artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XVII/ 113 /04

 

 

UCHWAŁA NR XVII/  113 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 17 września 2004 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kodrąb.

 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

       

        § 1.  Postanawia się przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kodrąb dla terenu położonego w miejscowości Bugaj (obręb geodezyjny Łagiewniki), oznaczonego w ewidencji gruntów numerami działek: 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6 z przeznaczeniem pod stację paliw wraz z zabudową towarzyszącą (pawilonem handlowym, z częścią gastronomiczną, myjnią samochodową, warsztatem) oraz stację tankowania pojazdów samochodowych gazem P-B.

 

         § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.