artykuł nr 1

Uchwaly 2003

UCHWAŁA NR V / 38 /03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 21 marca 2003r.

 

w sprawie odwołania sekretarza Gminy Kodrąb.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Odwołać panią Eugenię Stanikowską  z  funkcji  Sekretarza  Gminy  z dniem 31 marca 2003 roku.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR VI / 42 /03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w rolnictwie.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2003r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy Kodrąb, po rozważeniu tutejszej sytuacji w rolnictwie przedstawionej przez przedstawiciela Izby Rolniczej na posiedzeniu odbytym w dniu 21 marca 2003r. uchwala, co następuje:

 

         § 1. Poprzeć postulaty rolników, między innymi w kwestiach:

1.     zagwarantowania opłacalności, stabilności produkcji rolnej;

2.     ograniczenia importu żywności;

3.     rzetelnych informacji na temat warunków przystąpienia do Unii Europejskiej.

 

§ 2. Zwrócić się do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej i administracji rządowej o podjęcie szybkich działań w celu poprawy sytuacji socjalnej środowiska wiejskiego.

 

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR VI /40 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Kodrąb.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminy (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz uwzględniając wniosek Wójta Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Powołać Panią Wiolettę Marcinkowską na stanowisko Sekretarza Gminy Kodrąb z dniem 1 maja 2003 roku.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR VI / 43 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 24 ust. 1 i3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002r. Nr 113, poz. 984 ) Rada Gminy Kodrąb na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

          § 1. Zatwierdza się taryfy obowiązujące na terenie Gminy Kodrąb za zbiorcze zaopatrzenie w wodę w brzmieniu jak niżej:

1.     woda na cele socjalno – bytowe gospodarstw domowych posiadających wodomierze – za 1 m3 1,20 zł + obowiązujący podatek VAT;

2.     woda na cele socjalno – bytowe gospodarstw domowych nie posiadających wodomierzy – za 1 m3 1,40    obowiązujący podatek VAT;

3.     woda dla podmiotów gospodarczych – za 1 m3 1,60 zł + obowiązujący podatek VAT;

4.     woda hurtowa – za 1 m3 1,60 zł + obowiązujący podatek VAT.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXII/223/2002 Rady Gminy Kodrąb z 29 kwietnia 2002r.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2003r.

 

UCHWAŁA NR VI / 44 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/99 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27.10.1999r. w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy Kodrąb oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.

 

         Na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) w związku z art. 119 – 133 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. W uchwale Nr X/71/99 Rady Gminy Kodrąb w sprawie procedur i uchwalania budżetu gminy Kodrąb oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych użyte w różnych przypadkach w § 1 ust. 2, w § 3, ust. 1, 2, 3, w § 6 ust. 3, § 7 ust. 7, w § 9, w § 10 wyrazy „Zarząd Gminy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Wójt Gminy”.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR VI / 46 /03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2002 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/99 z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie określenia opłat za znakowanie zwierząt i wysyłanie świadectw miejsca ich pochodzenia.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) w związku z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 752; z 2001r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350, Nr 129, poz. 1438; z 2002r. Nr 112, poz. 976 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. W § 3 ust. 2 uchwały Nr XXX/194/2002 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 lutego 2002r. wyrazy „Dziębor Tomasz” zastępuje się wyrazami „Dziębor Anna”, wyrazy „Wosik Andrzej” zastępuje się wyrazami „Koziarska Teresa”, wyrazy „Król Józef” zastępuje się wyrazami „Twamś Tadeusz”, wyrazy „Segiet Zofia” zastępuje się wyrazami „Pikiel Krzysztof”, wyrazy „Tłok Zbigniew” zastępuje się wyrazami „Jasnos Zbigniew”.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

