artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 listopada 2023 r. o godzinie 13.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na LX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołów z LVI, LVII, LVIII i LIX sesji Rady Gminy Kodrąb.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąbw okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni rok szkolny oraz informacja o stanie finansów podległych szkół.
 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kodrąb
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kodrębie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/273/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie LX sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

Grzegorz Werzbicki

artykuł nr 2

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 26 października 2023 r. o godzinie 08.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zwołuję LIX sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037.
 5. Zamknięcie LIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 3

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 9 października 2023 r. o godzinie 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037.

5. Zamknięcie LVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 9 października 2023 r. o godzinie 13.30

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) zwołuję LVII sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 9 października 2023 r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037.
 5. Zamknięcie LVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 5

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 września 2023 r. o godzinie 9.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na LVI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Przedstawienie protokołów z LII, LIII, LIV i LV sesji Rady Gminy Kodrąb.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 lipca 2023 r. dotyczącej podjęcia działań naprawczych zapobiegających zaśmiecaniu otaczającego nas krajobrazu.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie LVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki