artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 8 marca 2021r. o godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030;
 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2021 rok

IV. Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy Kodrąb. 

artykuł nr 2

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 10 lutego 2021r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie  porządku obrad.

III.Przedstawienie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2020 rok.

VII.Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2021r.;
 5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 7. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 8. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 9. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi
  SARS-CoV-2;
 10. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Dmenin.

VIII.Sprawy różne i wolne wnioski.

IX.Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

.

artykuł nr 3

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 grudnia 2020r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;

2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2020 rok;

3. sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kodrąb za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę;

4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kodrąb na 2021 rok;

5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2021 rok.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 - 2030.

VIII. Uchwalenie budżetu Gminy Kodrąb na 2021 rok:

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b) odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia,

c) przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej,

d) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

e) dyskusja,

f) głosowanie.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Zamknięcie XXV sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 30 listopada o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołów z XXI, XXII, XXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za I półrocze 2020 r.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni  rok  szkolny oraz informacja o stanie finansów podległych szkół.
 8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;
 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2020 rok;
 3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2021 roku;
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Kodrąb;
 5. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb;
 6. w sprawie uchwalenia na rok 2021 Programu Współpracy gminy Kodrąb
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 7. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/19 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb na lata 2019 – 2021.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie XXIV sesji Rady Gminy Kodrąb
artykuł nr 5

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 11 września 2020 r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;
 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2020 rok.

IV. Zamknięcie XXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.