artykuł nr 1

UCHWAŁA XIX/ 126/ 04

UCHWAŁA XIX/ 126/ 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

        

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj.  Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ,  Nr 162 , poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 123 )  oraz  art. 109, 110 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1 i 4, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tj. Dz. U.  z 2003 r.  Nr 15, poz.148, Nr  45, poz. 391,  Nr  65, poz. 594,  Nr 166 , poz. 1611 , Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,        Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy:

w Dz. 600  Rozdz.  60016  § 6291 –  finansowanie  programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej ( PO SAPARD )                                                                            

                                                                                              o  kwotę zł  130.763

 w Dz. 756  Rozdz. 75615  § 0320 – podatek rolny                      o   kwotę zł      6.237

                            Razem zwiększenie dochodów              o   kwotę zł  137.000

§ 2. Budżet gminy po zmianie wynosi:

                                                        dochody            7.035.062

                                                        wydatki             7.224.207

§ 3.  Zwiększa  się  spłatę  rat  kredytów i pożyczek podjętych w uchwale

budżetowej Nr XIV/94/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2004 roku w kwocie zł  260.000 do kwoty zł  397.000.

§ 4.  Niedobór budżetu w kwocie     586.145 zostanie pokryty:

1)     kredytem bankowym na pokrycie wydatków oświaty w kwocie    300.000;

2)     pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie   zł 100.000 na budowę kanalizacji  sanitarnej w Kodrębie na I etap ;

3)     kredytem bankowym w kwocie zł 137.000 na budowę drogi w miejscowości Gembartówka z PO SAPARD ;

4)    ze środków niewykorzystanych z lat ubiegłych w kwocie zł  49.145

§ 5 . Ustala   się   bilans   budżetu   gminy   na  31.12.2004r.   w   kwocie

zł 7.621.207 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

        

   § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     Załącznik Nr 1

                                                                                     do uchwały Nr XIX/126/04

                                                                                     Rady Gminy Kodrąb

                                                                                     z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

 

                                  

 

B I L A N S

budżetu gminy Kodrąb za 2004r.

 

 

 

PRZYCHODY  RAZEM                                                 7.621.207

 

1.      Dochody  budżetu gminy                                        7.035.062

2.      Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi                             100.000

3.      Kredyty   bankowe                                                     437.000

4.     Środki niewykorzystane z lat ubiegłych                       49.145

 

 

 

ROZCHODY  RAZEM                                                      7.621.207

 

1.      Wydatki budżetu gminy                                             7.224.207

2.      Spłata rat kredytów i pożyczek                                    397.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XVIII/ 122 /04

                            UCHWAŁA  NR  XVIII/ 122  /04

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 8 grudnia 2004r.

 

 

w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej

własność Gminy Kodrąb.

 

 

 

          Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 )  oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 ; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,poz. 1271,Nr 200, poz. 1682 , Nr 240, poz.2058 ; z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720,721,Nr 96, poz.874,Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, 1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz.39, Nr 19,poz. 177, Nr 91, poz.870,Nr 92,poz.880, Nr 141, poz. 1492)   Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

 

         § 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu niżej wymienione nieruchomości:

-         nieruchomość zabudowaną , położoną w obrębie  geodezyjnym  Wola Malowana , oznaczoną w ewidencji gruntów Nr działki 56/6  o pow. 0,2979 ha,

-         nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Wólka Pytowska, oznaczoną w ewidencji gruntów. Nr działki 315 o pow.0,15 ha.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XVIII/ 121 /04

                             UCHWAŁA  NR XVIII/ 121 /04

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 8 grudnia 2004r.

 

w  sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody Gminy Kodrąb , do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa .

 

 

 

             Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 15  ustawy  z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 34 a  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148,Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 ) Rada Gminy  Kodrąb uchwala , co następuje :

 

 

 

            § 1. Należności pieniężne stanowiące dochody gminy Kodrąb, realizowane przez Wójta Gminy Kodrąb, gminne jednostki organizacyjne oraz dochody z majątku gminy mogą być umarzane w całości lub części , w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje , jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek :

1)      dłużnik – osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił nieruchomości  nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego  użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ”Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ;

2)      dłużnik – osoba prawna  został wykreślony z właściwego rejestru  osób prawnych przy jednoczesnym  braku majątku z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)      sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn,  o których mowa w art.13  oraz  w art. 361   ustawy z   dnia  28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe  i naprawcze ( Dz.U. Nr 60, poz. 535 ; z 2003r. Nr 217,poz.2125; z 2004r. Nr 91, poz.870, poz.871, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz.1808, Nr 210, poz. 2135  )

4)      zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne ;

5)      dłużnik znajduje się w sytuacji zagrażającej jego egzystencji.

