artykuł nr 1

Demontaż oraz usuwanie azbestu

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb zrealizowano  z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wyniosła 22.549,77zł  brutto. Wysokość dotacji ze środków  finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 18.790,00 zł.

W ramach realizacji ww. zadania odebrano płyty azbestowe zmagazynowane na 29 posesjach oraz zdemontowano płyty azbestowe z jednej posesji (pokrycie na budynku gospodarczym). Ogółem unieszkodliwiono 84,16 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

 

link do strony:

www.zainwestujwekologie.pl

obrazek
artykuł nr 2

Informacja

Jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych, ciągników itp.

Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina nie może organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa ani (tym bardziej) finansować ich z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

  System gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 1 lipca 2013 r. dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, a nie wszystkich rodzajów odpadów. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z rolnictwa to obowiązek ich wytwórcy. To wytwórca tych odpadów ma obowiązek przekazania ich podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie, skoro nie udało się ich zagospodarować w miejscu wytworzenia. Zatem, gmina nie ma obowiązku organizowania zbiórek opon z maszyn rolniczych. Jest ona zobowiązana do organizacji zbiórki
i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów komunalnych.

  W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze informujemy, że można je oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

  Ponadto opony rolnicze można przekazać do organizacji, które zajmują się zbieraniem
i utylizacją takich opon, do firm, które przerabiają je na granulat.

Niestety opony rolnicze ze względu na swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnienia (transport, utylizacja) odbierane są odpłatnie, a transport zapewniany jest przy dużych ilościach. Dlatego też najlepiej oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon, przy ich wymianie czy zakupie (za dodatkową opłatą).

artykuł nr 3

I N F O R M A C J A

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  DOSTARCZANIA ODPADÓW  DO  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH (PSZOK)


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Kodrąb, ul. 22 Lipca, przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Kodrąb raz w miesiącu, tj. ostatni piątek każdego miesiąca. Odpady należy dostarczać wyłącznie
w godzinach funkcjonowania PSZOK
 tj. kwiecień – październik
w godz. 1200 – 1800, listopad – marzec w godz. 1000 – 1600.

NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ  ODPADÓW W WYŻEJ WYMIENIONYM  MIEJSCU   POZA  GODZINAMI FUNKCJONOWANIA PSZOK

 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA ODPADÓW  POCHODZĄCYCH Z  PROWADZONEJ  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ  

W sprawie odbioru odpadów pochodzących z produkcji i działalności gospodarczej należy skontaktować się we  własnym zakresie z przedsiębiorcą odbierającym tego typu odpady. Gmina nie zajmuje się organizacją systemu odbierania odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego z odpadami pochodzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej

artykuł nr 4

I N F O R M A C J A

 

Zbiórka pojemników przeprowadzona przez firmę A.S.A. Eko Polska 

 

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż w dniach 26-28 sierpnia 2015 r. firma A.S.A.  Eko Polska przeprowadzi zbiórkę pojemników, będących ich własnością wg poniższego harmonogramu. W związku z powyższym proszę o udostępnienie pustych pojemników przed posesją od godziny 6:00 rano.
dnia  26 sierpnia 2015 r.
 
Miejscowości :  Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka,  Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew,  Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin
 
dnia 27 sierpnia 2015 r.
 
Miejscowości:  Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmeniński, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana, Zapolice
 
dnia 28 sierpnia 2015 r.
 
Miejscowości:  Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice,  Rzejowice
 
 

 

artykuł nr 5

I N F O R M A C J A

 

SKŁADANIE  NOWYCH  DEKLARACJI  O  WYSOKOŚCI  OPŁATY
ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYM
  Wójt Gminy Kodrąb informuje, iż od 1 lipca 2014 r. na terenie Gminy Kodrąb będą obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą  NR XL/294/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. :
 
-  8  zł miesięcznie od osoby  – odpady zbierane w sposób selektywny;
-  14  zł miesięcznie od osoby  – odpady zbierane w sposób zmieszany.
 
  W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy  Kodrąb zobowiązani
są do złożenia NOWEJ DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia  18 LIPCA 2014 r.
  Druki można pobrać w siedzibie urzędu, na stronie internetowej www.bip.kodrab.akcessnet.net w zakładce ,, Gospodarka komunalna, utrzymanie czystości i porządku w gminie”, oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.