UCHWAŁA NR VI / 47 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/107/2000 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 czerwca 2000r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania lub najmu oraz obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 1, poz.15 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. W  uchwale  Nr  XVII / 107 / 2000  Rady  Gminy   Kodrąb  z  dnia  26 czerwca 2000r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania lub najmu oraz obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy użyte w różnych przypadkach w § 1, w § 2, w § 3, w § 4, w § 5 wyrazy „Zarząd Gminy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Wójt Gminy”.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR VI / 48 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Nabyć nieodpłatnie na własność Gminy Kodrąb od Państwa Zdzisławy i Andrzeja małż. Smolarków, zam. Zapolice działkę grunt położoną we wsi Zapolice, oznaczoną w ewidencji nr działki 773.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR VI / 49 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kodrąb.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129. poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 1, poz. 15 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu:

1.     nieruchomość położoną we wsi Wola Malowana, oznaczona w ewidencji gruntów Nr działki 166/1 o pow. 1,05 ha;

2.     nieruchomość gruntową położoną we wsi Dmenin, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr działki 45/1 o pow. 0,4654 ha;

3.     nieruchomość gruntową położoną we wsi Gosławice, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr działki 472/2 o pow. 0,06 ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR VI / 50 /03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

 

w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, NR 214, poz. 1806 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. – prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. Nr 36, poz. 180,; z 1988r. Nr 19, poz.132; z 1989r. Nr 29, poz. 154; z 1990r. Nr 52, poz. 532; z 2001r. Nr 43, poz. 476, Nr 110. poz. 1189 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Odwołać Panią Eugenię Stanikowską z Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w związku z przejściem na emeryturę.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR VI / 51 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U. Nr 36, poz. 180; z 1995r. Nr 83, poz. 417; z 1998r. Nr 117, poz. 757; z 1999r. Nr 52, poz. 532; z 2001r. Nr 43, poz. 476, Nr 110, poz. 1189 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

        

         § 1. Powołać Panią Wiolettę Marcinkowską na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dniem 1 maja 2003 roku.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR VI 52 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/36/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/02 Rady Gminy.

 

 

         Na podstawie ust 25 ust. 4 i 8 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 )m Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Uchyla się uchwałę Nr V/36/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/02 Rady Gminy Kodrąb w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kodrąb.

 

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR VI / 53 /03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

 

w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 

 

         Na podstawie § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800; z 2003r. Nr 33, poz. 280 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Ustala się, że dla przewodniczącego Rady Gminy polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Wiceprzewodniczący Pani Teresa Starostecka.

 

         § 2. W przypadku polecenia przejazdu – podróży służbowej samochodem nie będącym własnością Gminy, ustala się maksymalną stawkę za 1 km przebiegu określoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością  pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ).

 

         § 3. Stawka za 1 km przebiegu określona w § 3 ulega zmianom zgodnie z § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia.

 

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR VII / 54 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 15 maja 2003r.

 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z Dz. 758, Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 o kwotę zł 15.000. Plan po zmianach wynosi zł 2.093.

 

         § 2. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 900, Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 3030 o kwotę zł 15.000. Plan po zmianach wynosi zł 15.000.

 

         § 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

                                      dochody – zł 6.195.478

                                      wydatki – zł 6.688.259

 

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR VIII / 55 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 27 czerwca 2003r.

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/27/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie części wydatków inwestycyjnych związanych z PO SAPARD i w sprawie uchylenia uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie części wydatków inwestycyjnych z PO SAPARD oraz zmiany uchwały Nr V/30/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2003 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Wobec rezygnacji w 2003 roku z zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie części wydatków inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowej w Józefowie związanych z PO SAPARD określonej w uchwale Nr V/27/03 postanawia się uchylić tę uchwałę w całości.

 

         § 2. Wobec rezygnacji w 2003 roku z zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie części wydatków inwestycyjnych na budowę drogi w miejscowości Gembartówka związanych z PO SAPARD określonej w uchwale Nr V/28/03 postanawia się uchylić tę uchwałę w całości.

 

         § 3. W uchwale Nr V/30/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. zmienia się  § 4 nadając mu brzmienie: „Wydatki nie mają pokrycia w dochodach w kwocie zł 548.781,- zostaną sfinansowane w 2003 roku:

1.     kredytem bankowym na pokrycie wydatków oświaty w kwocie zł 200.000,- ;

2.     pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie zł 250.000,- na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie;

3.     ze środków wykorzystanych z lat ubiegłych w kwocie zł 98.781,-.

