artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2023 rok

Informacja

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. 609) Wójt Gminy  Kodrąb przedstawił Radzie Gminy Kodrąb Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2023 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.  

Debata nad Raportem o stanie Gminy Kodrąb za 2023 rok odbędzie się na sesji absolutoryjnej Rady Gminy Kodrąb. Informacja o terminie sesji absolutoryjnej zostanie podana w terminie zgodnym z zapisami Statutu Gminy Kodrąb. 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy, poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia w załączniku). Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie składa   się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, pok. 10 – biuro Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wierzbicki

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018