;

Rzejowice tzw. ul. Żabia

(na północ i południe od dr. krajowej) – 400 m;

Rzejowice (od dr. pow. do Borek w kier. lasu) –

250 m

2Budowa strażnicy OSP

w Kodrębie


Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kodrąb


Termomodernizacja budynków ZSzG

w Kodrębie


Zakup pieca c.o. do kotłowni w ZSzG

w Kodrębie


Budowa sieci wodociągowej

Józefów – Młyńczysko


Adaptacja budynku byłej szkoły w Lipowczycach na Centrum Turystyczno – Rekreacyjne


Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kobielach Wielkich
150.000

25.000
15.000

23.730

871.456
541.847
11.000

100.00079.000
350.000
16.000
12.000
40.000
15.000-


--

-
-

-

-
-
-

--
4-
-
-
-
-
6.000

6.000-

-
-

-

-
-
-

--
5-
-
-
-
-
-

-150.000

25.000
15.000

23.730

871.456
541.847
11.000

100.00079.000
650.000
16.000
12.000
40.000
15.000
6.000

6.000150.000

25.000
15.000

23.730

145.456
145.100
11.000

100.00079.000
750.000
16.000
12.000
40.000
15.000
6.000

6.000-

-
-
-


-
-
-

--
8-
-
-
-
-
-

--

-
-
-


226.000
396.747
-

--
9-
-
-
-
-
-

--

-
-
-


500.000
-
-

--
10-
-
-
-
-
-Razem:

1.950.033

12.000

-

1.962.033

839.286

-

622.747

500.000
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXIV/162 /05

 

           UCHWAŁA NR XXIV/162 /05

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 28 czerwca 2005r.w sprawie ograniczenia obszaru konsulatacji z mieszkańcami Gminy Kodrąb do sołectwa Konradów .
Na podstawie art.4b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :§ 1. Ogranicza się obszar konsultacji z mieszkańcami Gminy Kodrąb do obszaru jednostki pomocniczej – sołectwa Konradów w sprawie zmiany granic Gminyb Kodrąb polegającej na przyłączeniu do miejscowości Konradów

ul. Guławskiej w miejscowości Płoszów ( była miejscowość Guławy ).§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXIV/ 160/05

 


UCHWAŁA NR XXIV/ 160/05

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 28 czerwca 2005r.w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lipowczyce.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Lipowczyce stanowiący

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXIII/ 159/05

                                                                          

 

            UCHWAŁA  NR  XXIII/ 159/05

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  31 maja  2005r.

 

 

w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej

własność Gminy Kodrąb.

 

 

 

          Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 )  oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r.  Nr 261, poz. 2603)   Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

 

         § 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu niżej wymienione nieruchomości:

-         nieruchomość zabudowaną , położoną w obrębie  geodezyjnym Smotryszów, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr działki 304  o pow. 0,15 ha,

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.