 

 

 

 

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

1.  w Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę  zł 179.000,- - plan po zmianie zł 759.400,-;

2.  w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę  zł 130.000,- plan po zmianie  zł 130.000.

 

   § 5. Zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę zł 309.000,- - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

            § 6. Budżet po zmianach wynosi:

1.     dochody   -     6.195.478,- ;

2.     wydatki   -      6.379.259,- .

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

 

                          PROJEKT  PLANU

NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

GMINY KODRĄB NA 2004 ROK

I LATA NASTĘPNE

                          Załącznik Nr 3

                          do uchwały Nr

                          Rady Gminy Kodrąb

                          Z dnia

 

Lp.

Wyszczególnienie

Rok  rozp.

Planowany termin  zakończenia

Wartość  kosztorysowa

zadania   

Wielkość nakładów zrealizowanych

Nakłady

planowane na 2004 r.

Środki z budżetu gminy

Dotacje z własn. Funduszu celowego

Środ z budż

Państwa

kredyt

bank. lub SAPARD

Pożycz. 

z WFOŚ

i GW

środki

ludności

2005

2006

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Budowa sieci wodociągowej w Józefowie dł. 3,3 km – II etap

 

2003

   12.2004

 

 

160.000

 

 

-

 

 

160.000

 

 

150.000

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

10.000

 

 

-

 

 

-

 

 

-

2.

Budowa kanalizacji sanit.w Kodrębie

dł. 7,8 km

2,6 km – II etap

 

 

     2002

  12.2006

 

 

     2.096.274

 

 

        396.274

 

 

  750.000

 

 

250.000

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

500.000

 

 

 

-

 

 

350.000

 

 

450.000

 

 

 150.000

 

3.

Budowa Strażnicy

OSP w Kodrębie

   

1998

2.2006

 

        580.000

 

 

170.877

 

    40.000

 

 

  40.000

 

 

        -

 

 

      -

 

 

      -

 

 -

 

      -

 

 

 189.123

 

 

 180.000

 

-

 

4.

Modernizacja drogi gminnej w Gembartówce

Dł. 925 m

 

2004

   09.2004

 

199.000

 

-

 

199.000

 

62.000

 

-

 

-

 

137.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

5.

Zakup sprzętu komputerowego dla UG Kodrąb

 

2004

06.2004

 

         25.000

 

-

 

    25.000

 

25.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

6.

Budowa sieci wodociągowej Żencin-Zalesie

(dokumentacja techniczna)

 

 

 

2004

     2006

 

 

420.000

 

 

-

 

 

25.000

 

 

25.000

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

195.000

 

 

200.000

 

 

-

7.

Budowa oczyszczalni ścieków (spłata zobowiązań)

 

1998

     2004

 

 

1.610.962

 

 

1.605.735

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Razem  1 -  7

X

X

2.172.886

1.204.000

557.000

-

-

137.000

500.000

10.000

734.123

830.000

150.000

 

UCHWAŁA NR VIII / 56 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 27 czerwca 2003r.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  zł 112.224,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

               2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zł 212.224,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2.1. Zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę zł 100.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie o przepustowości na odc. 7,8 km ( I etap na odcinku 2,6 km ) ze środków pochodzących z umorzenia 50% pożyczki Nr 268/OW/P/2000 udzielonej przez WFOŚiGW na zadania: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Kodrębie o przepustowości 200 m3/d” i postanawia się kwotę zł 100.000,- pochodzącą z wymienionego wyżej umorzenia części pożyczki dokonanego w dniu 28.05.2003r. przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Łodzi przeznaczyć w  całości na zadania wyżej wskazane – zgodnie z pismem z dnia 29.05.2003r. WF 3734/OW/335/03 WFOŚiGW w Łodzi stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

              2. Skreśla się z nakładów inwestycyjnych kwotę zł 25.000,- przeznaczoną na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie dł. 550 mb” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

         § 3. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę zł 100.000,- pochodzącą z umorzenia pożyczki przypadającej do spłaty w 2003 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

         § 4. Budżet po zmianie wynosi:

1.     dochody – zł 6.307.702

2.     wydatki – zł 6.591.483

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR VIII / 59 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 27 czerwca 2003r.

