artykuł nr 6

UCHWAŁA NR VI 52 / 03

UCHWAŁA NR VI 52 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/36/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/02 Rady Gminy.

 

 

         Na podstawie ust 25 ust. 4 i 8 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 )m Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Uchyla się uchwałę Nr V/36/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/02 Rady Gminy Kodrąb w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kodrąb.

 

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR VI / 51 / 03

UCHWAŁA NR VI / 51 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U. Nr 36, poz. 180; z 1995r. Nr 83, poz. 417; z 1998r. Nr 117, poz. 757; z 1999r. Nr 52, poz. 532; z 2001r. Nr 43, poz. 476, Nr 110, poz. 1189 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

        

         § 1. Powołać Panią Wiolettę Marcinkowską na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dniem 1 maja 2003 roku.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR VI / 50 /03

UCHWAŁA NR VI / 50 /03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

 

w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, NR 214, poz. 1806 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. – prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. Nr 36, poz. 180,; z 1988r. Nr 19, poz.132; z 1989r. Nr 29, poz. 154; z 1990r. Nr 52, poz. 532; z 2001r. Nr 43, poz. 476, Nr 110. poz. 1189 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Odwołać Panią Eugenię Stanikowską z Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w związku z przejściem na emeryturę.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR VI / 49 / 03

UCHWAŁA NR VI / 49 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kodrąb.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129. poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 1, poz. 15 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu:

1.     nieruchomość położoną we wsi Wola Malowana, oznaczona w ewidencji gruntów Nr działki 166/1 o pow. 1,05 ha;

2.     nieruchomość gruntową położoną we wsi Dmenin, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr działki 45/1 o pow. 0,4654 ha;

3.     nieruchomość gruntową położoną we wsi Gosławice, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr działki 472/2 o pow. 0,06 ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR VI / 48 / 03

UCHWAŁA NR VI / 48 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Nabyć nieodpłatnie na własność Gminy Kodrąb od Państwa Zdzisławy i Andrzeja małż. Smolarków, zam. Zapolice działkę grunt położoną we wsi Zapolice, oznaczoną w ewidencji nr działki 773.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.