 

§ 2.1.  W przypadkach szczególnie uzasadnionych może być odroczony termin płatności należności pieniężnych lub może nastąpić rozłożenie ich płatności na raty.

2. Od należności, w których spłaceniu udzielono ulgi, o której mowa w ust.1 nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty udzielenia ulgi do upływu ustalonych terminów zapłaty. W przypadku  nie dotrzymania odroczonego terminu spłaty lub terminu którejkolwiek z ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna a odsetki pobiera się od pierwszego terminu płatności.

3. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności  uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności pieniężnej to, może to nastąpić pod warunkiem  zapłaty pozostałej do uregulowania kwoty w terminie. W razie niedotrzymania przez dłużnika tego terminu, umorzenie nie następuje.

 

 

§ 3. Umorzenie należności pieniężnej głównej w całości pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy  części należności głównej , umorzeniu w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają należności uboczne.

 

 

§ 4. Spłata należności głównej może spowodować umorzenie należności ubocznej.

 

 

§ 5. Przy stosowaniu ulgi w zakresie odraczania terminu płatności należności pieniężnej lub rozłożenia na raty należy uwzględnić możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.

 

 

§ 6.1. Należność pieniężna może być umorzona na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności pieniężnej na raty może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika.

2. Wnioski, o których mowa w ust.1 wymagają uzasadnienia.

 

 

§ 7.1. Umarzanie należności pieniężnych oraz udzielanie innych ulg w ich spłacaniu przewidzianych niniejszą uchwałą z zastrzeżeniem ust.2 , należy do kompetencji Wójta Gminy Kodrąb.

2. Umorzenie przez Wójta Gminy Kodrąb  należności pieniężnej przekraczającej kwotę odpowiadającą  10 – krotności minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa  w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Nr 200, poz.1679 ; z 2004r. Nr 240, poz.2407 ) wymaga zgody Rady Gminy Kodrąb. .

 

 

§ 8. Umarzanie należności pieniężnych oraz udzielanie innych ulg , o których mowa w niniejszej uchwale, następuje :

1)      w drodze decyzji – w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno- prawnym;

2)      na podstawie przepisów prawa cywilnego – w odniesieniu do należności o charakterze cywilno-prawnym.

      

 § 9. Wójt Gminy Kodrąb może w trybie art.47  ustawy o samorządzie gminnym udzielić kierownikom jednostek organizacyjnych pełnomocnictwa do umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności stanowiące dochody gminy realizowanych przez te jednostki.

    

 

  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

   

 

 § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                          Przewodniczący

                                                                          Rady Gminy Kodrąb

                                                                          mgr inż.Marek Krężlewski

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XVIII/ 114 /04

                                   UCHWAŁA  NR   XVIII/ 114  /04

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia   8 grudnia 2004r

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

 

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

         § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę   151.343  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę   151.343   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 3. Zmniejsza się wydatki  inwestycyjne o kwotę    255.385 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

 

          §  4. Budżet po zmianie wynosi :

 

                                                         dochody      -      6.866.915

                                                             wydatki      -      7.693.060

 

 

         § 5. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

               

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XIX /127 /04

UCHWAŁA NR XIX /127 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. NR 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203 )  oraz art.130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

            §  1.  Uchwała określa :

1)      wykaz wydatków, które nie wygasają w 2004r. z upływem roku budżetowego;

2)      plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;

3)      ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2004r. z upływem roku budżetowego

§  2.  Ustala się w załączniku Nr 1 do uchwały:

 1) wykaz planowanych wydatków budżetu Gminy Kodrąb, które w 2004r. nie wygasają z                                                 upływem roku budżetowego;

2)      ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

 

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 określony w   

Załącznik  Nr 1

do uchwały Nr XIX/127/04

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

 

 

 

 

WYKAZ

planowanych wydatków budżetu gminy Kodrąb,

które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

 

 

 

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Termin realizacji

 

1.

 

Dz. 851 –

Ochrona

Zdrowia

 

Adaptacja budynku byłej szkoły w Lipowczycach na Ośrodek Rehabilitacyjno – Rekreacyjny dla osób uzależnionych

 

 

47.391

 

31 grudnia 2006r.

 

 

załączniku Nr 2 do uchwały.

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  Nr 2

do uchwały Nr XIX/127/04

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

 

 

PLAN   FINANSOWY

wydatków budżetu gminy Kodrąb,

które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Plan

z tego

Wydatki

bieżące

Wydatki

inwestycyjne

 

1.

 

851

 

85154

 

6050

 

Adaptacja budynku byłej szkoły w Lipowczycach na Ośrodek Rehabilitacyjny dla osób uzależnionych

 

 

47.391

 

-

 

47.391