artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XVI / 107/ 04

UCHWAŁA NR XVI / 107/ 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kodrąb do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20  grudnia  1996 r.  o  gospodarce  komunalnej  (  Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

1.     Określanie sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

2.     Ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XVI / 106 / 04

UCHWAŁA NR XVI / 106 / 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, NR 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 96, poz. 959 ) Rada Gminy Kodrąb na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Zatwierdza się taryfę obowiązującą na terenie Gminy Kodrąb za zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu jak niżej:

1.     Opłata za ścieki bytowe wynosi:

4,11 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT.

2.     Ustala się dopłatę Urzędu Gminy w Kodrębie do ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, szkół i przychodni zdrowia w wysokości:

1,21 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT.

3.     Po uwzględnieniu dopłaty Urzędu Gminy w Kodrębie do ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, szkół i przychodni zdrowia opłata za ścieki bytowe dla w/w wynosi:

2,90 zł netto za 1m3  +obowiązujący podatek VAT.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004r.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XVI / 105/ 04

UCHWAŁA NR XVI / 105/ 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 u stawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art.50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 717, Nr 93, poz. 890 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1.1. Postanawia zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy do kwoty 300.000 zł na wydatki oświaty z terminem spłaty do 31 grudnia 2005r.

                2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do dokonania odpowiednich czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

 

         § 2.1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł: subwencja ogólna, podatek dochodowy od osób fizycznych.

               2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XVI / 104 / 04

UCHWAŁA NR XVI / 104 / 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie części wydatków inwestycyjnych związanych z PO SAPARD

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. C, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, NR 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 717, Nr 93, poz. 890 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1.1. Postanawia zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 137.000 zł na pokrycie części wydatków inwestycyjnych na budowę drogi w miejscowości Gembartówka, związanych z PO SAPARD.

                 2. Upoważnić Wójta gminy do dokonania odpowiednich czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

 

         § 2.1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł: subwencja ogólna, podatek dochodowy od osób fizycznych.

               2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżecie gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XVI / 103 / 04

UCHWAŁA NR XVI / 103 / 04

RADY GMINY KODRĄB

Z dnia 29 czerwca 2004r.

 

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

         Na podstawie ust. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 717 Nr 93 poz. 890 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 363.164 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 363.164 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 3. Budżet po zmianie wynosi:

dochody    -    6.645.147

wydatki     -    7.471.292

 

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.