artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 30 września 2022 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad
 3. Przedstawienie protokołów z XL i XLI sesji Rady Gminy Kodrąb.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia do zasobów dróg gminnych części drogi krajowej nr 42 oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, dotyczącego określenia zasad przejęcia do zasobów dróg gminnych odcinka drogi krajowej nr 42
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne do wynajęcia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale NR XXXIX/254/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie XLII sesji Rady Gminy Kodrąb.
artykuł nr 2

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 22 sierpnia 2022r. o godzinie 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb. 

Sesja odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035. 

VI. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2022 roku.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kodrąb.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kodrąb.

XI. Zamknięcie XLI sesji Rady Gminy Kodrąb. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 3

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 23 czerwca 2022 r. o godzinie 09.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XL sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Przedstawienie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

6. Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2021 rok:

a) debata nad raportem o stanie Gminy Kodrąb za 2021 rok,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kodrąb wotum zaufania.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2021 rok:

a) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2021 rok – podjęcie stosownej uchwały,

b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Kodrąb z wykonania budżetu za 2021 rok oraz opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kodrąb, w roku szkolnym 2022/2023.

13.  Sprawy różne i wolne wnioski.

14.  Zamknięcie XL sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 09.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Kodrąb.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2027”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Kodrąb w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/282/22 Rady Gminy Kodrąb
  z dnia 28 marca 2022 r. zmieniającej  Uchwałę  Nr XXXVII/274/22 Rady Gminy Kodrąb
  z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2022.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 5

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 28 marca 2022 r. o godzinie 08.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie  porządku obrad.

3.Przedstawienie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

4.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

5.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.

7.Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2021 rok.

8.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kodrąb w 2021 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na 2022 rok.

9.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb w roku 2021.

10.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2021 roku.

11.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2021 roku.

12.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie za 2021 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.

15.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2022 roku”.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/272/22 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kodrąb. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/274/22 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2022.

19.Sprawy różne i wolne wnioski.

20.Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki