artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXVI/175/05

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/175/05

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 15 września 2005r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/116/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kodrąb na lata 2004 - 2013Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz stosownie do wniosku z dnia 14.09.2005r. Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”, Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVIII//116/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 grudnia 2004r., w Rozdziale 4 „Realizacja zadań i projektów” w Pkt. 4.1, w Działaniu 3.5, ulega zmianie Poddziałanie 3.5.2 „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia” - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXVI/174/05

 


UCHWAŁA NR XXVI/174/05

RADA GMINY KODRĄB

z dnia 15 września 2005 rokuw sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w KodrębieNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003, Dz. U. Nr 80 p. 717, Nr 162, p. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148,. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 Nr 88 poz. 961, Nr 153 poz. 1271, Nr 96 poz. 874, Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890,NR 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2005 Nr 273 poz. 2703, Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565 ) Rada Gminy w Kodrębie uchwala, co następuje:§ 1. Postanawia poręczyć kredyt w kwocie 60.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie na bieżącą działalność.§ 2. Spłata kredytu przewidziana jest do końca 2005 roku.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXVI/ 173/05

 

                             UCHWAŁA NR XXVI/ 173/05

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 15 września 2005r.w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/159/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 maja 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603: Nr 281, poz.2782 ; z 2005r. Nr 150, poz.1251 ) oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31 , poz. 266 ; Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2783,Nr 281, poz. 2786) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :§ 1. Postanawia się uchylić uchwałę Nr XXIII/159/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 maja 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb .

§ 2. Budynek mieszkalny będący własnością Gminy Kodrąb, usytuowany na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 304 w obrębie geodezyjnym Smotryszów , włącza się do mieszkaniowego zasobu gminy . 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXVI/ 172 /05

 

UCHWAŁA NR XXVI/ 172 /05

                                              RADY GMINY KODRĄB

z dnia 15 września 2005r.w sprawie odpłatnego nabycia gruntów .Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :


§ 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Kodrąb od osób fizycznych niżej wymienione grunty , położone w obrębie Kodrąb , z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do osiedla „ Kodrab I „ :


  1. działkę oznaczoną w ewidencji Nr 1064 o pow. 0,0693 ha ;

  2. część działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 164/2 ;

  3. część działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 156.


§ 2. Upoważnić Wójta do przeprowadzenia negocjacji z właścicielami

w/w nieruchomości dotyczących ustalenia powierzchni nabywanych gruntów oraz warunków sprzedaży.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXVI/171 /05

 UCHWAŁA NR XXVI/171 /05

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 15 września 2005r.w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lipowczyce.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Lipowczyce stanowiący

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/160/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia

28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lipowczyce.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.