artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 13 października 2021 r. o godzinie 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 13 października 2021 r. o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/226/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;

2) w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;

3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2021 rok;

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030.

IV. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 2

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 15 września 2021 r. o godzinie 09.30

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/207/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
 2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na przebudowę drogi powiatowej;
 3. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030;
 5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2021 rok;
 6. w sprawie przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy
  z Miastem Piotrków Trybunalski, Gminą Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Moszczenica, Gminą Rozprza, Gminą Sulejów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, Gminą Szczerców, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą Gomunice, Gminą Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027;
 7. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kodrąb.

VII. Sprawy różne i wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie XXXII sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 3

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 19 lipca 2021 r. o godzinie 14.30

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) zwołuję XXXI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 19 lipca 2021 r. o godz. 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zaciągnięcia przez gminę Kodrąb pożyczki bankowej krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030;

3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2021 rok;

4) w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb.

IV. Zamknięcie XXXI sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz.1038) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2020 rok:

a) debata nad raportem o stanie Gminy Kodrąb za 2020 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kodrąb wotum zaufania.

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2020 rok:

a) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2020 rok – podjęcie stosownej uchwały;

b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb;

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Kodrąb z wykonania budżetu za 2020 rok oraz opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

VIII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/67/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia
  2011 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania diet dla sołtysów;
 2. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kodrąb, w roku szkolnym 2021/2022;
 3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Rzejowice, w gminie Kodrąb.

IX.Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

artykuł nr 5

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 1 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąbw okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Kodrąb.

VII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 2. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 3. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;
 5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;
 6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2020 rok;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb;
 8. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb;
 9. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie XXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.