artykuł nr 1

Skarbnik Gminy Kodrąb

Nazwisko i imię:  Ziemnica Ewa
Funkcja:   Skarbnik Gminy

Telefon: (044) 681-93-25
 
tel/fax:   (044) 681-93-17

e-mail:
ksiegowosc@gminakodrab.pl

e-mail- faktury: ksiegowosc@gminakodrab.pl

Godziny przyjęć interesantów: 7.30 - 15.30

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 
 1. Kierowanie Referatem Finansów.

2. Nadzór i kontrola realizacji budżetu gminy oraz kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Gminy.

3. Kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych