artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XII / 80 / 03

UCHWAŁA NR XII / 80 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

         Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 1990r. Nr 43, poz. 253, Nr 90, poz. 541; z 1991r.Nr 34, poz. 151; z 1992r. Nr 6, poz. 20; z 1993r. Nr 40, poz. 180; z 1994r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285; z 1996r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 9, poz.43 ) Rada Gminy Kodrąb, po rozważeniu wniosku Wójta uchwala, co następuje:

 

         § 1. Powołuje się doraźną Komisję Inwentaryzacyjną Rady Gminy Kodrąb w celu dokonania spisu mienia państwowego podlegającego komunalizacji.

 

         § 2.1. W skład Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Kodrąb powołuje się następujące osoby z grona rady:

Pana Krzysztofa Lisickiego

Panią Małgorzatą Łukasińską

Pana Pawła Matrasa

               2. Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Pana Krzysztofa Lisickiego, na Wiceprzewodniczącego komisji wybiera się Panią Małgorzatę Łukasińską.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XII / 79 / 03

UCHWAŁA NR XII / 79 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003r. nie wygasają                         z upływem roku budżetowego.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr  80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Uchwała określa:

1.     wykaz wydatków, które nie wygasają w 2003r. z upływem roku budżetowego;

2.     plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;

3.     ostateczny termin dokonania wydatków w 2003r. z upływem roku budżetowego.

 

     § 2.1. Uchwala się w załączniku Nr 1 do uchwały:

1.     wykaz planowanych wydatków budżetu Gminy Kodrąb, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2.     ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

2.Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 określony w załączniku Nr 2 do uchwały.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XII/79/03

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

 

WYKAZ

planowanych wydatków budżetu gminy Kodrąb,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

 

 

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Termin realizacji

 

1.

 

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia

 

Adaptacja budynku byłej szkoły w Lipowczycach na Ośrodek Rehabilitacyjno – Rekreacyjny dla osób uzależnionych

 

 

12.735

 

31 grudnia 2004r.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XII/79/03

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

 

PLAN FINANSOWY

wydatków budżetu gminy Kodrąb,

które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

 

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne

1.

851

85154

4270

Adaptacja budynku byłej szkoły w Lipowczycach na Ośrodek Rehabilitacyjny dla osób uzależnionych

12.735

12.735

-

 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XII / 78 / 03

UCHWAŁA NR XII / 78 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 50.474 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 50.474 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 3. Zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę zł 142.130 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

         § 4. Budżet po zmianie wynosi:

                                                        dochody   -   zł 6.483.009

                                                        wydatki    -   zł 6.666.790

 

         § 5. Zmniejsza się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej o kwotę zł 50.000 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan finansowy zakładu budżetowego po zmianach wynosi:

                                                        dochody   -  zł 1.506.078

                                                        wydatki    -  zł 1.506.078

 

         § 6. Zwiększa się plan przychodów wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę zł 5.600 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wynosi:

                                                        dochody   -     12.567

wydatki    -    12.567

         § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XII / 77 / 03

UCHWAŁA NR XII / 77 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zmiany uchwały Nr V/30/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. NR 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U.  z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. W uchwale Nr V/26/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. zmienia się § 1 nadając mu brzmienie:

„Postanawia się zaciągnąć w roku 2003 pożyczkę długoterminową w wysokości 150.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach  gminy za rok 2003 a w roku 2004 zaciągnąć długoterminową pożyczkę w kwocie 100.000 zł z tegoż samego Funduszu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie”.

 

         § 2. W uchwale Nr V/30/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. zmienia się § 4 nadając mu brzmienie:

„Wydatki nie mające pokrycia w dochodach w kwocie 448.781 zł zostaną sfinansowane w 2003 roku:

1.     kredytem bankowym na pokrycie wydatków oświaty w kwocie 200.000zł;

2.     pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie;

3.     ze środków nie wykorzystanych z lat ubiegłych w kwocie 98.781 zł.

 

§ 3. Zmienia się wydatki budżetowe: w Dz. 010, Rozdział 101010 § 6050 o kwotę 100.000 zł.

         § 4. Budżet po zmianach wynosi:

                                                        dochody   -   6.432.535 zł

                                                        wydatki    -   6.616.316 zł

 

         § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR X / 70 / 03

UCHWAŁA NR X / 70 / 03

RADY GMINY KODRĄB

 z dnia 14 listopada 2003r.

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/64/63 Rady Gminy Kodrąb z dnia          29 września 2003r. w sprawie ustalenia opłaty za podłączenie przyłącza do komunalnych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej.

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( tj. Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Uchyla uchwałę Nr IX/64/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2003r. w sprawie ustalenia opłaty za podłączenie przyłącza do komunalnych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.