artykuł nr 1

Statut Gminy Kodrąb

artykuł nr 2

Statut Gminy Kodrąb

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr XI/89/11

UCHWAŁA Nr XI/89/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 listopada 2011 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kodrąb zmienionej uchwałą Nr X/57/07 Rady Gminy Kodrąb z  dnia 30 października 2007 r.
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281)  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
  § 1. W uchwale Nr VIII/57/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2003r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kodrąb zmienionej uchwałą Nr X/57/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 października 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 18 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   „ pkt 3) sprawuje nadzór i porządek podczas sesji”;
 
 2) w § 28 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
  „4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych  lub w inny skuteczny sposób za potwierdzeniem odbioru, wraz z projektami uchwał.
  5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdaniu z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją”;
 
3) w § 28 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
  „8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po dniu doręczenia powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji”;
 
 4)  w § 55 ust.2 otrzymuje brzmienie:
 
  „2.Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zakończenia sesji”;
 
 5) w § 57 wpisuje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
  „4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata”;
 
 6)  w § 126 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Rada na wniosek Wójta powołuje i odwołuje Skarbnika Gminy”.
 
 
  § 2. Uchyla sięUchwałę Nr X/77/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia26 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kodrąb zmienionej uchwałą Nr X/57/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 października 2007 r.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR VIII/57/03 w sprawie uchwalenia...