artykuł nr 1

Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania

artykuł nr 2

Podatek leśny na rok 2012

 

UCHWAŁA NR X/79/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 26 października 2011r.
 
w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
 
 
   Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682; Nr 216, poz.1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775;  z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się wzór formularza informacji o lasach stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 3 . Traci moc uchwała Nr XXVIII/180/05 Rady Gminy Kodrąb  z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.
 
§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 2156 KB
Załącznik nr 1125 KB
artykuł nr 3

Podatek leśny na 2006r

 

UCHWAŁA  NR  XXVIII/180 /05

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

         Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz. U. Nr  200,poz.1682; z 2002 r. Nr 216, poz.1826; z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484), art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 ,poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457) Rada Gminy Kodrąb  uchwala ,co następuje:

§ 1.  1. Ustala  się wzór formularza informacji o lasach stanowiący załącznik Nr 1 do  niniejszej uchwały.

                    2.  Ustala  się wzór formularza deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 2 do   niniejszej uchwały.

§ 2.   Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3 .  Traci  moc uchwała  Nr  XVIII/117/04  Rady Gminy   Kodrąb z dnia

8 grudnia 2004 r w sprawie wzoru formularzy informacji  i deklaracji na podatek  leśny.

§ 4.  Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

...................................................................

 

      

                           Załącznik Nr 1

                           do Uchwały Rady Gminy Kodrąb

                           Nr  XXVIII/ 180 /05  z dnia 5 grudnia 2005r.                                                                                                                                   

 

IL-1                                       INFORMACJA  W SPRAWIE  PODATKU  LEŚNEGO

 

2. Rok

..........................

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego

                               lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Kodrąb  właściwy  ze względu położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3 Wójt Gminy Kodrąb

  97-512 Kodrąb

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel  q 2. współwłaściciel   q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca) q  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)  

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz  identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

 

 

 

7.  Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

 

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )

 

 

9. Numer PESEL/REGON

 

B.2  ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok                 q 2. korekta złożonej uprzednio informacji

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

1

2

1. Lasy ochronne

 

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2)

 

 

 

 

4. Razem (w. 1–3)

 

              

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia w ha

z dokładnością do 1 m2 1)

Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat (podać rok nasadzenia)

-

-

-

-

-

                   ,

                   ,

                   ,

                   ,

                   ,              

 

Art. 7 ust. 1 pkt 2- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

 

Art. 7 ust. 1 pkt 3- użytki ekologiczne

 

Art. 7 ust. 2 pkt 1- szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe

 

Art. 7 ust. 2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych

 

Art. 7 ust. 2 pkt 3- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

 

Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej

                            

Art. 7 ust. 2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe

_________________________________________________________________________________________________________________________________

INNE  ZWOLNIENIA DO PODATKU KEŚNEGO

_

 

 

 

 

 

_____________

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

20. Imię

 

21. Nazwisko

 

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

24. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

26.Data i  podpis przyjmującego formularz

 


 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

................................................................

                                       Załącznik Nr 2

                                       do Uchwały Rady Gminy  Kodrąb

                                       Nr XXVIII/  180 /05 z dnia 5 grudnia 2005r.                                                                                                                                                   

DL-1                                       DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY

 

 

                                                          na

2. Rok

...........................

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr  200, poz. 1682, ze zm.).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

                               powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Kodrąb  właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Wójt Gminy Kodrąb

   97 – 512 Kodrąb

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

     * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna q  2. osoba prawna   q 3. jednostka organizacyjna q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę)

   q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q4. współposiadacz samoistny q5. użytkownik wieczysty

   q 5. współużytkownik wieczysty   q 6. posiadacz zależny (np. dzierżawca) q  7. współposiadasz zależny (np. dzierżawca) 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów   (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

 

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

 

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) **

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                           q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

Wyszczególnienie

 

Powierzchnia w hektarach fizycznych

 

Stawka podatku

(0,220 m3 drewna x cena drewna)

w zł, gr

Podatek w zł, gr

-  należy zaokrąglić do pełnych złotych***

(rubr. 2 x rubr.3)

1

2

3

4

1. Lasy ochronne

 

 

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

 

 

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

    w w. 1 i 2)

 

 

 

1.           Razem (w. 1–3)

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

 

 

 

Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia

w ha

z dokładnością do 1 m2 1)

 

Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

,

 

 

Art. 7 ust. 1 pkt 2- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

,

 

 

Art. 7 ust. 1 pkt 3- użytki ekologiczne

,

 

 

Art. 7 ust. 2 pkt 1- szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe

,

 

 

Art. 7 ust. 2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych

,

 

 

 

 

Art. 7 ust. 2 pkt 3- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

,

 

 

Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej

,

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 ust. 2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe

,

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

 

21. Imię

 

22. Nazwisko

 

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

 

25. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

 

26. Identyfikator przyjmującego formularz

 

27. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

*) Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.).

 

***Zgodnie z art.63§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa(tekst jednolity: Dz. U. z 2005r.Nr  8,poz.60 ze zm.),podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, o procentowanie nadpłat oraz  wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, złotych ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.