artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 8 lutego 2023 r. o godzinie 9.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XLVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 8 lutego 2023 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołów z XLV, XLVI i XLVII sesji Rady Gminy Kodrąb.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb na 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków
  i petycji Rady Gminy Kodrąb na 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/152/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/153/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kodrąb.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kodrąb.
 21. Sprawy różne i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie XLVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 2

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 31 stycznia 2023 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.
 4. Zamknięcie XLVII sesji Rady Gminy Kodrąb.
artykuł nr 3

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/298/22 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kodrąb
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

7. Zamknięcie XLVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 21 grudnia 2022 r. o godzinie 13.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Przedstawienie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Kodrąb na 2023 rok:

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia,
 • przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej,
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 • dyskusja,
 • głosowanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie XLV sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 5

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godzinie 9.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XLIV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Gminy Kodrąb.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąbw okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni rok szkolny oraz informacja o stanie finansów podległych szkół.
 7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za I półrocze 2022 r.
 8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego
  w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Kodrąb.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kodrąb a Gminą Masłowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kodrąb.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb na lata 2022-2024.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kodrębie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie.
 22. Sprawy różne i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie XLIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki