artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/298/22 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kodrąb
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

7. Zamknięcie XLVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 2

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 21 grudnia 2022 r. o godzinie 13.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Przedstawienie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Kodrąb na 2023 rok:

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia,
 • przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej,
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 • dyskusja,
 • głosowanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie XLV sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 3

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godzinie 9.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XLIV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Gminy Kodrąb.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąbw okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni rok szkolny oraz informacja o stanie finansów podległych szkół.
 7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za I półrocze 2022 r.
 8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego
  w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Kodrąb.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kodrąb a Gminą Masłowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kodrąb.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb na lata 2022-2024.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kodrębie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie.
 22. Sprawy różne i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie XLIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 9 listopada 2021 r. o godzinie 08.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

IV. Zamknięcie XLI sesji Rady Gminy Kodrąb

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 5

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 30 września 2022 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad
 3. Przedstawienie protokołów z XL i XLI sesji Rady Gminy Kodrąb.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia do zasobów dróg gminnych części drogi krajowej nr 42 oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, dotyczącego określenia zasad przejęcia do zasobów dróg gminnych odcinka drogi krajowej nr 42
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne do wynajęcia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale NR XXXIX/254/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie XLII sesji Rady Gminy Kodrąb.