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.

 

          Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 )  oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147,poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003r. Nr 80, poz. 719 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Załącznik do

uchwały Nr VIII/59/03

Rady Gminy Kodrąb

 z dnia 27 czerwca 2003r.

 

 

 

 

 

 

G M I N N Y   P R O G R A M

 

 

P R O F I L A K T Y K I    I    R O Z W I Ą Z Y W A N I A

 

P R O B L E M Ó W   A L K O H O L O W Y C H

 

O R A Z   N A R K O M A N I I   W   G M I N I E    K O D R Ą B

 

W   2 0 0 3   R O K U

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Uzależnienie od alkoholu jest chorobą podstępną, która rozpoczyna i rozwija się bez wiedzy chorego. Uszkadza funkcjonowanie człowieka w sferze psychologicznej, społecznej i duchowej.

 

2.     W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kodrąb w 2003 roku planuje się zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982r. oraz z późniejszymi zmianami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzić działalność profilaktyczną wśród młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem pięciu podstawowych zadań wynikających z ustawy oraz problemów uzależnień występujących na terenie gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 


Podstawowe zadania

Sposób realizacji przyjętych zadań

Planowane koszty w zł

Odpowiedzialny

Uwagi

1

2

3

4

5

 

1.zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

 

-         prowadzenie punktu informacyjnego w gminie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

-         zawieranie porozumień w zakresie działań terapeutycznych w placówkach odwykowych na terenie powiatu oraz ich dofinansowanie,

-         dofinansowanie zajęć w placówkach odwykowych dla osób uzależnionych,

-         wspieranie finansowe osób korzystających z terapii w odpowiednich placówkach,

-         sfinansowanie niezbędnych szkoleń, spotkań specjalistycznych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi,

-         edukacja wśród dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – odczyt,

-         zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych

 

 

 

100

 

1.500

 

 

1.000

 

300

 

600

 

 

700

 

400

 

Pełnomocnik

Czł. Komisji

Wójt Gminy

Komisja

 

Komisja

 

Komisja

 

Komisja

 

 

Dyr. Szkół

Pedagog szkol.

Pełnomocnik

 

 

2. Udzielanie         rodzinom,             w  których występuje problemy                  alkoholowe       pomocy                                         psychospołecznej  i prawnej

 

-         organizowanie spotkań z psychologiem, prawnikiem, lekarzem poświęconych przemocy w rodzinie,

-         szkolenia członków Komisji w Centrum Szkolenia,

-         organizowanie szkoleń w zakresie wprowadzania nowych procedur interwencji wobec przemocy domowej,

-          organizowanie spotkań z Policją w zakresie podejmowanych działań dotyczących uzależnień (Niebieska Karta),

-         współpraca z pedagogiem szkolnym, organizacjami samorządowymi i młodzieżowymi w myśl hasła „Nie bądź obojętnym świadkiem”,

-         współpraca z GOPS i Policją.

-         dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych w powiecie prowadzących działalność na rzecz naszej gminy w zakresie przemocy i uzależnień.

-         współpraca z Przychodniami Przeciwalkoholowymi w Radomsku,

-         zakup materiałów informacyjnych ( broszur, ulotek, itp.)

 

 

 

900

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

         

900

 

 

Dyr. Szkół

Pedagog szkol.

Przew. Komisji

Pełnomocnik

 

 

Wójt, Komisja

 

 

Komisja

 

 

 

Komisja

 

 

Komisja

 

 

 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dorosłych i dzieci.

 

 

- pomoc finansowa w realizacji na terenie szkół, świetlic                               programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także dla ich rodziców np. „Spójrz inaczej”, „Wybierz sport a nie    alkohol”, „Jak żyć z ludźmi” itp.

