artykuł nr 31

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 maja 2020 r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Kodrąb.

VII. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kodrąb;

2) w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Kodrąb na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Radomsku;

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;

4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;

5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2019 rok;

6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”;

7) w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie XX sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 32

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 23 marca 2020 r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie  porządku obrad.

III.Przedstawienie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok  2019.

VII.Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2019 rok.

VIII.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Kodrąb za 2019 rok.

IX.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb w roku 2019.

X.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2019 roku.

XI.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2019 roku.

XII.Podjęcie uchwał:

1.w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;

3.w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;

4.w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kodrąb;

5.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Rzejowice w gminie Kodrąb;

6.w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”;

7.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8.w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2020 roku”;

9.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

XIII.Sprawy różne i wolne wnioski.

XIV.Zamknięcie XIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 33

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 12 lutego 2020 r. o godz. 9.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2019 rok.

VII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2020r.;
 5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;
 8. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia
  19 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb;
 9. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Kodrąb na cele niezwiązane
  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2024;
 11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kodrąb.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie XVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 34

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 17 stycznia 2020 r. o godz.13.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) zwołuję XVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Zakrzew;
 2. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za odbiór osadów przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kodrąb.

IV. Zamknięcie XVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 35

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz.9.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XV sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027;

2.w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2019 rok;

3.w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kodrąb, w roku szkolnym 2019/2020;

4.w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2024;

5.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kodrąb na 2020 rok;

6.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na 2020 rok.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 - 2029.

VIII. Uchwalenie budżetu Gminy Kodrąb na 2020 rok:

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b) odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia,

c) przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej,

d) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

e) dyskusja,

f) głosowanie.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Zamknięcie XVI sesji Rady Gminy Kodrąb.