artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 1 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąbw okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Kodrąb.

VII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 2. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 3. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;
 5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;
 6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2020 rok;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb;
 8. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb;
 9. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie XXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 2

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 30 marca 2021 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołów z XXVI, XXVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

VII. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok  2020.

VIII. Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2020 rok.

IX. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kodrąb w 2020 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na 2021 rok.

X. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb w roku 2020.

XI. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2020 roku.

XII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2020 roku.

XIII. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie.

XIV. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030;
 3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2021 rok;
 4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
 5. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok;
 6. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2021 roku”.

XV. Sprawy różne i wolne wnioski.

XVI. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 3

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 8 marca 2021r. o godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030;
 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2021 rok

IV. Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy Kodrąb. 

artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 10 lutego 2021r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie  porządku obrad.

III.Przedstawienie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2020 rok.

VII.Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2021r.;
 5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb na 2021 r.;
 7. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 8. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 9. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi
  SARS-CoV-2;
 10. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Dmenin.

VIII.Sprawy różne i wolne wnioski.

IX.Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

.

artykuł nr 5

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 grudnia 2020r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;

2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2020 rok;

3. sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kodrąb za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę;

4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kodrąb na 2021 rok;

5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2021 rok.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 - 2030.

VIII. Uchwalenie budżetu Gminy Kodrąb na 2021 rok:

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b) odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia,

c) przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej,

d) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

e) dyskusja,

f) głosowanie.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Zamknięcie XXV sesji Rady Gminy Kodrąb.