artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ nr 101 w KODRĘBIE z dnia 5 lipca 2019 r.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

-28 lipca 2019 r.

  Wójt Gminy Kodrąb informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych Uchwałą Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku wyznaczyła termin wyborów do izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 r. w godzinach od 8.00 -18.00-tej.

Zasady wyborów:

1.  Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku od nieruchomości z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych Spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Łódzkiej Izby Rolniczej i uczestnictwa w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg 

  jednomandatowy) do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wybiera się

  jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch

  członków.

W Gminie Kodrąb wybieranych jest dwóch członków do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

3. Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa

  Łódzkiego, musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

  1. zgłoszenie kandydata,
  2. oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
  3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  4. oświadczenie o niekaralności,
  5. listę osób popierających kandydaturę zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia.

 

  Druki można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Kodrąb  www.bip.kodrab.akcessnet.net w zakładce Wybory do Izb Rolniczych.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć dnia 5 lipca 2019 r. w godz. 10.00-14.00

do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb pok. nr 22.

  Spis członków uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 1- 14 dni przed dniem wyborów, tj. 15 lipca 2019 roku. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Wójt Gminy Kodrąb

              (-)

  Bożena Krawczyk

Poniżej w załącznikach zostały zamieszczone wzory dokumentów oraz Uchwał Nr 1/2019 i 2/2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych:

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Wybory do Izb Rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, na dzień 28 lipca 2019 r. zarządzono wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

W związku z tym do dnia 30 maja 2019 roku prosimy o zgłaszanie kandydatur na członka Komisji Okręgowej w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W skład Komisji Okręgowej może wchodzić osoba będąca płatnikiem podatku rolnego.

W skład Komisji Okręgowej nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do izb rolniczych.

Zgłoszenia wraz z dokumentami prosimy składać w siedzibie Powiatowej Izby Rolniczej w Radomsku , ul. Kościuszki 6, pok. 210 w godzinach pracy Izby.

Osoba kandydująca na członka Okręgowej Komisji w wyborach do Izb Rolniczych zobowiązana jest wypełnić czytelnie i podpisać dokumenty znajdujące się poniżej:

1. Formularz zgłoszeniowy do Komisji Okręgowej

2. Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)