artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kodrębie jest Pani  Elżbieta Markiewicz,

tel:44 681-93-17 wew. 40

 1. W zakresie spraw dowodów osobistych:

 1)   przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

 2)   tworzenie dokumentacji w systemie komputerowym związanej z wydawaniem dowodów osobistych i dokonywanie przesyłu elektronicznego,

 3)   odbieranie i doręczanie dowodów osobistych,

 4)   przekazywanie informacji do Centralnego Biura Adresowego Rządowego Centrum Informatyki "PESEL" w zakresie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,

 5)   udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń opierających się na dokumentacji dotyczącej dokumentów tożsamości,

 2. Przyjmowanie od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających małżeństwo.

 3. Przyjmowanie uroczystych oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński.

 4. Sporządzanie aktów małżeństwa.

 5. Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność  prawną wymaganą wg prawa polskiego do dokonania czynności  stanowiącej podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą.

 6. Informowanie zainteresowanych o sposobie załatwiania spraw związanych z zawieraniem związków małżeńskich z cudzoziemcami.

 7. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.

 8. Rejestracja urodzeń.

 9. Rejestracja zgonów.

 10. Wydawanie wypisów z akt stanu cywilnego.

 11. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( ślub konkordatowy ).

 12. Wydawanie decyzji w sprawach odtworzenia lub uzupełnienia aktów stanu cywilnego oraz wpisaniu aktu sporządzonego za granicą do ksiąg krajowych.

 13. Dokonywanie wzmianek marginesowych w aktach stanu cywilnego na podstawie wyroków oraz postanowień sądowych oraz dokonywanie przypisków pod aktami stanu cywilnego.

 14. Współpraca z organami ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 15. Występowanie do Sądów Rejonowych z wnioskami o unieważnienie, bądź sprostowanie aktu stanu cywilnego w razie błędnego lub nieścisłego zredagowania aktu stanu cywilnego.

 16. Prowadzenie korespondencji konsularnej z Ambasadami Polskimi zagranicą.

 17. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.

 18. Sporządzanie wniosków o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatom obchodzącym "Złote Gody".

 19. Organizowanie uroczystych jubileuszy "Złotych Godów".