artykuł nr 1

 
Zadania i kompetencje Wójta:
 
 
1. Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy (art. 11a i 26 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym).
2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i inne zadania określone przepisami prawa (art. 30 ustawy o samorządzie gminnym).  
Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:
  - przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
  - określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
  - wykonywanie budżetu,
  - zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ja na zewnątrz (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym).
4. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy (art. 33 ustawy o samorządzie gminnym).
5. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
6. Wójt może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzenia (art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
7. Wójt składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem (art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
8. Wójt Gminy udziela pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej do jednoosobowego działania (art. 47 ustawy o samorządzie gminnym).
9. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu gminy (art. 52 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt Gminy odpowiada za prawidłowa gospodarkę finansową gminy (art. 60 ustawy o samorządzie gminnym).
Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo do:
  - zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej 
kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy, 
  - emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych
  przez Radę Gminy, 
  - dokonywania wydatków budżetowych,
  - zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy, 
  - dysponowania rezerwami budżetu gminy.
10. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy (art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym)

 

Dostępne kategorie:
Kompetencje
Kontakt