-         dofinansowanie prowadzonych zajęć edukacyjnych na obozach, wycieczkach, itp.

-         pomoc finansowa dla dzieci z rodzin patologicznych w organizowaniu wypoczynku,

-         zbieranie informacji do „Banku danych” w zakresie uzależnień (ankiety, wywiady, gazetki, konkursy),

-         promocja Gminnego Programu wśród społeczności lokalnej,

-         wspieranie finansowe organizowanych imprez sportowych – szkolnych i młodzieżowych pod hasłem „Wybierz sport a nie alkohol” ,

-         uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów na „picie alkoholu”,

 

-         współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,

-         rozwijanie działalności edukacyjnej – odczyty, filmy itp.

 

 

-         opracowanie i bieżąca aktualizacja obszarów patogennych w gminie.   

 

 

 

600

 

 

 

10.000

 

15.000

 

 

 

 

 

2.500

 

 

 

 

 

300

 

 

500

 

Wójt

Komisja

 

 

 

 

 

 

Komisja

 

Komisja

 

 

 

 

Pedagog szkol.

Kier. świetlic

Komisja

 

 

 

Dyr. szkół

Kier. świetlic

Pedagog

 

 

 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

-         dofinansowanie podejmowanych przez instytucje oraz     stowarzyszenia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacja osób uzależnionych i współ-uzależnionych,

-          dofinansowanie szkoleń specjalistycznych z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń pozarządowych np. KGW itp.

-         zakup materiałów do realizacji programu realizowanego przez organizacje pozarządowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

500

 

 

 

200

 

 

 

400

 

Komisja

 

 

 

Komisja

 

 

 

Komisja

 

 

 

5. Kontrola przestrzegania obrotu napojami alkoholowymi

 

-         kontroli podlegają wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż i w miejscu sprzedaży,

-         przeprowadzenie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób dopuszczających się naruszania przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do 18 lat, na kredyt lub pod zastaw,

-         powołanie zespołu ds. kontroli zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z ważnym zezwoleniem, przestrzeganie warunków i zasad sprzedaży określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwały Rady Gminy o zasadach usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zgodności oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

-         Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych,

 

 

 

Komisja

 

Komisja

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt

Komisja

 

 

 

 

 

 

 

Wójt, Komisja

 

 

6. Zasady wynagradzania członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

-         dla pozostałych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł za udział w posiedzeniu Komisji.

 

6.000

 

 

 

 

 

Niezbędnym warunkiem do realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są finanse, które jednoznacznie określa ustawa, a mianowicie: dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być wykorzystane jedynie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania w ramach Gminnego Programu mogą być również realizowane z dotacji celowych z województwa, a także z zapisów, darowizn i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych. Jednym z podstawowych warunków realizacji przyjętego Programu jest właściwa współpraca sojuszników w działaniach profilaktycznych na terenie Gminy Kodrąb.

 

 

 

 

 

 


P L A N   F I N A N S O W Y

K O M S J I   DS.   R O Z W I Ą Z Y W A N I A   P R O B L E M Ó W

A L K O H O L O W Y C H   N A   R O K   2 0 0 4 R O K

 

 

 

 

- Planowane przychody za wydanie koncesji alkoholowych       - 58.609,00

-  Rozchody wynikające z programu na 2004 rok                        - 45.500,00

- Suma pozostała do rozliczenia                                                   - 13.109,00


UCHWAŁA NR IX / 60 /03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

 

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 1806; z 2003. Nr 80, poz. 717 ) i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070; z 2002r. Nr 240, poz. 2052 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników w składzie:

Czubaj Andrzej

Wieloch Henryk

Segiet Zofia

Makola Piotr

Marcinkowska Wioletta

Węgrzyńska Teresa

 

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR IX / 61 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

 

 

w sprawi wydania opinii dotyczącej przejęcia przez Gminę Kodrąb Gminnych Ośrodków Zdrowia w Kodrębie i w Dmeninie.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) oraz § 5 Statutu Gminy Kodrąb Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Rada Gminy wyraża pozytywną opinię przyjęcia przez Gminę Kodrąb Gminnych Ośrodków Zdrowia w Kodrębie i w Dmeninie.

