artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 maja 2024 r. o godzinie 09.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na II sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2024 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Przedstawienie protokołu z I sesji Rady Gminy Kodrąb.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2024 – 2035.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kodrąb.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kodrąb oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie II sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 2

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 07 maja 2024 r. o godzinie 09.00

artykuł nr 3

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 15.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zwołuję LXV sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/419/24 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2024.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2024 – 2035.

5. Zamknięcie LXV sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 27 marca 2024 r. o godzinie 08.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zwołuję LXIV sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2024 – 2035.

5. Zamknięcie LXIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 5

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 20 marca 2024 r. o godzinie 09.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na LXIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Przedstawienie protokołów z LXI i LXII sesji Rady Gminy Kodrąb.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.

8. Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2023 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kodrąb
w 2023 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na 2024 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb w 2023 roku.

11. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Kodrąb w 2023 roku.

12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie za 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kodrąb na 2025 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej Parafii Katolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Kodrąb w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej Parafii Katolickiej pw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Kodrąb w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP
z terenu Gminy Kodrąb.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2024 – 2035.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych na terenie gminy Kodrąb.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Kodrąb.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2024 roku”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2024.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie.

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2024 r. dotyczącej budowy drogi w miejscowości Zakrzew.

25. Sprawy różne i wolne wnioski.

26. Zamknięcie LXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki