artykuł nr 16

UCHWAŁA NR VI /40 / 03

UCHWAŁA NR VI /40 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Kodrąb.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminy (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz uwzględniając wniosek Wójta Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Powołać Panią Wiolettę Marcinkowską na stanowisko Sekretarza Gminy Kodrąb z dniem 1 maja 2003 roku.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.