 

         § 2. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Kodrąb do negocjacji dalszych warunków w zakresie przyjęcia w/w Ośrodków Zdrowia.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR IX / 63 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

 

w sprawie przejęcia zadań z zakresu właściwości powiatu.

 

         Na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawi z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Wyraża zgodę na przejęcie do realizacji przez organy Gminy Kodrąb zadań z zakresu właściwości powiatu dotyczące publicznych dróg powiatowych polegające na: remontach chodników przy drogach powiatowych, letnim utrzymaniu dróg powiatowych, zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR IX / 64 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

 

 

w sprawie ustalenia opłaty za podłączenie do komunalnych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej.

 

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 oraz art.40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r.              Nr 142,  poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.  o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

          § 1.1. Osoby fizyczne i prawne nie posiadające osobowości prawnej, za podłączenie na własny koszt przyłącza kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej, stanowiącej własność komunalną, ponoszą opłatę na rzecz Gminy Kodrąb, jako zwrot części kosztów poniesionych przez Gminę za wykonanie zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnej.

               2. Wymieniona w ust. 1 opłata za przyłączenie kanalizacyjne wynosi 800,00 zł, słownie: osiemset złotych.

 

§ 2.1. Warunkiem podłączenia na własny koszt do sieci kanalizacji sanitarnej jest uiszczenie ustalonej w § 1 niniejszej uchwały opłaty.

                2. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 89800009-128720-36000-10 (001) w B.S. Kodrąb.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

UCHWAŁA NR IX / 65 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/186/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12.11.2001r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) w związku z art. 18, art. 19 pkt 1 ppkt d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 110, poz.1039 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/186/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12.11.2001r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej wprowadza się następujące zmiany:

w § 2. skreśla się pkt 1 i pkt 2, pkt 3 oznacza się jako nr 1.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb

 

         § 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

UCHWAŁA NR IX / 66 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

 

w sprawie odpłatnego nabycia gruntów.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Nabyć odpłatnie za kwotę 900,00 zł od Pana Tadeusza Dzwonkowskiego zam. Wola Malowana działkę gruntu położoną we wsi Wola Malowana, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 121/2 o pow. 0,0171 ha, z przeznaczeniem na rów odwadniający teren.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR IX / 67 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

 

w sprawie wyboru do Sądu Rejonowego w Radomsku i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 8, poz. 717 ) i art. 160 § 1 ustawy z dnia 21.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U.  Nr 98, poz. 1070; z 2002r. Nr 240, poz. 2052 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

        

         § 1. Wybiera w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Rejonowego w Radomsku z terenu Gminy Kodrąb na lata 2004 – 2007:

Pani Florkiewicz Wioletta  - do orzekania w sprawach karnych .

 

         § 2. Wybiera w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z terenu gminy Kodrąb na lata 2004 – 2007:

Pan Kobylarz Stefan – do orzekania w sprawach karnych.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR IX / 68 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 września 2003r.

 

 

w sprawie wyrażania opinii dotyczącej działalności instytucji obsługujących rolników w aspekcie wejścia do Unii Europejskiej.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Ne 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Wyraża negatywną opinię dotyczącą działalności instytucji obsługujących rolników w aspekcie wejścia do Unii Europejskiej.

 

         § 2. Zobowiązuje Wójta Gminy Kodrąb do podjęcia działań w kierunku aktywizacji tych instytucji.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR X / 70 / 03

RADY GMINY KODRĄB

 z dnia 14 listopada 2003r.

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/64/63 Rady Gminy Kodrąb z dnia          29 września 2003r. w sprawie ustalenia opłaty za podłączenie przyłącza do komunalnych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej.

