artykuł nr 31

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz.1038) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2020 rok:

a) debata nad raportem o stanie Gminy Kodrąb za 2020 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kodrąb wotum zaufania.

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2020 rok:

a) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2020 rok – podjęcie stosownej uchwały;

b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb;

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Kodrąb z wykonania budżetu za 2020 rok oraz opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

VIII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/67/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia
  2011 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania diet dla sołtysów;
 2. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kodrąb, w roku szkolnym 2021/2022;
 3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Rzejowice, w gminie Kodrąb.

IX.Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

artykuł nr 32

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 1 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąbw okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Kodrąb.

VII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 2. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 3. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;
 5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;
 6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2020 rok;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb;
 8. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb;
 9. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie XXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 33

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 30 marca 2021 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołów z XXVI, XXVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

VII. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok  2020.

VIII. Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2020 rok.

IX. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kodrąb w 2020 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na 2021 rok.

X. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb w roku 2020.

XI. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2020 roku.

XII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2020 roku.

XIII. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie.

XIV. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030;
 3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2021 rok;
 4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
 5. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok;
 6. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2021 roku”.

XV. Sprawy różne i wolne wnioski.

XVI. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 34

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 8 marca 2021r. o godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030;
 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2021 rok

IV. Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy Kodrąb. 

artykuł nr 35

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 10 lutego 2021r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie  porządku obrad.

III.Przedstawienie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2020 rok.

VII.Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2021r.;
 5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 7. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 8. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 9. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi
  SARS-CoV-2;
 10. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Dmenin.

VIII.Sprawy różne i wolne wnioski.

IX.Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

.