artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 30 listopada o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołów z XXI, XXII, XXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za I półrocze 2020 r.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni  rok  szkolny oraz informacja o stanie finansów podległych szkół.
 8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;
 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2020 rok;
 3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2021 roku;
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Kodrąb;
 5. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb;
 6. w sprawie uchwalenia na rok 2021 Programu Współpracy gminy Kodrąb
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 7. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/19 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb na lata 2019 – 2021.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie XXIV sesji Rady Gminy Kodrąb
artykuł nr 2

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 11 września 2020 r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;
 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2020 rok.

IV. Zamknięcie XXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 3

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;

2) w sprawie rozpatrzenia petycji.

IV. Zamknięcie XXII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 8.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie
z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XX sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2019 rok:

a) debata nad raportem o stanie Gminy Kodrąb za 2019 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kodrąb wotum zaufania.

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2019 rok:

a) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok – podjęcie stosownej uchwały;

b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb;

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Kodrąb z wykonania budżetu za 2019 rok oraz opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

VIII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
  z Unii Europejskiej;
 2. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;
 4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2020 rok;
 5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2019 rok;
 6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kodrąb;
 7. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie;
 8. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kodrąb, w roku szkolnym 2020/2021.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Zamknięcie XXI sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 5

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 maja 2020 r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Kodrąb.

VII. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kodrąb;

2) w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Kodrąb na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Radomsku;

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;

4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;

5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2019 rok;

6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”;

7) w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie XX sesji Rady Gminy Kodrąb.