artykuł nr 1

UCHWAŁA NR IX / 68 / 03

UCHWAŁA NR IX / 68 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie wyrażania opinii dotyczącej działalności instytucji obsługujących rolników w aspekcie wejścia do Unii Europejskiej.

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Ne 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Wyraża negatywną opinię dotyczącą działalności instytucji obsługujących rolników w aspekcie wejścia do Unii Europejskiej.

         § 2. Zobowiązuje Wójta Gminy Kodrąb do podjęcia działań w kierunku aktywizacji tych instytucji.

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR IX / 67 / 03

UCHWAŁA NR IX / 67 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

 

w sprawie wyboru do Sądu Rejonowego w Radomsku i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 8, poz. 717 ) i art. 160 § 1 ustawy z dnia 21.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U.  Nr 98, poz. 1070; z 2002r. Nr 240, poz. 2052 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

        

         § 1. Wybiera w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Rejonowego w Radomsku z terenu Gminy Kodrąb na lata 2004 – 2007:

Pani Florkiewicz Wioletta  - do orzekania w sprawach karnych .

 

         § 2. Wybiera w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z terenu gminy Kodrąb na lata 2004 – 2007:

Pan Kobylarz Stefan – do orzekania w sprawach karnych.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR IX / 66 / 03

UCHWAŁA NR IX / 66 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

 

w sprawie odpłatnego nabycia gruntów.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Nabyć odpłatnie za kwotę 900,00 zł od Pana Tadeusza Dzwonkowskiego zam. Wola Malowana działkę gruntu położoną we wsi Wola Malowana, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 121/2 o pow. 0,0171 ha, z przeznaczeniem na rów odwadniający teren.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR IX / 65 / 03

UCHWAŁA NR IX / 65 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/186/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12.11.2001r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) w związku z art. 18, art. 19 pkt 1 ppkt d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 110, poz.1039 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/186/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12.11.2001r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej wprowadza się następujące zmiany:

w § 2. skreśla się pkt 1 i pkt 2, pkt 3 oznacza się jako nr 1.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb

         § 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

         § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR IX / 64 / 03

UCHWAŁA NR IX / 64 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

 

 

w sprawie ustalenia opłaty za podłączenie do komunalnych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej.

 

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 oraz art.40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r.              Nr 142,  poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.  o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

          § 1.1. Osoby fizyczne i prawne nie posiadające osobowości prawnej, za podłączenie na własny koszt przyłącza kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej, stanowiącej własność komunalną, ponoszą opłatę na rzecz Gminy Kodrąb, jako zwrot części kosztów poniesionych przez Gminę za wykonanie zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnej.

               2. Wymieniona w ust. 1 opłata za przyłączenie kanalizacyjne wynosi 800,00 zł, słownie: osiemset złotych.

 

§ 2.1. Warunkiem podłączenia na własny koszt do sieci kanalizacji sanitarnej jest uiszczenie ustalonej w § 1 niniejszej uchwały opłaty.

                2. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 89800009-128720-36000-10 (001) w B.S. Kodrąb.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.