artykuł nr 1

UCHWAŁA NR V / 38 /03

UCHWAŁA NR V / 38 /03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 21 marca 2003r.

 

w sprawie odwołania sekretarza Gminy Kodrąb.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Odwołać panią Eugenię Stanikowską  z  funkcji  Sekretarza  Gminy  z dniem 31 marca 2003 roku.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.