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( tj. Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Uchyla uchwałę Nr IX/64/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2003r. w sprawie ustalenia opłaty za podłączenie przyłącza do komunalnych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XII / 77 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zmiany uchwały Nr V/30/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. NR 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U.  z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. W uchwale Nr V/26/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. zmienia się § 1 nadając mu brzmienie:

„Postanawia się zaciągnąć w roku 2003 pożyczkę długoterminową w wysokości 150.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach  gminy za rok 2003 a w roku 2004 zaciągnąć długoterminową pożyczkę w kwocie 100.000 zł z tegoż samego Funduszu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie”.

 

         § 2. W uchwale Nr V/30/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. zmienia się § 4 nadając mu brzmienie:

„Wydatki nie mające pokrycia w dochodach w kwocie 448.781 zł zostaną sfinansowane w 2003 roku:

1.     kredytem bankowym na pokrycie wydatków oświaty w kwocie 200.000zł;

2.     pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie;

3.     ze środków nie wykorzystanych z lat ubiegłych w kwocie 98.781 zł.

 

§ 3. Zmienia się wydatki budżetowe: w Dz. 010, Rozdział 101010 § 6050 o kwotę 100.000 zł.

         § 4. Budżet po zmianach wynosi:

                                                        dochody   -   6.432.535 zł

                                                        wydatki    -   6.616.316 zł

 

         § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR XII / 78 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 50.474 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 50.474 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 3. Zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę zł 142.130 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

         § 4. Budżet po zmianie wynosi:

                                                        dochody   -   zł 6.483.009

                                                        wydatki    -   zł 6.666.790

 

         § 5. Zmniejsza się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej o kwotę zł 50.000 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan finansowy zakładu budżetowego po zmianach wynosi:

                                   dochody   -  zł 1.506.078

                                                        wydatki    -  zł 1.506.078

 

         § 6. Zwiększa się plan przychodów wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę zł 5.600 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wynosi:

                                                        dochody   -     12.567

wydatki    -    12.567

         § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR XII / 79 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr  80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Uchwała określa:

1.     wykaz wydatków, które nie wygasają w 2003r. z upływem roku budżetowego;

2.     plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;

3.     ostateczny termin dokonania wydatków w 2003r. z upływem roku budżetowego.

 

     § 2.1. Uchwala się w załączniku Nr 1 do uchwały:

1.     wykaz planowanych wydatków budżetu Gminy Kodrąb, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2.     ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

2.Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 określony w załączniku Nr 2 do uchwały.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XII/79/03

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

 

WYKAZ

planowanych wydatków budżetu gminy Kodrąb,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

 

 

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Termin realizacji

 

1.

 

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia

 

Adaptacja budynku byłej szkoły w Lipowczycach na Ośrodek Rehabilitacyjno – Rekreacyjny dla osób uzależnionych

 

 

12.735

 

31 grudnia 2004r.

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XII/79/03

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

 

PLAN FINANSOWY

wydatków budżetu gminy Kodrąb,

które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

 

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne

1.

851

85154

4270

Adaptacja budynku byłej szkoły w Lipowczycach na Ośrodek Rehabilitacyjny dla osób uzależnionych

12.735

12.735

-

 

 

UCHWAŁA NR XII / 80 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 31 grudnia 2003r.

 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

         Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 1990r. Nr 43, poz. 253, Nr 90, poz. 541; z 1991r.Nr 34, poz. 151; z 1992r. Nr 6, poz. 20; z 1993r. Nr 40, poz. 180; z 1994r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285; z 1996r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 9, poz.43 ) Rada Gminy Kodrąb, po rozważeniu wniosku Wójta uchwala, co następuje:

 

         § 1. Powołuje się doraźną Komisję Inwentaryzacyjną Rady Gminy Kodrąb w celu dokonania spisu mienia państwowego podlegającego komunalizacji.

 

         § 2.1. W skład Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Kodrąb powołuje się następujące osoby z grona rady:

Pana Krzysztofa Lisickiego

Panią Małgorzatą Łukasińską

Pana Pawła Matrasa

               2. Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Pana Krzysztofa Lisickiego, na Wiceprzewodniczącego komisji wybiera się Panią Małgorzatę Łukasińską.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.