artykuł nr 46

Zaproszenie na sesję w dniu 25 stycznia 2019r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na V sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z III i IV sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2018 rok.

VII. Podjęcie uchwał:

1.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb  na 2019 r.;

2.w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Kodrąb  na 2019 r.;

3.w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb  na 2019 r.;

4.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb  na 2019  r.;

5.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb  na 2019 r.;

6.w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb  na 2019 r.;

7.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kodrąb na 2019 rok;

8.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na 2019 rok;

9.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bugaj – Antopol;

10.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dmenin;

11.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Feliksów;

12.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Florentynów;

13.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gosławice;

14.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów;

15.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klizin;

16.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kodrąb;

17.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów;

18.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuźnica;

19.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowczyce;

20.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagiewniki;

21.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzejowice;

22.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smotryszów;

23.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Widawka;

24.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Malowana;

25.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzew;

26.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zapolice;

27.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żencin.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie V sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 47

Zaproszenie na sesję w dniu 28 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000,  poz. 1349, poz. 1432) zwołuję IV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025;
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2018 rok;
  3. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady gminy Kodrąb.

IV. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 48

Zaproszenie na sesję w dniu 21 grudnia 2018r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na III sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;

- w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 - 2027.

VIII. Uchwalenie budżetu Gminy Kodrąb na 2019 rok:

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia,

- przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- dyskusja,

- głosowanie.

IX. Interpelacje i zapytania.

X. Zamknięcie III sesji Rady Gminy Kodrąb.  

  Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

  Grzegorz Wierzbicki  

artykuł nr 49

Zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2018r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000,  poz. 1349, poz. 1432) zwołuję II sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a) ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy,

b) zgłaszanie kandydatów,

c) wybór komisji skrutacyjnej,

d) przeprowadzenie głosowania.

V. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb;

2. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kodrąb;

3. w sprawie powołania Komisji  Budżetu i  Inwestycji Rady Gminy Kodrąb;

4. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb;

5. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i  Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb;

6. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kodrąb;

7. w sprawie uchwalenia na rok 2019 Programu Współpracy gminy Kodrąb
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI. Interpelacje i zapytania.

VII. Zamknięcie II sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy

  Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 50

Zaproszenie na sesję w dniu 20 listopada 2018r.

obrazek